Usługi - 274785-2020

12/06/2020    S113

Polska-Brzesko: Usługi gromadzenia oraz scalania danych

2020/S 113-274785

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Brzeski – Starostwo Powiatowe w Brzesku
Adres pocztowy: ul. Głowackiego 51
Miejscowość: Brzesko
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 32-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maria Świątkowska
E-mail: przetargi@powiatbrzeski.pl
Tel.: +48 146633111
Faks: +48 146632343

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.powiatbrzeski.pl

Adres profilu nabywcy: http://zamowienia.powiatbrzeski.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa baz danych EGiB dla wybranych obrębów jednostki ewidencyjnej Szczurowa w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego”

Numer referencyjny: GK-II.661.5.2015.EW
II.1.2)Główny kod CPV
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

W ramach tego zamówienia zostaną utworzone nowe bazy danych EGIB dla wybranych obrębów jednostki ewidencyjnej Szczurowa zgodne z aktualnie obowiązującymi standardami stosowanymi w geodezji i kartografii.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 685 853.66 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa baz danych EGiB polegająca na utworzeniu nowej bazy danych EGiB dla obrębu ewidencyjnego Szczurowa

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71354300 Usługi badań katastralnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat brzeski, gmina Szczurowa

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach tej części zamówienia zostaną utworzone nowe bazy danych EGIB dla obrębu ewidencyjnego Szczurowa zgodne z aktualnie obowiązującymi standardami stosowanymi w geodezji i kartografii.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.02.01.04-12-0070/16-00-XVII/41/FE/16

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa baz danych EGiB polegająca na utworzeniu nowych baz danych EGiB dla 3 obrębów ewidencyjnych: Niedzieliska, Rajsko, Rylowa

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71354300 Usługi badań katastralnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat brzeski, gmina Szczurowa

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach tej części zamówienia zostaną utworzone nowe bazy danych EGIB dla obrębów ewidencyjnych Niedzieliska, Rajsko i Rylowa zgodne z aktualnie obowiązującymi standardami stosowanymi w geodezji i kartografii.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.02.01.04-12-0070/16-00-XVII/41/FE/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 026-059174
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa baz danych EGiB polegająca na utworzeniu nowej bazy danych EGiB dla obrębu ewidencyjnego Szczurowa

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
14/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 676-01-06- 919
Adres pocztowy: ul. K. Łowińskiego 7E
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-752
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 194 024.39 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 420 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa baz danych EGiB polegająca na utworzeniu nowych baz danych EGiB dla 3 obrębów ewidencyjnych: Niedzieliska, Rajsko, Rylowa

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
14/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 676-01-06- 919
Adres pocztowy: ul. K. Łowińskiego 7E
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-752
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 181 524.39 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 361 869.92 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2020