Leveringen - 274836-2019

13/06/2019    S112    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Bulgarije-Sandanski: Aardgas

2019/S 112-274836

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
„MBAL „Yugozapadna bolnitsa“ OOD
101522447
Parkova zona
Sandanski
2800
Bulgarije
Contactpersoon: Iliya Tonev — upravitel; Valentina Glindzhurska — yurist
Telefoon: +889 010113
E-mail: mbal_st_vrach@abv.bg
Fax: +359 74201047
NUTS-code: BG413

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mbalsandanski.com

Adres van het kopersprofiel: https://sop.bg/mbalsandanski-923/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на гориво за отопление — природен газ, за нуждите на „МБАЛ „Югозападна болница“ ООД за обект в гр. Сандански по периодични заявки на възложителя съгласно спецификация за 1 година

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на гориво за отопление — природен газ; приблизително количество — 105 000 куб. м.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 73 500.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG413
Voornaamste plaats van uitvoering:

„МБАЛ „Югозападна болница“ ООД, гр. Сандански, паркова зона

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на гориво за отопление — природен газ; приблизително количество: 105 000 куб. м.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten
Verklaring:

Съгласно действащото законодателство дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ се осъществяват от лицензирани за тези дейности юридически лица, притежаващи лицензии по чл. 39, ал. 1, т. 3 и т. 10 от Закона за енергетиката, издадени от Комисията за енергийно и водно регулиране, в рамките на законовите ѝ правомощия по чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката. Разпоредбата на чл. 43 от същия закон предвижда териториален принцип за действие на лицензиите, като на основание чл. 43, ал. 5 във връзка с чл. 43, ал. 2, т. 1 и 2а от Закона за енергетиката за 1 обособена територия на страната се издава само по 1 лицензия за разпределение на природен газ и за снабдяване с природен газ от крайни снабдители.

За територията на град Сандански Комисията за енергийно и водно регулиране е издала лицензии за тези дейности на „Аресгаз“ АД за разпределение на природен газ на територията на община Сандански за обособена територия „Запад“ — лицензия № Л- 462-08 от 18.3.2016 г., лицензия за осъществяване на дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител на обособена територия „Запад“ — лицензия № Л- 462-12 от 18.3.2016 г. Видно от гореизложеното, правата, предоставени с горецитираните лицензии, попадат в обхвата на определението за „Специални или изключителни права“ по параграф 1. т. 26 от ДР на ЗОП. Предвид горното за обезпечаване на необходимостта от снабдяване на природен газ за нуждите на „МБАЛ „Югозпадна болница“ ООД следва да се проведе процедура на договаряне без предварително обявление за доставка на природен газ по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 64 от ППЗОП, тъй като е налице единствен възможен изпълнител на поръчката с предмет доставка на природен газ и възлагането ѝ на друго лице би довело до нарушаване на изключителни права, придобити по силата на административен акт — издадените от Комисията за енергийно и водно регулиране лицензии.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 103-34
Benaming:

Доставка на природен газ

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Аресгаз“ ЕАД
813101815
ул. „Цар Симеон I“ № 25
Варна
9000
Bulgarije
Telefoon: +359 52920920
E-mail: marketing@aresgas.bg
Fax: +359 52920923
NUTS-code: BG331
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 73 500.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 73 500.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197 от Закона за обществените поръчки

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2019