The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 274749-2021

01/06/2021    S104

Poland-Gdansk: Street-cleaning services

2021/S 104-274749

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2020/S 253-638727)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
National registration number: 5840900085
Postal address: ul. Partyzantów 36
Town: Gdańsk
NUTS code: PL634 Gdański
Postal code: 80-254
Country: Poland
E-mail: gzdiz-przetargi@gdansk.gda.pl
Telephone: +48 583412041
Fax: +48 585244609
Internet address(es):
Main address: http://www.gzdiz.gda.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Utrzymanie zimowe i oczyszczanie infrastruktury drogowej

Reference number: 72/B/PC/2020
II.1.2)Main CPV code
90611000 Street-cleaning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Utrzymanie zimowe i oczyszczanie infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych oraz służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej na terenie miasta Gdańska – 5 zakresów.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/05/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2020/S 253-638727

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.2
Lot No: od 1 do 5
Place of text to be modified: Dodatkowy kod lub kody CPV
Instead of:
90620000 Snow-clearing services
Read:
90600000 Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
90620000 Snow-clearing services
Section number: II.2.5
Lot No: od 1 do 5
Place of text to be modified: Kryteria udzielenia zamówienia
Instead of:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Cena jednostkowa netto za oczyszczanie terenu pasów drogowych / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Cena jednostkowa netto za opróżnianie i monitorowanie koszy na śmieci / Waga: 20

Cena - Waga: 60

Read:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Cena jednostkowa netto za oczyszczanie pasów drogowych / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Cena jednostkowa netto za opróżnianie i monitorowanie koszy na śmieci / Waga: 5

Cena - Waga: 90

Section number: II.2.11
Lot No: od 1 do 5
Place of text to be modified: Informacje o opcjach
Instead of:

Zwiększenie ilości usług w poszczególnych pozycjach do 30 % i lub wydłużenie okresu obowiązywania umowy do 12 miesięcy.

Read:

Zamawiający przewiduje w ramach niniejszej Umowy skorzystanie z prawa opcji poprzez zwiększenie do 33 % zakresu ilościowego usług określonych w Ofercie Wykonawcy i/lub wydłużenie okresu realizacji zamówienia do 12 miesięcy, począwszy od dnia następującego bezpośrednio po dacie zakończenia realizacji umowy tj. od 1.12.2024.

Section number: II.2.14
Lot No: 1
Place of text to be modified: Informacje dodatkowe
Instead of:

Wadium 75 000 PLN.

Read:

Wadium Rejon Wschodni (I) - 120 000,00 PLN.

Section number: II.2.14
Lot No: 2
Place of text to be modified: Informacje dodatkowe
Instead of:

Wadium 210 000 PLN.

Read:

Wadium Rejon Południowy (II) – 310 000,00 PLN.

Section number: II.2.14
Lot No: 3
Place of text to be modified: Informacje dodatkowe
Instead of:

Wadium 220 000 PLN.

Read:

Wadium Rejon Centralny Dolny (III) – 300 000,00 PLN.

Section number: II.2.14
Lot No: 4
Place of text to be modified: Informacje dodatkowe
Instead of:

Wadium 200 000 PLN.

Read:

Wadium Rejon Centralny Górny (IV) – 360 000,00 PLN.

Section number: II.2.14
Lot No: 5
Place of text to be modified: Informacje dodatkowe
Instead of:

Wadium 130 000 PLN.

Read:

Wadium Rejon Północny (V) – 230 000,00 PLN.

Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Instead of:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) przez okres co najmniej 1 roku wykonali usługi w zakresie stałego utrzymania czystości infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych oraz służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej w terenie zabudowanym na powierzchni nie mniejszej niż dla:

— zakresu I – 480 000 m2,

— zakresu II – 840 000 m2,

— zakresu III – 500 000 m2,

— zakresu IV – 570 000 m2,

— zakresu V – 640 000 m2.

