Usługi - 275253-2020

12/06/2020    S113

Polska-Konstancin-Jeziorna: Usługi w zakresie wsparcia technicznego

2020/S 113-275253

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Adres pocztowy: ul. Warszawska 165
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 05-520
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zakupów
E-mail: monika.zyglowicz@pse.pl
Faks: +48 222422169

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pse.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://www.pse.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://www.pse.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa na świadczenie usług wsparcia serwisowego dla urządzeń sieci LAN/WAN PSE S.A.

Numer referencyjny: 2020/WNP-0095-DU-MŻ
II.1.2)Główny kod CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia serwisowego dla urządzeń sieci LAN/WAN będących w posiadaniu Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w części II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia i w części IV SIWZ – Projekt umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

— Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, POLSKA,

— Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia serwisowego dla urządzeń sieci LAN/WAN będących w posiadaniu Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w części II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia i w części IV SIWZ – Projekt umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba dodatkowych godzin wsparcia / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

1) Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż pięciu (5), Zamawiający zaprosi do składania ofert pięciu Wykonawców, którzy spełniają kryteria selekcji, określone poniżej:

Liczba punktów za wykazane usług z ocenianego wniosku/Największa liczba punktów wynikających złożonych wniosków za wykazane usług x 100 pkt

Pod uwagę będą brane usługi dotyczące świadczenia wsparcia serwisowego urządzeń sieciowych (w tym przełączników i routerów) o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto i okresie realizacji do momentu otwarcia wniosku co najmniej 12 miesięcy (oznacza to, że w chwili otwarcia wniosku usługa musiała być należycie realizowana przez okres co najmniej 12 miesięcy, a jej koszt tym okresie wynosił co najmniej 1.000.000,00 zł brutto; Wykonawca musi wykazać, że zrealizował określoną usługę w zakresie przedmiotu, wartości i okresu realizacji określonym w niniejszym warunku udziału). Zamawiający informuje, że w przypadku gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem usług własnych – za każdą wykazaną usługę otrzyma 5 punktów, a za każdą wykazaną usług użyczoną przez podmiot trzeci otrzyma 1 pkt. Patrz załącznik nr 1 wzór nr 1 Części III SIWZ (Karta kwalifikacji Wykonawców).

2) Jeżeli po zastosowaniu powyższego kryterium selekcji na ostatnim piątym (5) miejscu upoważniającym do zakwalifikowania do kolejnego etapu postępowania będzie więcej niż 1 Wykonawca, Zamawiający zakwalifikuje do dalszego etapu postępowania tego (tych) z Wykonawcę/ów, którego łączna wartość

(w złotych z podatkiem VAT) wszystkich wykazanych usług będzie większa. W przypadku gdy suma ww. kwot będzie taka sama – wszyscy ci Wykonawcy zostaną zaproszeni do kolejnego etapu postępowania. W przypadku wykazania się usługami opłacanymi w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w tym dniu NBP (tabela A) nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich ogłoszony w pierwszym dniu roboczym po dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

3) Przy ocenie wniosków nie będą brane pod uwagę usługi wskazane na potwierdzenie warunków udziału w postępowania (Wykaz wykonanych usług).

4) Zamawiający może odstąpić od stosowania kryteriów kwalifikacji w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 51 ust. 2 ustawy Pzp.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnego warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (słownie: jednego milionów złotych). W przypadku wykazania się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową, w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w tym dniu NBP (tabela A) nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich ogłoszony w pierwszym dniu roboczym po dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca dostarczy na potwierdzenie spełnienia warunku informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy lub podmiotu, na którego zdolnościach finansowych Wykonawca polega wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału postępowaniu. W przypadku przedstawienia w informacji kwoty, w walucie innej niż złoty polski, Zamawiający przeliczy tę kwotę po średnim kursie NBP (Tabela A) ogłoszonym w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie ogłosił kursu walut, zastosowanie znajdzie pierwszy ogłoszony kurs po dniu publikacji ogłoszenia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu, o którym mowa w zdaniu 1, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu musi wykazać, że:

a) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował, co najmniej dwie usługi dotyczące świadczenia wsparcia serwisowego urządzeń sieciowych (w tym przełączników i routerów) o wartości każdej z nich w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto i okresie realizacji (każdej z nich) do momentu otwarcia wniosku co najmniej 12 miesięcy (oznacza to, że w chwili otwarcia wniosku usługa musiała być należycie realizowana przez okres co najmniej 12 miesięcy, a jej koszt tym okresie wynosił co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto; Wykonawca musi wykazać, że zrealizował określoną usługę w zakresie przedmiotu, wartości i okresu realizacji określonym w niniejszym warunku udziału). W przypadku wykazania usług za których świadczenie zapłata nastąpiła w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w tym dniu NBP (tabela A) nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich ogłoszony w pierwszym dniu roboczym po dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

b) Wykonawca posiada certyfikat świadczący o najwyższym poziomie partnerstwa („Gold Partner”) producenta wykorzystywanych przez Zamawiającego urządzeń, tj. urządzeń do obsługi sieci komputerowej LAN/WAN wyprodukowanych przez Cisco Systems.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca dostarczy na potwierdzenie spełnienia ww. warunków udziału:

1) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane;

2) dowody, na potwierdzenie należytego wykonania usług, o których mowa powyżej, tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (np. oświadczenie Wykonawcy); w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte ich wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania wniosków;

3) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku w zakresie posiadania certyfikatu świadczący o najwyższym poziomie partnerstwa („Gold Partner”) producenta wykorzystywanych przez Zamawiającego urządzeń, tj. urządzeń do obsługi sieci komputerowej LAN/WAN wyprodukowanych przez Cisco Systems.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 14 lit. a–c i pkt 15–23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, z wyjątkiem przypadku, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp;

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie tzw. przesłanek fakultatywnych z art. 24 ust. 5 pkt1-2 oraz 4-8 ustawy Pzp;

3) spełniają warunki udziału określone w ogłoszeniu i dokumentacji postępowania.

Ponadto, dostarczą dokumenty zgodnie z właściwym rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1) Wykonawca zaproszony do złożenia oferty zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 60 000,00 PLN (przy składaniu oferty, a nie na etapie wniosku). Zasady wniesienia wadium zostały określone w rozdziale XIV części I SIWZ.

2) Nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zostały one określone w części IV SIWZ (projekt umowy).

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu/oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa (chyba że dokument taki załączony był do wcześniejszych dokumentów przekazanych Zamawiającemu w postępowaniu).

2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zostały one określone w części IV SIWZ (projekt umowy).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura ograniczona
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/07/2020
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Termin związania ofertą – 2 miesiące oznacza 60 dni.

2. Zasady złożenia wniosku zostały określone w części I SIWZ dostępnej na stronie www.pse.pl – Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia wniosków.

3. Zasady złożenia ofert zostały określone w części I SIWZ dostępnej na stronie www.pse.pl. Termin złożenia ofert zostanie wyznaczony w piśmie zapraszającym Wykonawców do złożenia ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Urzędu Krajowej Izby Odwoławczej (Krajowa Izba Odwoławcza)
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/06/2020