Radovi - 275189-2018

27/06/2018    S121

Hrvatska-Dubrovnik: Građevinski radovi na osnovnim školama

2018/S 121-275189

Obavijest o nadmetanju

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Dubrovnik
Nacionalni registracijski broj: 21712494719
Poštanska adresa: Pred Dvorom 1
Mjesto: Dubrovnik
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Poštanski broj: 20000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Davor Rudenjak, Mario Zvono
E-pošta: nabava@dubrovnik.hr
Telefon: +385 20351860
Telefaks: +385 20351860
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.dubrovnik.hr
Adresa profila kupca: www.dubrovnik.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S+0F2-0016575
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izvođenje radova na rekonstrukciji – dogradnji i nadogradnji Područne škole Montovjerna

Referentni broj: 1-14/18VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45214210 Građevinski radovi na osnovnim školama
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je nabava radova rekonstrukcije – dogradnje i nadogradnje Područne škole Montovjerna na adresi Dr. Vladka Mačeka 11 u Dubrovniku.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 52 000 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45214210 Građevinski radovi na osnovnim školama
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Dubrovnik.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je nabava radova rekonstrukcije – dogradnje i nadogradnje Područne škole Montovjerna na adresi Dr. Vladka Mačeka 11 u Dubrovniku.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok jamstva / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično stručno iskustvo ključnih stručnjaka / Ponder: 20
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 70
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 52 000 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 18
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovna nastana. Za potrebe utvrđivanja navedene sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti), za sve gospodarske subjekte u ponudi.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 01/08/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 30/11/2018
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 01/08/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Cvijete Zuzorić 6, HR-20000 Dubrovnik.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
21/06/2018