Zamawiający przez stałe utrzymanie czystości infrastruktury rozumie wykonywanie czynności oczyszczania terenów oraz obiektów z częstotliwością nie mniejszą niż 1 raz na dwa tygodnie;

b) przez okres co najmniej 4 miesięcy wykonali usługi w zakresie utrzymania zimowego infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych oraz służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej w terenie zabudowanym na powierzchni nie mniejszej niż dla:

— zakresu I – 18 000 m2,

— zakresu II – 60 000 m2,

— zakresu III – 50 000 m2,

— zakresu IV – 70 000 m2,

— zakresu V – 40 000 m2,

których łączna wartość wykonanych usług (utrzymania czystości i utrzymania zimowego) dla każdego Zakresu wynosi nie mniej niż:

— zakres I – 1 000 000,00 PLN brutto,

— zakres II – 1 800 000,00 PLN brutto,

— zakres III – 4 100 000,00 PLN brutto,

— zakres IV – 4 000 000,00 PLN brutto,

— zakres V – 2 500 000,00 PLN brutto.

Uwaga!

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden zakres łączna wartość oraz powierzchnia musi być sumą dla wybranych zakresów.

Wykazana przez Wykonawcę powierzchnia nie może być efektem sumowania powierzchni wynikającym z częstotliwości świadczonych usług.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – Wykonawcy mogą spełnić ten warunek wspólnie, jednakże jeden z Wykonawców musi wykazać usługi z zakresu utrzymania czystości, drugi natomiast utrzymania zimowego.

Read:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) przez okres co najmniej 1 roku wykonywali usługi w zakresie stałego utrzymania czystości infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych oraz służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej w terenie zabudowanym na powierzchni nie mniejszej niż dla:

Rejon Wschodni (I) – 120 000 m2

Rejon Południowy (II) – 220 000 m2

Rejon Centralny Dolny (III) – 180 000 m2

Rejon Centralny Górny (IV) – 200 000 m2

Rejon Północny (V) – 180 000 m2

Zamawiający przez stałe utrzymanie czystości infrastruktury rozumie wykonywanie czynności oczyszczania terenów oraz obiektów z częstotliwością nie mniejszą niż 1 raz na dwa tygodnie.

b) przez okres co najmniej 4 miesięcy wykonali usługi w zakresie utrzymania zimowego infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych oraz służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej w terenie zabudowanym na powierzchni nie mniejszej niż dla:

Rejon Wschodni (I) – 20 000 m2

Rejon Południowy (II) – 70 000 m2

Rejon Centralny Dolny (III) – 50 000 m2

Rejon Centralny Górny (IV) – 60 000 m2

Rejon Północny (V) – 50 000 m2

Których łączna wartość wykonanych usług (utrzymania czystości i utrzymania zimowego) dla każdego Rejonu wynosi nie mniej niż:

Rejon Wschodni (I) – 800 000,00 zł brutto

Rejon Południowy (II) – 1 500 000,00 zł brutto

Rejon Centralny Dolny (III) – 1 200 000,00 zł brutto

Rejon Centralny Górny (IV) – 1 500 000,00 zł brutto

Rejon Północny (V) – 1 300 000,00 zł brutto

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący –Wykonawcy mogą spełnić ten warunek wspólnie, przynajmniej jeden z wykonawców musi spełnić warunek w zakresie utrzymania czystości a drugi z wykonawców w zakresie utrzymania zimowego.

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden Rejon łączna wartość oraz powierzchnia musi być sumą dla wybranych Rejonów. Wykazana przez Wykonawcę powierzchnia nie może być efektem sumowania powierzchni wynikającym z częstotliwości świadczonych usług.

UWAGA:

Wykazana przez Wykonawcę powierzchnia może być sumą powierzchni z kilku zadań/zleceń/umów, jednak powierzchnia wynikająca z każdego wskazanego zadania nie może być efektem sumowania powierzchni wynikającym z częstotliwości świadczonych usług.

Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Instead of:

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym – sprzętem do wykonania zamówienia.

Zakres 1: zamiatarka chodnikowa o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 tony – 1 szt.

Samobieżna jednostka sprzętowa wyposażona w pług czołowy oraz posypywarkę o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 ton i szerokości maksymalnej pługa czołowego nie przekraczającej 2 m – 2 szt.

Miniładowarka przystosowana do manewrowania na małych powierzchniach, o ciężarze całkowitym nie przekraczającym 2 650 kg do pracy na chodnikach, parkingach, drogach rowerowych z możliwością zainstalowania pługu śnieżnego – 1 szt.

Agregat ciśnieniowy z własnym źródłem zasilania i zbiornikiem wody do zmywania powierzchni w tunelach oraz innych powierzchni wskazanych przez Zamawiającego – 1 szt.

Zakres 2: zamiatarka chodnikowa o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 tony – 1 szt.

Samobieżna jednostka sprzętowa wyposażona w pług czołowy oraz posypywarkę o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 ton i szerokości maksymalnej pługa czołowego nie przekraczającej 2 m – 4 szt.

Miniładowarka przystosowana do manewrowania na małych powierzchniach, o ciężarze całkowitym nie przekraczającym 2 650 kg do pracy na chodnikach, parkingach, drogach rowerowych z możliwością zainstalowania pługu śnieżnego – 1 szt.

Agregat ciśnieniowy z własnym źródłem zasilania i zbiornikiem wody do zmywania powierzchni w tunelach oraz innych powierzchni wskazanych przez Zamawiającego – 1 szt.

Zakres 3: zamiatarka chodnikowa o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 tony – 1 szt.

Samobieżna jednostka sprzętowa wyposażona w pług czołowy oraz posypywarkę o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 ton i szerokości maksymalnej pługa czołowego nie przekraczającej 2 m – 2 szt.

Miniładowarka przystosowana do manewrowania na małych powierzchniach, o ciężarze całkowitym nie przekraczającym 2 650 kg do pracy na chodnikach, parkingach, drogach rowerowych z możliwością zainstalowania pługu śnieżnego – 1 szt.

Agregat ciśnieniowy z własnym źródłem zasilania i zbiornikiem wody do zmywania powierzchni w tunelach oraz innych powierzchni wskazanych przez Zamawiającego – 1 szt.

Zakres 4: zamiatarka chodnikowa o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 tony – 1 szt.

Samobieżna jednostka sprzętowa wyposażona w pług czołowy oraz posypywarkę o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 ton i szerokości maksymalnej pługa czołowego nie przekraczającej 2 m – 3 szt.

Miniładowarka przystosowana do manewrowania na małych powierzchniach, o ciężarze całkowitym nie przekraczającym 2 650 kg do pracy na chodnikach, parkingach, drogach rowerowych z możliwością zainstalowania pługu śnieżnego – 1 szt.

Agregat ciśnieniowy z własnym źródłem zasilania i zbiornikiem wody do zmywania powierzchni w tunelach oraz innych powierzchni wskazanych przez Zamawiającego – 1 szt.

Zakres 5: zamiatarka chodnikowa o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 tony – 1 szt.

Samobieżna jednostka sprzętowa wyposażona w pług czołowy oraz posypywarkę o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 ton i szerokości maksymalnej pługa czołowego nie przekraczającej 2 m – 3 szt.

Miniładowarka przystosowana do manewrowania na małych powierzchniach, o ciężarze całkowitym nie przekraczającym 2 650 kg do pracy na chodnikach, parkingach, drogach rowerowych z możliwością zainstalowania pługu śnieżnego – 1 szt.

Agregat ciśnieniowy z własnym źródłem zasilania i zbiornikiem wody do zmywania powierzchni w tunelach oraz innych powierzchni wskazanych przez Zamawiającego – 1 szt.

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden Zakres ilość sprzętu musi być sumą wymaganych sprzętów dla wybranych zakresów.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – Wykonawcy mogą spełnić ten warunek wspólnie.

Read:

2) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym – sprzętem do wykonania zamówienia.

— Rejon I: zamiatarka chodnikowa o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 tony – 1 szt. Samobieżna jednostka sprzętowa wyposażona w pług czołowy oraz posypywarkę o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 ton i szerokości maksymalnej pługa czołowego nie przekraczającej 2 m – 1 szt. Miniładowarka przystosowana do manewrowania na małych powierzchniach, o ciężarze całkowitym nie przekraczającym 2 650 kg do pracy na chodnikach, parkingach, drogach rowerowych z możliwością zainstalowania pługu śnieżnego – 1 szt. Agregat ciśnieniowy z własnym źródłem zasilania i zbiornikiem wody do zmywania powierzchni w tunelach oraz innych powierzchni wskazanych przez Zamawiającego – 1 szt.;

