Lieferungen - 274931-2019

13/06/2019    S112    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Rumänien-Brăila: Verbandmull

2019/S 112-274931

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 102-246737)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Spitalul Județean de Urgență Brăila
4342863
Șoseaua Buzăului nr. 2
Brăila
810325
Rumänien
Kontaktstelle(n): Andrei Steluța
Telefon: +40 239693868
E-Mail: achizitie10@spitjudbraila.ro
Fax: +40 239693868
NUTS-Code: RO221

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.spitalbraila.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Materiale sanitare: tifon medical și feși tifon

Referenznummer der Bekanntmachung: 4342863-2019-2
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33141114
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Materiale sanitare — 4 loturi, conform anexei caietului de sarcini.

Incheierea unor acorduri-cadru pentru furnizarea de materiale sanitare: tifon medical si fesi tifon, conform caietului de sarcini.

Durata acordurilor-cadru va fi de 48 luni.

Primul termen în care autoritatea/entitatea contractantă va răspunde la clarificări: a 16-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor/candidaturilor; termenul pentru solicitarea de clarificări: până în a 14-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor; cel de-al doilea termen în care autoritatea contractantă va răspunde la clarificări: a 10-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul acord-cadru/contract subsecvent, printr-o notificare scrisa, fara nicio compensatie, in situatia in care fondurile alocate sunt redistribuite pentru incheierea de acorduri-cadru pentru procedurile de achizitii publice centralizate real [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 102-246737

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informații suplimentare
Anstatt:
muss es heißen:

Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale pentru fiecare lot in parte:

(a) daca se constata existenta a 2 sau mai multe oferte cu acelasi pret, clasate pe primul loc, pentru departajare, comisia de evaluare va solicita clarificari in SEAP, in sensul reofertarii preturilor. Daca operatorii economici nu reoferteaza un alt pret decat cel initial, sau daca in urma reofertarilor ofertele nu pot fi departajate (deci neconcludente) din cauza mentinetii egalitatii de pret, comisia de evaluare, va declara ofertele inacceptabila conform art. 134 alin. (5) din HG nr. 395/2016,

(b) in cazul in care exista 2 sau mai multe oferte clasate pe locul II sau III ce prezinta pret egal (avand in vedre ca numarul maxim al operatorilor economici cu care se va incheia acordul cadru este de 6) pentru departajare, comisia de evaluare va solicita clarificari in SEAP, in sensul reofertarii preturilor pana la nivelul ofertei clasate pe locul I, respectiv locul II, fara a schimba clasamentul initial,

(c) ofertantii care primesc aceasta solicitare de clarificari, vor putea reoferta pretul prin depunerea unui nou document, in format electronic, cu semnatura electronica extinsa, bazat pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si incarcate in SEAP, la rubrica „Intrebari”, ca si raspuns la solicitarea de clarificari transmisa de autoritatea contractanta. Pretul reofertat se accepta cu 3 zecimale. In cazul in care si in urma solicitarii de reofertare a preturilor se constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe primele 6 locuri cu acelasi pret autoritatea contractanta va aplica prevederile art. 212 alin. (1) litera c) din Legea nr. 98/2016,

(d) clasamentul final se va stabili in urma reofertarii preturilor. Contractele subsecvente vor fi atribuite fara reluarea competitiei, astfel:

— inainte de incheierea contractului subsecvent, autoritatea contractanta va transmite o solicitare operatorului economic, parte a acordului-cadru, clasat pe locul I,

— in cazul in care acesta nu are capacitatea de a raspunde solicitarii, autoritatea contractanta va proceda la transmiterea solicitarii de incheiere a unui contract subsecvent, catre urmatorul operator economic parte a acordului-cadru, clasat pe locul II, conform criteriului de atribuire pretul cel mai scazut,

— in cazul in care nici acesta nu are capacitatea de a raspunde solicitarii autoritatii contractante se va proceda la transmiterea de solicitari pe aceleasi considerente, urmatorului operator economic, parte a acordului-cadru,

— autoritatea contractanta are dreptul de a initia o noua procedura de atribuire pentru achizitionarea diferentei de cantitate care nu poate fi acoperita de niciun operator economic, parte a acordului-cadru, in conditiile de mai sus,

— in cazul in care operatorul economic semnatar al unui contract subsecvent la acordul-cadru nu isi onoreaza obligatiile contractuale autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contract subsecvent la acordul-cadru cu operatorul economic clasat pe urmatorul loc, dupa ce in prealabil acel operator econimic a fost consultat,

— in cazul in care operatorul economic nu isi onoreaza comenzile in termenul stabilit prin contractul subsecvent autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia total sau partial contractul de furnizare pentru produsele care fac obiectul acestuia si vom intocmi conform art. 166 din HG 395/2016, documentul constatator pe care il vom publica in SEAP prin care vom mentiona ca nu si-a indeplinit obligatiile contractuale fata de unitatea noastra, iar pe viitor, excluderea dintr-o procedura pentru atribuirea unui contract de achizitie publica.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: