Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 275272-2019

13/06/2019    S112

Polska-Bydgoszcz: Usługi związane z drukowaniem

2019/S 112-275272

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
Adres pocztowy: ul. Wały Jagiellońskie 4
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-128
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Pezała
E-mail: oddzial.gospodarczy@bydgoszcz.sr.gov.pl
Tel.: +48 525878505
Faks: +48 525878509
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.bydgoszcz.sr.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.ms.gov.pl.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl.
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Sąd
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa polegająca na dzierżawie nowych urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek wraz ze świadczeniem usługi serwisowo-eksploatacyjnej zapewniającej utrzymanie urządzeń w stanie pełnej funkcjonalności.

II.1.2)Główny kod CPV
79820000 Usługi związane z drukowaniem
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługa polegającą na dzierżawie 158 szt. nowych urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek wraz ze świadczeniem usługi serwisowo-eksploatacyjnej zapewniającej utrzymanie dzierżawionych urządzeń w stanie pełnej funkcjonalności wspartej usługą zdalnego monitoringu urządzeń, zgodnie z wymaganiami i warunkami zawartymi w SIWZ oraz samą usługę serwisowo-eksploatacyjną wspartą usługą zdalnego monitoringu urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek o ile jest to możliwe dla 85 szt. aktualnie eksploatowanych urządzeń zamawiającego. W zakres usługi wchodzi dostawa, wniesienie, zainstalowanie i doprowadzenie do pełnej gotowości do pracy wszystkich dostarczonych urządzeń w ustalonych terminach.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50300000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bydgoszcz, ul. Wały Jagiellońskie 4, ul. Grudziądzka 45, ul. Nowy Rynek 10, ul. Toruńska 64a, ul. Piotrowskiego 7, ul. Grunwaldzka 30

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na dzierżawie 158 szt. nowych urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek wraz ze świadczeniem usługi serwisowo-eksploatacyjnej zapewniającej utrzymanie dzierżawionych urządzeń w stanie pełnej funkcjonalności wspartej usługą zdalnego monitoringu urządzeń, zgodnie z wymaganiami i warunkami zawartymi w SIWZ oraz samą usługę serwisowo-eksploatacyjną wspartą usługą zdalnego monitoringu urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek o ile jest to możliwe dla 85 szt. aktualnie eksploatowanych urządzeń zamawiającego. W zakres usługi wchodzi dostawa, wniesienie, zainstalowanie i doprowadzenie do pełnej gotowości do pracy wszystkich dostarczonych urządzeń w ustalonych terminach. Szczegółowe wymagania określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wymagania w zakresie parametrów technicznych określone zostały w załączniku nr 3B do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości 40 000,00 PLN (słownie czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy nr 94 1130 1017 0021 1000 3890 0004 w tytule przelewu wskazując: „Wadium – postępowanie nr PN 1/2019 „Dzierżawa nowych urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek wraz ze świadczeniem usługi serwisowo-eksploatacyjne”

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy

a) wykonali 2 usługi polegające na wdrożeniu i serwisie sprzętu drukującego, kopiującego oraz skanującego wraz z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych, systemem monitoringu stanu urządzeń oraz z serwisem dzierżawionych urządzeń o wartości brutto co najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) łącznie z czego żadna z nich nie może być mniejsza niż 200 000,00 PLN. Dodatkowo jedna z wymienionych usług musi być wdrożona w połączeniu z oprogramowaniem Currenda w jakimkolwiek sądzie okręgowym, rejonowym, funkcjonalnym;

b) Dysponują specjalistą ds. obsługi zleceń (co najmniej jedną osobę), który posiada wiedzę z zakresu obsługi i linii wsparcia dla użytkowników oraz z zakresu gromadzenia i przekazywania zgłoszeń serwisowych do II linii wsparcia;

c) Dysponują specjalistą ds. serwisu (co najmniej 4 osób), które:

1) każda z nich posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie z zakresu II linii wsparcia w świadczeniu usługi serwisu urządzeń wielofunkcyjnych lub drukarek, systemu monitoringu stanu urządzeń,

2) każda z nich posiada umiejętności z zakresu realizowania czynności serwisowych dzierżawionych urządzeń i oprogramowania potwierdzone certyfikatem/certyfikatami lub innym oficjalnym zaświadczeniem technicznej znajomości tych urządzeń i oprogramowania, wystawionych przez producenta oferowanych urządzeń.

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza łączenia ról/funkcji w zespole. Zamawiający wymaga zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę.

d) Wykonawca musi wykazać, że posiada Certyfikat ISO na poziomie min. 9001:2015 w zakresie serwisowania urządzeń drukujących, lub równoważny.

Poprzez zwrot „równoważny” Zamawiający rozumie certyfikat wystawiony przez uprawniony niezależny podmiot, który to certyfikat potwierdza spełnienie normy charakteryzującej się cechami właściwymi dla normy wymienionej przez Zamawiającego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

a. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

c. Certyfikat ISO na poziomie min. 9001:2015 w zakresie serwisowania urządzeń drukujących lub równoważny;

d. Certyfikaty lub inne dokumenty dla osób wymienionych w Rozdz. V ust. 2 pkt 3c, który poświadcza o technicznej znajomości oferowanych urządzeń i oprogramowania.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/07/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/07/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz, POLSKA, Oddział Gospodarczy.

Podczas otwarcia zostaną rozszyfrowane oferty złożone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: https://ezamowienia.ms.gov.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Czerwiec 2022

VI.3)Informacje dodatkowe:

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia wstępnego na formularzu JEDZ, odbywa się przy użyciu systemu elektronicznego pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp, wykazujących brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) dokumentów dotyczących podmiotów trzecich, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia – jeśli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt:

3 1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/06/2019