— Rejon II: zamiatarka chodnikowa o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 tony – 1 szt. Samobieżna jednostka sprzętowa wyposażona w pług czołowy oraz posypywarkę o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 ton i szerokości maksymalnej pługa czołowego nie przekraczającej 2 m – 2 szt. Miniładowarka przystosowana do manewrowania na małych powierzchniach, o ciężarze całkowitym nie przekraczającym 2 650 kg do pracy na chodnikach, parkingach, drogach rowerowych z możliwością zainstalowania pługu śnieżnego – 1 szt. Agregat ciśnieniowy z własnym źródłem zasilania i zbiornikiem wody do zmywania powierzchni w tunelach oraz innych powierzchni wskazanych przez Zamawiającego – 1 szt.;

— Rejon III: zamiatarka chodnikowa o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 tony – 1 szt. Samobieżna jednostka sprzętowa wyposażona w pług czołowy oraz posypywarkę o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 ton i szerokości maksymalnej pługa czołowego nie przekraczającej 2 m – 1 szt. Miniładowarka przystosowana do manewrowania na małych powierzchniach, o ciężarze całkowitym nie przekraczającym 2 650 kg do pracy na chodnikach, parkingach, drogach rowerowych z możliwością zainstalowania pługu śnieżnego – 1 szt. Agregat ciśnieniowy z własnym źródłem zasilania i zbiornikiem wody do zmywania powierzchni w tunelach oraz innych powierzchni wskazanych przez Zamawiającego – 1 szt.;

— Rejon IV: zamiatarka chodnikowa o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 tony – 1 szt. Samobieżna jednostka sprzętowa wyposażona w pług czołowy oraz posypywarkę o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 ton i szerokości maksymalnej pługa czołowego nie przekraczającej 2 m – 2 szt. Miniładowarka przystosowana do manewrowania na małych powierzchniach, o ciężarze całkowitym nie przekraczającym 2 650 kg do pracy na chodnikach, parkingach, drogach rowerowych z możliwością zainstalowania pługu śnieżnego – 1 szt. Agregat ciśnieniowy z własnym źródłem zasilania i zbiornikiem wody do zmywania powierzchni w tunelach oraz innych powierzchni wskazanych przez Zamawiającego – 1 szt.;

— Rejon V: zamiatarka chodnikowa o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 tony – 1 szt. Samobieżna jednostka sprzętowa wyposażona w pług czołowy oraz posypywarkę o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 ton i szerokości maksymalnej pługa czołowego nie przekraczającej 2 m – 2 szt. Miniładowarka przystosowana do manewrowania na małych powierzchniach, o ciężarze całkowitym nie przekraczającym 2 650 kg do pracy na chodnikach, parkingach, drogach rowerowych z możliwością zainstalowania pługu śnieżnego – 1 szt. Agregat ciśnieniowy z własnym źródłem zasilania i zbiornikiem wody do zmywania powierzchni w tunelach oraz innych powierzchni wskazanych przez Zamawiającego – 1 szt.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący: wykonawcy mogą spełnić ten warunek wspólnie.

W przypadku złożenia oferty na dwa Rejony liczba posiadanego sprzętu musi być sumą sprzętu dla wybranych Rejonów.

3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia(zwanego dalej JEDZ)Zamawiający informuje, iż Wykonawca, wypełniając JEDZ w części IV, może ograniczyć się do sekcji α (alfa). Zatem w przypadku, gdy Wykonawca w części IV wybierze odpowiedź „tak”, nie musi on wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącego kryteriów kwalifikacji.

4. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych doku…

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6. Zamawiający ocenia, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia. Wymóg złożenia JEDZ dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców nawet jeżeli podwykonawca nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

8. Wykaz dokumentów i oświadczeń, wymaganych od podmiotów zagranicznych.

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt V ppkt 1 oraz 2.2–2.5 SIWZ.

Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:

Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

Read:

Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 16/06/2021
Local time: 09:30
Read:
Date: 06/07/2021
Local time: 09:30
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 16/06/2021
Local time: 13:00
Read:
Date: 06/07/2021
Local time: 13:00
VII.2)Other additional information: