Usługi - 275253-2020

12/06/2020    S113

Polska-Konstancin-Jeziorna: Usługi w zakresie wsparcia technicznego

2020/S 113-275253

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Adres pocztowy: ul. Warszawska 165
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 05-520
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zakupów
E-mail: monika.zyglowicz@pse.pl
Faks: +48 222422169
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pse.pl
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://www.pse.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://www.pse.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa na świadczenie usług wsparcia serwisowego dla urządzeń sieci LAN/WAN PSE S.A.

Numer referencyjny: 2020/WNP-0095-DU-MŻ
II.1.2)Główny kod CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia serwisowego dla urządzeń sieci LAN/WAN będących w posiadaniu Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w części II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia i w części IV SIWZ – Projekt umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

— Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, POLSKA,

— Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia serwisowego dla urządzeń sieci LAN/WAN będących w posiadaniu Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w części II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia i w części IV SIWZ – Projekt umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba dodatkowych godzin wsparcia / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

1) Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż pięciu (5), Zamawiający zaprosi do składania ofert pięciu Wykonawców, którzy spełniają kryteria selekcji, określone poniżej:

Liczba punktów za wykazane usług z ocenianego wniosku/Największa liczba punktów wynikających złożonych wniosków za wykazane usług x 100 pkt

Pod uwagę będą brane usługi dotyczące świadczenia wsparcia serwisowego urządzeń sieciowych (w tym przełączników i routerów) o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto i okresie realizacji do momentu otwarcia wniosku co najmniej 12 miesięcy (oznacza to, że w chwili otwarcia wniosku usługa musiała być należycie realizowana przez okres co najmniej 12 miesięcy, a jej koszt tym okresie wynosił co najmniej 1.000.000,00 zł brutto; Wykonawca musi wykazać, że zrealizował określoną usługę w zakresie przedmiotu, wartości i okresu realizacji określonym w niniejszym warunku udziału). Zamawiający informuje, że w przypadku gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem usług własnych – za każdą wykazaną usługę otrzyma 5 punktów, a za każdą wykazaną usług użyczoną przez podmiot trzeci otrzyma 1 pkt. Patrz załącznik nr 1 wzór nr 1 Części III SIWZ (Karta kwalifikacji Wykonawców).

2) Jeżeli po zastosowaniu powyższego kryterium selekcji na ostatnim piątym (5) miejscu upoważniającym do zakwalifikowania do kolejnego etapu postępowania będzie więcej niż 1 Wykonawca, Zamawiający zakwalifikuje do dalszego etapu postępowania tego (tych) z Wykonawcę/ów, którego łączna wartość

(w złotych z podatkiem VAT) wszystkich wykazanych usług będzie większa. W przypadku gdy suma ww. kwot będzie taka sama – wszyscy ci Wykonawcy zostaną zaproszeni do kolejnego etapu postępowania. W przypadku wykazania się usługami opłacanymi w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w tym dniu NBP (tabela A) nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich ogłoszony w pierwszym dniu roboczym po dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

3) Przy ocenie wniosków nie będą brane pod uwagę usługi wskazane na potwierdzenie warunków udziału w postępowania (Wykaz wykonanych usług).

4) Zamawiający może odstąpić od stosowania kryteriów kwalifikacji w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 51 ust. 2 ustawy Pzp.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnego warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (słownie: jednego milionów złotych). W przypadku wykazania się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową, w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w tym dniu NBP (tabela A) nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich ogłoszony w pierwszym dniu roboczym po dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca dostarczy na potwierdzenie spełnienia warunku informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy lub podmiotu, na którego zdolnościach finansowych Wykonawca polega wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału postępowaniu. W przypadku przedstawienia w informacji kwoty, w walucie innej niż złoty polski, Zamawiający przeliczy tę kwotę po średnim kursie NBP (Tabela A) ogłoszonym w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie ogłosił kursu walut, zastosowanie znajdzie pierwszy ogłoszony kurs po dniu publikacji ogłoszenia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu, o którym mowa w zdaniu 1, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu musi wykazać, że:

a) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował, co najmniej dwie usługi dotyczące świadczenia wsparcia serwisowego urządzeń sieciowych (w tym przełączników i routerów) o wartości każdej z nich w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto i okresie realizacji (każdej z nich) do momentu otwarcia wniosku co najmniej 12 miesięcy (oznacza to, że w chwili otwarcia wniosku usługa musiała być należycie realizowana przez okres co najmniej 12 miesięcy, a jej koszt tym okresie wynosił co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto; Wykonawca musi wykazać, że zrealizował określoną usługę w zakresie przedmiotu, wartości i okresu realizacji określonym w niniejszym warunku udziału). W przypadku wykazania usług za których świadczenie zapłata nastąpiła w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w tym dniu NBP (tabela A) nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich ogłoszony w pierwszym dniu roboczym po dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

b) Wykonawca posiada certyfikat świadczący o najwyższym poziomie partnerstwa („Gold Partner”) producenta wykorzystywanych przez Zamawiającego urządzeń, tj. urządzeń do obsługi sieci komputerowej LAN/WAN wyprodukowanych przez Cisco Systems.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca dostarczy na potwierdzenie spełnienia ww. warunków udziału:

1) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane;

2) dowody, na potwierdzenie należytego wykonania usług, o których mowa powyżej, tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (np. oświadczenie Wykonawcy); w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte ich wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania wniosków;

3) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku w zakresie posiadania certyfikatu świadczący o najwyższym poziomie partnerstwa („Gold Partner”) producenta wykorzystywanych przez Zamawiającego urządzeń, tj. urządzeń do obsługi sieci komputerowej LAN/WAN wyprodukowanych przez Cisco Systems.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 14 lit. a–c i pkt 15–23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, z wyjątkiem przypadku, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp;

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie tzw. przesłanek fakultatywnych z art. 24 ust. 5 pkt1-2 oraz 4-8 ustawy Pzp;

3) spełniają warunki udziału określone w ogłoszeniu i dokumentacji postępowania.

Ponadto, dostarczą dokumenty zgodnie z właściwym rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1) Wykonawca zaproszony do złożenia oferty zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 60 000,00 PLN (przy składaniu oferty, a nie na etapie wniosku). Zasady wniesienia wadium zostały określone w rozdziale XIV części I SIWZ.

2) Nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zostały one określone w części IV SIWZ (projekt umowy).

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu/oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa (chyba że dokument taki załączony był do wcześniejszych dokumentów przekazanych Zamawiającemu w postępowaniu).

2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zostały one określone w części IV SIWZ (projekt umowy).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura ograniczona
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/07/2020
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Termin związania ofertą – 2 miesiące oznacza 60 dni.

2. Zasady złożenia wniosku zostały określone w części I SIWZ dostępnej na stronie www.pse.pl – Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia wniosków.

3. Zasady złożenia ofert zostały określone w części I SIWZ dostępnej na stronie www.pse.pl. Termin złożenia ofert zostanie wyznaczony w piśmie zapraszającym Wykonawców do złożenia ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Urzędu Krajowej Izby Odwoławczej (Krajowa Izba Odwoławcza)
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/06/2020