Dienstleistungen - 275048-2019

13/06/2019    S112    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Timișoara: Planungsleistungen für Brücken

2019/S 112-275048

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Municipiul Timișoara
14756536
Bulevardul C. D. Loga nr. 1
Timișoara
300030
Rumänien
Kontaktstelle(n): Corina Radu – Serviciul Achiziții Publice
Telefon: +40 256408478
E-Mail: achizitiipublice@primariatm.ro
NUTS-Code: RO424

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.primariatm.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de proiectare – SF+PT Pasarela Îndrăgostiților (Parcul Copiilor)

Referenznummer der Bekanntmachung: 14756536-2019-PAAPD
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71322300
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Serviciul de proiectare constă în intocmire documentatie studiu de fezabilitate, intocmire proiect tehnic, caiete sarcini, detalii de executie (inclusiv documentatii pentru obtinerea avizelor, asigurare asistenta tehnica pe percursul executiei lucrarilor si receptiei lucrarilor, inclusiv predare proiect As Built, conform HG nr. 907/2016). Toate serviciile aferente acestui contract se vor presta in conformitate cu cerintele impuse in tema de proiectare si a notei conceptuale.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 20 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 60 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO424
Hauptort der Ausführung:

Parcul Copiilor pasarela peste Canal Bega – Timisoara.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Serviciul de proiectare constă în intocmire documentatie studiu de fezabilitate, intocmire proiect tehnic, caiete sarcini, detalii de executie (inclusiv documentatii pentru obtinerea avizelor, asigurare asistenta tehnica pe percursul executiei lucrarilor si receptiei lucrarilor, inclusiv predare proiect As Built, conform HG nr. 907/2016. Toate serviciile aferente acestui contract se vor presta in conformitate cu cerintele impuse in tema de proiectare si a notei conceptuale.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 105
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Municipiul Timisoara va exclude în orice moment al procedurii de atribuire a prezentului contract, orice operator economic care se afla în una din situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Motivele de excludere vor fi aplicate şi în cazul asociaţilor/subcontractanţilor/terţilor susţinători, după caz.

Modalitatea de indeplinire: sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz) va prezenta, odata cu oferta, DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor. Se vor prezenta atat declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, cat si daca este cazul, angajamentul ferm al tertului sustinator, insotit de documente din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Documentele justificative pot fi:

1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii;

2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016, cu ultimele completari si modificari, privind achizitiile publice;

4) Alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

— Nicolae Robu – Primar,

— Dan Aurel Diaconu – Viceprimar,

— Imre Farkas – Viceprimar,

— Robert Kristof – Administrator Public,

— Chis Culita – Director General D.G.D.P.P.R.U.,

— Caius–Sorin Suli – Sef Serviciu Juridic,

— Costa Eliza-Angela – Consilier Birou Locuinte,

— Szekely Emilia – Consilier Birou Contabilitate,

— Crisan Lelica – Sef Birou Finantare Scoli,

— Dolha Nicoleat Ramona - Consilier Birou Garaje Cimitire, Coserit si Spatii Utilitare,

— Rosenblum Alina Ramona – Consilier Birou Finantare Scoli,

— Costa Eliza-Angela – Consilier Birou Locuinte.

Consilieri locali:

— Lorenzo-Flavius Barabas,

— Andra-Anca Blotiu,

— Lucian Caldararu,

— Laura Chindris,

— Radu Dragos Dimeca,

— Marius Cristinel Dugulescu,

— Grigore Grigoroiu,

— Iulian Daniel Idolu,

— Sorin Gabriel Ionescu,

— Adrian Razvan Lulciuc,

— Daniela Mirela Maris,

— Ioan Mateescu,

— Octavian Mazilu,

— Ciprian Stefan Mihok,

— Simion Mosiu,

— Adrian Romita Orza,

— Raluca Ioana Popescu,

— Gabriela Popovici,

— Constantin Stefan Sandu,

— Elena Sipos,

— Nicusor-Alin Sirbu,

— Ioan Stefan Szatmari,

— Lucian Dorel Taropa,

— Adelina Larissa Tarziu,

— Luminita Tundrea.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

Presedinte titular al comisiei de evaluare:

Titulari:

— Preşedinte: Ganciov Ioan – Sef Serviciu D.P.P.C.A.A.

Membrii:

— Pirvu Liliana – Consilier Birou Drumuri, Poduri si Parcaje,

— Nitusca Radu – Consilier Biroul Finantare Scoli,

— Radu Corina Valerica – Sef Serviciu Achizitii Publice,

— Bozan Cristina-Lucia [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractare. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare în condiţiile legii din tara de rezidenta, din care să reiasă ca operatorul economic (ofertant/ofertant asociat) este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situaţiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertantul va prezenta lista serviciilor prestate în cel mult ultimii 3 ani (raportat la termenul limită pentru primirea ofertelor) care să contină valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă acestia din urmă sunt autorităti contractante sau clienti privati. Serviciile considerate similare obiectului contractului din punct de vedere al complexităţii şi utilităţii sunt serviciile de proiectare pentru lucrările de drumuri şi poduri.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul ONRC/documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmează a fi prezentate, doar la solicitarea autorităţii contractante, de ofertantul aflat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Informaţiile cuprinse in certificat/documentul echivalent, trebuie sa fie reale, valabile la data prezentării acestuia. În cazul unei oferte comune depusa de mai mulţi operatori economici, documentele solicitate se vor prezenta de către fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea de contract pe care o realizează. Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/limba în care au fost emise, însoţite de traducere in limba romana, după caz.

Se va prezenta DUAE, completat în conformitate cu prevederile art. 193 din Legea nr. 98/2016. La nivelul DUAE trebuie precizate urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data şi numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitătile pentru care a fost responsabil, împreuna cu valoarea acestora, fără TVA. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatele de bună executie în care sa se regaseasca toate informatiile din cuprinsul DUAE, (procese-verbale de receptie/recomandari/certificate constatatoare, pentru cele mai importante servicii prestate, asa cum au fost acestea mentionate la nivelul DUAE), trebuie să fie prezentate doar la solicitarea autoritătii contractante, de catre ofertantul aflat pe primul loc, ca urmare a aplicarii criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. In cazul unei oferte comune, experienta similara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, caz in care asociatii au obligatia de a completa DUAE cu datele proprii.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 061-136092
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/07/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 22/01/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/07/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Membrii comisiei de evaluare, imputerniciti ANAP (dupa caz) si alte persoane interesate.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) In cadrul documentelor atasate anuntului de participare, DUAE este pus la dispozitia operatorilor economici interesati in format editabil, in vederea completarii acestuia de catre ofertanti. Operatorii economici participanti vor completa in acest document informatiile/raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta care au corespondent la nivelul instructiunilor catre ofertanti (unde sunt clar explicitate) si nu vor avea dreptul sa intervina asupra formatului DUAE, respectiv asupra cerintelor impuse de autoritatea contractanta;

2) Pentru vizualizarea documentelor atasate, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic;

3) Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, propunerea tehnica, propunerea financiara, documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare si daca este cazul, angajamentul de sustinere al tertului sustinator, acordurile de asociere si/sau subcontractare), numai în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa;

4) Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP in cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului limita precizat de autoritatea contractanta la sectiunea II.1.4) a prezentului document, respectiv nu mai tarziu de 20 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

Conform art. 160–161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, in a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 20 zile înainte de termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor. Raspunsurile la clarificarile solicitate, vor fi publicate în SEAP in cadrul anuntului de participare;

5) În cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit în SEAP, doar în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa. In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art. 137 alin. (2) lit. j) din HG nr. 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila;

6) Daca în urma aplicarii criteriului atribuire „pretul cel mai scazut” se constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin preturi egale, fara TVA, se vor solicita noi propuneri financiare prin intermediul SEAP. Daca aceasta nu este realizabila din motive imputabile operatorului SEAP, se va solicita ofertantilor, o noua propunere financiara offline. Oferta desemnata câştigătoare va fi cea care va prezenta preţul cel mai scazut.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumänien
Telefon: +40 213104641
E-Mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

În termen de 5 începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul entității contractante considerat nelegal, conform art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Municipiul Timișoara, Serviciul Achiziții Publice, cam. 223
Bulevardul C. D. Loga nr. 1
Timișoara
300030
Rumänien
Telefon: +40 256408478
E-Mail: achizitiipublice@primariatm.ro

Internet-Adresse: www.primariatm.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/06/2019