Szolgáltatások - 275292-2023

08/05/2023    S89

Magyarország-Budapest: Autópálya-üzemeltetési szolgáltatások

2023/S 089-275292

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/23/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Koncessziós Iroda
Nemzeti azonosító szám: 15845515241
Postai cím: Iskola Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csekő Zsolt
E-mail: zsolt.cseko@nkoi.gov.hu
Telefon: +36 18960724
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://kormany.hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/hatterintezmenyek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Gyorsforg.úthál.fejleszt.,felújít.,üzem.,fenntart.

Hivatkozási szám: EKR000645412021
II.1.2)Fő CPV-kód
63712200 Autópálya-üzemeltetési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Gyorsforg.úthál.fejleszt.,felújít.,üzem.,fenntart.

II.2.2)További CPV-kód(ok)
71311220 Autópálya-mérnöki szolgáltatások
45233110 Autópálya építése
45233139 Autópálya-karbantartás
45233210 Autópálya burkolása
66120000 Beruházási banki és kapcsolódó szolgáltatások
66122000 Vállalatfinanszírozási és vállalkozói tőkebiztosítási szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország teljes területe a műszaki leírás szerint

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Az adatokat l. a 2022/S 111-314006 sz hird. II.2.4. pontjában. A mező tartalma a hird. karakterkorlátozása okán a mód. ismertetésére és indoklására kerül felhasználásra (VII.2.1. és VII.2.2. pontok tartalma).

I.A 120/2023 (IV.5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rend) összefüggő módosítások a Kbt.141.§ (4) bek c) pontja alapján

ca)

A felek 2022. május 17. napján kötöttek szerződést (a továbbiakban: Szerződés). A Korm. rend szerint a közfeladat- és közszolgáltatási jogviszonyok alanyai - a Korm. rend-ben körülírt megváltozott körülmények között is - kötelesek a közfeladat és közszolgáltatás ellátását akár oly módon is biztosítani, hogy lehetővé teszik a közfeladat és közszolgáltatás részenként való ellátását. Ezen cél érdekében szerződésmódosítással is élni lehet. A Szerződés a Korm. rend hatálya alá tartozik, rendelkezéseit a Szerződés vonatkozásában is alkalmazni kell. A Korm. rendeletben körülírt körülmények szükségessé teszik a Szerződés módosítását, a közfeladat részenként való ellátásának a biztosítását, és a finanszírozási keretfeltételek ennek megfelelő módosítását. A fentiekre tekintettel a módosítás bevezeti a Részleges Meghiúsulás intézményét [34.4.1, 34.11] a Részleges Meghiúsulással kapcsolatos orvoslási és visszavételi eljárásokra vonatkozó - tekintve a részlegességet - rövidebb határidők mellett. A módosítás lehetővé teszi a Finanszírozási Mentesítő Események alkalmazásának Útszakaszonként történő lehetővé tételét [6.2.4.], s ezzel együtt 18 hónapra rövidül az Elhúzódó Finanszírozási Mentesítő Esemény időtartama is [31.9.1], tekintettel arra, hogy a Korm.rend-ben is meghatározott kötelezettség teljesítése a Részleges Meghiúsulás szabályainak minél hatékonyabb és gyorsabb alkalmazását teszik szükségessé. Törlésre kerül a 31.9.1 b) pont, mivel a Részleges Meghiúsulás lehetővé tételével az Elhúzódó Finanszírozási Mentesítő Esemény miatti felmondás is kizárólag az érintett Útszakasz(ok)ra vonatkozik, így szükséges a definíció átdolgozása a szerződéses jogkövetkezmény arányosságának biztosítása érdekében. A Részleges Meghiúsulás intézményének alkalmazhatósága miatt a Közvetlen Helyreállítási Időszak időtartama is lerövidült [Közvetlen Helyreállítási Időszak definíciója - 1.1 pont], valamint pontosításra került a Megszűnés Napját megállapító jegyzőkönyv időbelisége [37.7]. A Részleges Meghiúsulás intézményéhez és a finanszírozási keretrendszer indokolt módosításához szükségszerűen kapcsolódik az adóstárs fogalmának értelmező rendelkezése [1.2.10.]. Ennek a szükségességét a Részleges Meghiúsulással kapcsolatban az támasztja alá, hogy a Koncesszióköteles Tevékenységben megtestesülő állami feladatok részenként történő ellátásának lehetővé tételében a finanszírozhatóság kulcsszerepet játszik, különösen a Korm.rend-ben is hivatkozott előre nem látható gazdasági környezetben, ezért a Finanszírozási Megállapodások körében szükséges tisztázni, hogy milyen pénzügyi és jogi kapcsolatot követel meg a Szerződés a Fejlesztési Közreműködő Finanszírozási Megállapodásai körében a Koncesszortól, illetve a Koncessziós Társaságtól. A Részleges Meghiúsulás alkalmazása, a Korm,rend által elvárt részenként történő feladatellátáshoz szükséges keretek megteremtése során megnövekedett jelentőségűvé válnak az eltérő Útszakaszokhoz kötődő, önálló Finanszírozási Megállapodások eltérő, speciális kondíciói. Ennek megfelelően a Részleges Meghiúsulás intézményéhez és a finanszírozási keretrendszer indokolt módosításához szintén szükségszerűen kapcsolódik, hogy a felmondási kifizetések alapjául szolgáló devizanemre vonatkozó szabály is részletező pontosításra került. [35.5.4 pont]. Szintén a Finanszírozási Megállapodások megnövekedett jelentőségének a témakörben emelendő ki a beszámítási jog olyan értelmű pontosítása, hogy a jogosulton a Közvetlen Szerződés létrejötte esetén az adott követelés tekintetében eljáró Ügynök Bank (vagy kinevezése esetén Koordinációs Ügynök) is értendő [35.6 és 39.5]. A Részleges Meghiúsulás intézményéhez és a Korm.rend által az állami feladatok részenként történő teljesítésének lehetővé tétele során is alkalmazni rendelt arányos ráfordítások és a közpénzekkel való hatékony és felelős gazdálkodás elvéhez szükségszerűen kapcsolódó módosítás jelenik meg a megszűnés esetén az Államot terhelő kifizetési határidőket és a kifizetések eljárási rendjét szabályozó mechanizmus módosításában. A módosítás lényege szerint a Koncessziós Szerződés Részleges Lehetetlenülése, Részleges Meghiúsulása vagy a teljes Koncessziós Szerződés idő előtti megszűnése esetén alkalmazandó elszámolás keretében fizetendő összegek megfizetésére a Koncesszióba Adó akként vállal kötelezettséget, hogy a fizetendő összes kifizetést a (i) Felmondási Értesítés másik Fél részére történő kézbesítésének, vagy (ii) a Felmondási Értesítés joghatásai automatikus beálltát, vagy (iii) Részleges Lehetetlenülés esetén annak hatályosulása napját követő 750 napon belül teljesíti. Ez a határidő az eredeti, többlépcsős kifizetési rendelkezések utolsó, leghosszabb határidőt tartalmazó lépcsőjéhez igazodó határidőhöz igazítja az Állam számára egyszerűbb, akár az első Részleges Meghiúsulástól számított 750 napon belül bekövetkező további Részleges Meghiúsulások esetén is könnyebben kezelhető, egyetlen határidő-megállapítási mechanizmust tartalmazó szabályt [34.13.1,34.13.2, 34.13.4, 35.4 és 35.5 pont]. A 10. sz. melléklet [1.1, 1.2., 2.1] kiegészítésre került a Részleges Meghiúsulás esetén irányadó, Útszakaszokra arányosított Térítés szabályaival. A Szerződés teljesítése ellenértékét képező, RÁD- és RÁASZD-alapú finanszírozás egyensúlyának megtartásához és a Szerződés teljes műszaki tartalma teljesítéséhez - a Korm.rend szabta keretek között - továbbra is fűződő állami érdek védelme, valamint ezzel összefüggésben a Részleges Meghiúsulás szabályaival történő visszaélésszerű joggyakorlás megakadályozása érdekében több garanciális szabály is beépítésre kerül a Szerződésbe. Így a Koncesszióba Adó kizárólagos döntése, hogy a részleges felmondás hatálya kizárólag az érintett Útszakaszra vagy Útszakaszokra, vagy az érintett Útszakaszt vagy Útszakaszokat magukba foglaló Üzemeltetési Egységbe vagy Üzemeltetési Egységekbe tartozó valamennyi Útszakaszra terjed ki [31.9.3, 34.4.2, 34.7.3, 34.10.2, 34.11, 38.1 pont]. Ehhez kapcsolódóan kerül bevezetésre a Koncesszor Mulasztásán alapuló Részleges Meghiúsulás a progresszív - vagyis az elsőt követő minden további Részleges Meghiúsulás esetén meghatározott mértékben emelkedő - Részleges Meghiúsulási Kötbér [38.1.6-38.1.8 pont], továbbá rögzítésre kerül, hogy Részleges Meghiúsulás esetén a Koncesszióba Adó kötbért meghaladó kárainak megtérítését a mindenkor hatályos jogszabályok szerint követelheti a Koncesszortól [38.1.9 pont]. (folyt. VI.3.pontban)

