Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 274929-2019

13/06/2019    S112

België-Brussel: Producten voor schoonmaken en poetsen

2019/S 112-274929

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 104-251580)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VZW Diensten ter Ondersteuning van Katholiek Onderwijs
Nationaal identificatienummer: 0407.693.968_586089
Postadres: Guimardstraat 1
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: stefan.deweerdt@katholiekonderwijs.vlaanderen
Telefoon: +32 25070602
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.doko.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343124

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de aankoop van schoonmaakproducten

Referentienummer: VZW DOKO-2019-SDW04-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39800000 Producten voor schoonmaken en poetsen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht omvat de volgende zaken:

1) de aankoop van schoonmaakproducten, in eerste orde; en daarnaast

2) het verstrekken van opleiding over het veilig en duurzaam gebruik van de geleverde producten,

3) het verlenen van advies bij specifieke reinigingsproblemen, in 2e en 3e orde.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 104-251580

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Rectificatie 1: Referentie DOKO-2019-SDW04.

Raamovereenkomst voor de aankoop van schoonmaakproducten.

1) Rechtzetting bijlage B bestek DOKO-2019-SDW04: in bijlage B ontbrak de kolom om de prijs voor het doseersysteem in te geven. Kolom 4a en 4b zijn toegevoegd aan de excel, zodat ook de gevraagde prijzen voor de doseersystemen mee verwerkt worden in de inventaris;

2) Rechtzetting bestek DOKO-2019-SDW04 alinea 141 producten inventaris. Volgende tekst wordt aangepast:

— kolom 3: het gewicht voor de beoordeling van het product voor het gunningscriteria prijs,

— kolom 4a: prijs doseersysteem excl. btw,

— kolom 4b: de prijs die overeenstemt met gevraagde eenheid van het product tot 3 cijfers na de komma excl. btw,

— kolom 4: som van kolom 4a + kolom 4b = eenheidsprijs.

3) Rechtzetting bestek DOKO-2019-SDW04 alinea 171 Post 30. Volgende tekst wordt aangepast:

— Post 30: wit reinigingsdoekje voor het reinigen van handen als er geen water beschikbaar is. Vellengte 27 cm velbreedte 13.5 cm. Geurvrij zacht voor de huid. Siliconen vrije doek. Voorzien in een af te sluiten emmertje zodat de doekjes vochtig blijven. Geen aparte verpakking per doekje. Stalen indienen;

4) Rechtzetting bestek DOKO-2019-SDW04 alinea 172 Post 31. Volgende tekst wordt aangepast:

— Post 31: ecologisch vouwdoekje tweelaags. Meervoudig in elkaar gevouwen (3 panelen). De handdoek kan geheel uitgevouwen uit de dispenser genomen worden. De velbreedte is minimum 21 cm en de vellengte minimum 26 cm. Stalen indienen.