Lieferungen - 274872-2019

13/06/2019    S112

Polska-Warszawa: Odczynniki laboratoryjne

2019/S 112-274872

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 091-218933)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojskowy Instytut Medyczny
Adres pocztowy: ul. Szaserów 128
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 04-141
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Tomczyk
E-mail: ltomczyk@wim.mil.pl
Tel.: +48 261816226
Faks: +48 225150600
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wim.mil.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa odczynników diagnostycznych i wyrobów laboratoryjnych

Numer referencyjny: 122/ZP/18-19/Apteka/2018
II.1.2)Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników diagnostycznych i wyrobów laboratoryjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 091-218933

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.7
Zamiast:

Wartość bez VAT: 989 793.76 EUR

Powinno być:

Wartość bez VAT: 709 252,06 PLN

VII.2)Inne dodatkowe informacje: