Dienstleistungen - 275262-2019

13/06/2019    S112    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Transport von Haushaltsabfällen

2019/S 112-275262

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Nowohucka 1
Kraków
31-580
Polen
Kontaktstelle(n): Beata Wolnik
Telefon: +48 126462202
E-Mail: zp@mpo.krakow.pl
Fax: +48 126462350
NUTS-Code: PL213

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mpo.krakow.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://mpo-krakow.logintrade.net.
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://mpo-krakow.logintrade.net.
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych pojazdami samowyładowczymi typu „wanna” z Centrum Ekologicznego Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40 w Krakowie do ZTPO przy ul. Giedroycia 23 w Krakowie

Referenznummer der Bekanntmachung: TZ/EG/8/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90512000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbierania i transportu odpadów o kodzie 19 12 12 i 20 03 01 pojazdami samowyładowczymi typu „wanna” z Centrum ekologicznego Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40 w Krakowie do ZTPO przy ul. Giedroycia 23, 31-981 Kraków, POLSKA.

Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.

Miejscem świadczenia usługi jest Gmina Miejska Kraków.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213
Hauptort der Ausführung:

Miejscem świadczenia usługi jest Gmina Miejska Kraków.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbierania i transportu odpadów o kodzie 19 12 12 i 20 03 01 pojazdami samowyładowczymi typu „wanna” z Centrum ekologicznego Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40 w Krakowie do ZTPO przy ul. Giedroycia 23, 31-981 Kraków, POLSKA.

Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.

Miejscem świadczenia usługi jest Gmina Miejska Kraków.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy – z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 5 lit. b zał. nr 2 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa, w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (na zasadach określonych w pkt. 5 SIWZ).

3. Zamawiający w postępowaniu zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 b ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: są wpisani jako transportujący odpady o kodach: 19 12 12 i 20 03 01 do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 992, ze zm.).

1) Wykonawca zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp, jako wstępne potwierdzenie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ). Zamawiający na swojej stronie internetowej udostępni Wykonawcom plik w formacie xml, wygenerowany z narzędzia ESPD.

2) Zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt 1 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1, 2 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3) Zamawiający, stosowanie do treści art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych wezwie Wykonawcę, który złoży ofertę ocenianą najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tj.: na potwierdzenie, iż Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności zobowiązany będzie przedłożyć pochodzącego od marszałka województwa zawiadomienia o nadanym Wykonawcy numerze rejestrowym jako transportującemu odpady w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa na podstawie art. 49 ust. 1 Ustawy o odpadach.

4) Podstawy wykluczenia: Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawców, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5) Zamawiający, stosowanie do treści art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych wezwie Wykonawcę, który złoży ofertę ocenianą najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tj.: na potwierdzenie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1, 2 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. zobowiązany będzie przedłożyć

— aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności tego dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, Zamawiający pobierze go samodzielnie z tej bazy danych.

— aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Ciąg dalszy w pkt. III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) Wykonawca zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp, jako wstępne potwierdzenie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ). Zamawiający na swojej stronie internetowej udostępni Wykonawcom plik w formacie xml, wygenerowany z narzędzia ESPD.

2) Zamawiający, stosowanie do treści art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych wezwie Wykonawcę, który złoży ofertę ocenianą najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tj.: na potwierdzenie, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia zobowiązany będzie przedłożyć dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, o której mowa w pkt 6.4 SIWZ.

3) Zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt 1 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1, 2 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

c.d. z pkt. III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

— aktualne zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

— aktualną informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716)

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 b ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 500 000,00 PLN.

Ocena spełniania przez Wykonawcę ww. warunków uczestnictwa nastąpi na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 8 SIWZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) Wykonawca zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp, jako wstępne potwierdzenie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ). Zamawiający na swojej stronie internetowej udostępni Wykonawcom plik w formacie xml, wygenerowany z narzędzia ESPD.

2) Zamawiający, stosowanie do treści art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych wezwie Wykonawcę, który złoży ofertę ocenianą najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tj.:

a) na potwierdzenie, iż Wykonawca posiada odpowiedni poziom zdolności technicznych i zawodowych zobowiązany będzie przedłożyć wykaz wykonanych usług wraz z podaniem, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z dowodami potwierdzającymi, iż usługi, o których mowa w pkt. 6.2 SIWZ, zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami potwierdzającymi, że usługi, o których mowa w pkt 6.2 SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

b) na potwierdzenie, iż Wykonawca dysponuje sprzętem wymienionym w pkt. 6.3 SIWZ zobowiązany będzie przedłożyć wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

3) Zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt 1 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1, 2 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 b ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

a) wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługę porównywalną. Przez usługę porównywalną Zamawiający rozumie świadczenie usługi transportowej pojazdami samowyładowczymi typu „wanna” o długości zestawu nie krótszym niż 14 m (+/- 1 m) w których rozładunek następował na terenie zamkniętej hali do bunkra zasypowego w systemie rampa / brama, o wartości wykonanej usług nie mniejszej niż 500 000,00 PLN netto świadczonej nieprzerwalnie przez okres co najmniej 3 miesiące.

b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym tj. dysponują min. 10 pojazdami samowyładowczymi typu „wanna” z silnikiem co najmniej Euro 5 o długości zestawu 14 m (+/- 1 m) - cały zestaw)) oraz pojemności naczepy 50 – 60 m3 o wysokości burty nie większej niż 2,55 m,

W przypadku Wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej, musi być spełniony osobiście przez Wykonawcę lub jednego członka z członków konsorcjum.

Ocena spełniania przez Wykonawcę ww. warunków uczestnictwa nastąpi na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 8 SIWZ.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/07/2019
Ortszeit: 10:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/07/2019
Ortszeit: 11:00
Ort:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 31-580 Kraków, ul. Nowohucka 1, województwo małopolskie, kraj POLSKA, sala konferencyjna przy Zarządzie Spółki

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 ustawy Pzp, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Zamawiający informuje, iż przekazywanie dokumentów, o których mowa w treści § 3.1. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w

Postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1320 ze zm.), następuje za pośrednictwem Platformy Przetargowej pzp24.pl dostępnej pod adresem: https://mpo-krakow.logintrade.net. Przekazywanie dokumentów innych niż wskazanych w ww. rozporządzeniu może nastąpić za pośrednictwem ww. platformy lub za pośrednictwem e-mail: zp@mpo.krakow.pl. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego za pośrednictwem e-mil pisma lub dokumentu. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania pisma lub dokumentu przez Wykonawcę, Zamawiający uznaje iż pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej zostało doręczone Wykonawcy w sposób umożliwiający

Zapoznanie się z jego treścią.

4. Zamawiający żąda wniesienia wadium na zasadach określonych w pkt. 10 SIWZ.

5. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest także dołączyć:

a) wypełniony i podpisany formularz oferty – zał. nr 4 do SIWZ;

b) wypełniony formularz kalkulacji ceny oferty – wg zał. nr 5 do SIWZ,

c) dowód wniesienia wadium.

6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej, o której mowa w pkt. 9.1 SIWZ.

7. Informacje na temat RODO zawiera pkt. 21 SIWZ.

8. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy – z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 5 lit. b zał. nr 2 do SIWZ.

9. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa, w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zostaną one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia przedmiotu zamówienia oraz zapewnione zostaną środki finansowe na ten cel.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1) Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z ustawą czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6) Do spraw dotyczących wniesienia środków ochrony prawnej mają zastosowanie przepisy art. 180–198 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/06/2019