Usługi - 274778-2020

12/06/2020    S113

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania

2020/S 113-274778

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Adres pocztowy: Piękna 20
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-549
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Rafalska
E-mail: zamowienia@knf.gov.pl
Tel.: +48 222625280
Adresy internetowe:
Główny adres: www.knf.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.knf.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: nadzór nad rynkiem finansowym

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa i modyfikacja systemu do prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych

Numer referencyjny: ZA-DZAZZP.2610.4.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modyfikacja posiadanego przez Zamawiającego systemu do prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać:

1. szczegółową analizę wymagań i przygotowanie dokumentacji analitycznej w zakresie tworzonego rozwiązania (wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne oraz opis procesów);

2. scenariusze testowe oraz plany testów (wewnętrznych oraz zewnętrznych);

3. projekt systemu wraz z dokumentacją wdrożeniową;

4. implementację rozwiązania wraz z testami własnymi rozwiązania;

5. testy wraz z Zamawiającym, testy zewnętrzne i udział w pracach przy audycie rozwiązania;

6. wdrożenie produkcyjne rozwiązania;

7. opracowanie zmian w dokumentacji eksploatacyjnej oraz powykonawczej systemu;

8. świadczenie usługi bieżącego wsparcia i utrzymania dla wdrożonego rozwiązania systemu przez okres 12 miesięcy liczone od dnia wdrożenia funkcjonalności.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 812 887.50 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modyfikacja posiadanego przez Zamawiającego systemu do prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać:

1. szczegółową analizę wymagań i przygotowanie dokumentacji analitycznej w zakresie tworzonego rozwiązania (wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne oraz opis procesów);

2. scenariusze testowe oraz plany testów (wewnętrznych oraz zewnętrznych);

3. projekt systemu wraz z dokumentacją wdrożeniową;

4. implementację rozwiązania wraz z testami własnymi rozwiązania;

5. testy wraz z Zamawiającym, testy zewnętrzne i udział w pracach przy audycie rozwiązania;

6. wdrożenie produkcyjne rozwiązania;

7. opracowanie zmian w dokumentacji eksploatacyjnej oraz powykonawczej systemu;

8. świadczenie usługi bieżącego wsparcia i utrzymania dla wdrożonego rozwiązania systemu przez okres 12 miesięcy liczone od dnia wdrożenia funkcjonalności potwierdzonego protokołem odbioru.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin uruchomienia produkcyjnego funkcjonalności / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 040-094928
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Fabrity Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Domaniewska 44a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 589 500.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 812 887.50 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2020