Dienstleistungen - 275245-2019

13/06/2019    S112    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Puszcza Mariańska: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2019/S 112-275245

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Puszcza Mariańska
836-15-14-865
ul. Stanisława Papczyńskiego 1
Puszcza Mariańska
96-330
Polen
Kontaktstelle(n): Aleksandra Góraj
Telefon: +48 468318151
E-Mail: zam.publiczne@puszcza-marianska.pl
Fax: +48 468318118
NUTS-Code: PL926

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.puszcza-marianska.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/puszcza_marianska/proceedings
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/puszcza_marianska/proceedings
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Puszcza Mariańska.

Referenznummer der Bekanntmachung: Z.271.12.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Puszcza Mariańska oraz ich zagospodarowanie (poddanie odzyskowi oraz unieszkodliwianiu). Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie każdej ilości odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie zgodnie z: Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Puszcza Mariańska przyjętym uchwałą Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej nr VIII/39/2015 z dnia 11.5.2015 r., zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 3/19 z dnia 22.1.2019 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024. Szczegółowy opis - zał. nr 5 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90512000
90513100
90533000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL926
Hauptort der Ausführung:

Gmina Puszcza Mariańska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Puszcza Mariańska oraz ich zagospodarowanie (poddanie odzyskowi oraz unieszkodliwianiu). Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie każdej ilości odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie zgodnie z: Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Puszcza Mariańska przyjętym uchwałą Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej nr VIII/39/2015 z dnia 11.5.2015 r., zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 3/19 z dnia 22.1.2019 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024. Szczegółowy opis - zał. nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2020
Ende: 30/06/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

— działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania przez Wykonawcę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Puszcza Mariańska, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2018 r. poz.1454, 1629 z 2019 r. poz. 730) gospodarowaniu odpadami komunalnymi zgodnie z przepisami ustawy z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 r. poz. 701, 730) zbieraniu zużytego sprzętu zgodnie z przepisami ustawy z dn. 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2018 r. poz. 1466, 1479, z 2019 r. poz. 125).

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zamawiający żąda dokumentów potwierdzających posiadanie takich uprawnień tj.:

— zezwolenia na transport odpadów wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

• informacje dodatkowe:

Wstępna ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia na formularzu JEDZ (Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia). Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, opisanych w Rozdziale 4 ust. 2 SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca przedstawi:

— potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100)

• informacje dodatkowe:

Wstępna ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia na formularzu JEDZ (Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia). Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, opisanych w Rozdziale 4 ust. 2 SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca:

— będzie dysponował co najmniej 4 osobami do realizacji niniejszego zamówienia (2 kierowców+2 ładowaczy),

— będzie dysponował co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi odpadów komunalnych oraz co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, oraz pojazdem specjalnym, służącym jako mobilny punkt zbierania odpadów komunalnych.

• informacje dodatkowe:

Wstępna ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia na formularzu JEDZ (Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia). Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, opisanych w Rozdziale 4 ust. 2 SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia),

2) Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych innych Wykonawców:

— Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,

— Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,

— Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp,

— W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,

— Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy,

— Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

— zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

— zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1,

— Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej:

1) zmiana wynagrodzenia jeśli nastąpi znacząca zmiana kosztów zewnętrznych będących podstawa kalkulacji ceny ofertowej tj:

a) nastąpi znacząca zmiana liczby nieruchomości zamieszkałych względem liczby nieruchomości zamieszkałych wykazanych w wykazie przez Zamawiającego z tym, że zmiana powinna przekroczyć co najmniej 5 % nieruchomości zamieszkałych,

b) nastąpi zmiana stawki podatku VAT.

2) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy

Wykonawca:

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Dokładny zapis zawiera zał. nr 3 do SIWZ Wzór Umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/07/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/09/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/07/2019
Ortszeit: 10:30
Ort:

Urząd Gminy Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1, POLSKA, pokój nr. 3 /sala USC/.

(https://platformazakupowa.pl/pn/puszcza_marianska/proceedings)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

II kwartał 2021 roku

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:

Urząd Gminy Puszcza Mariańska– Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, oddział w Puszczy Mariańskiej nr konta: 21 9297 0005 0300 0781 2012 0043 z adnotacją „wadium - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Puszcza Mariańska. Znak sprawy Z.271.12.2019. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę niniejszego postępowania Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Puszcza Mariańska. Znak sprawy Z.271.12.2019. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia) należy złożyć w formie elektronicznej wraz z ofertą.

2. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu kosztów z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

a) Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, w określonym terminie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5 % ceny oferowanej przedstawionej przez Wykonawcę.

3. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1) Wykonawcy muszą złożyć ofertę opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym (którą stanowi druk oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ);

2) Aktualny na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień Publicznych (dalej: JEDZ) – wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, który został opisany w Rozdziale 16 SIWZ i Instrukcji dotyczącej wymogu złożenia elektronicznej wersji JEDZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie (JEDZ) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te mają potwierdzić brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie, o ile ofertę składa pełnomocnik.

4) Dokument wniesienia wadium we właściwej wysokości – nie dotyczy Wykonawców wnoszących wadium w formie pieniężnej. Zasady i sposób wniesienia wadium opisane zostały w Rozdziale 6 SIWZ.

Ofertę i ww. dokumenty i oświadczenia należy złożyć w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/puszcza_marianska/proceedings.

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – prosimy nie składać z ofertą. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wg załącznika nr 4 do SIWZ.

Pozostałe informacje znajdują się w SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
KIO
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
KIO
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

— określenia warunków udziału w postępowaniu,

— wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

— odrzucenia oferty odwołującego,

— opisu przedmiotu zamówienia,

— wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

c) wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

d) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Zgodnie z art. 180 ust. 5 Pzp, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

10. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa Dział VI Pzp – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
KIO
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019