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 420
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 111-314006

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Gyorsforg.úthál.fejleszt.,felújít.,üzem.,fenntart.

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
03/05/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: THEMIS Magántőkealap
Nemzeti azonosító szám: 18906846143
Postai cím: Nagy Jenő Utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: Koncesszio@MinervaZrt.hu
Telefon: +36 19980672
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KONZUM PE Magántőkealap
Nemzeti azonosító szám: 18755561141
Postai cím: Váci Utca 38
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
E-mail: info@opusglobalalapkezelo.hu
Telefon: +36 204170504
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: OPUS BRIDGE Magántőkealap
Nemzeti azonosító szám: 19306720241
Postai cím: Váci Utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
E-mail: info@opusglobalalapkezelo.hu
Telefon: +36 204170504
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: OPUS NEW WAY Magántőkealap
Nemzeti azonosító szám: 19306713241
Postai cím: Váci Utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
E-mail: info@opusglobalalapkezelo.hu
Telefon: +36 204170504
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: VIA Magántőkealap
Nemzeti azonosító szám: 19306665143
Postai cím: Nagy Jenő Utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: Koncesszio@MinervaZrt.hu
Telefon: +36 19980672
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: CRONUS Magántőkealap
Nemzeti azonosító szám: 19306641143
Postai cím: Nagy Jenő Utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: Koncesszio@MinervaZrt.hu
Telefon: +36 19980672
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: VESTA Magántőkealap
Nemzeti azonosító szám: 19306706143
Postai cím: Nagy Jenő Utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: Koncesszio@MinervaZrt.hu
Telefon: +36 19980672
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 96.20 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az V.2.4), a VII.1.6), és a VII.2.3. pontokban a nyertes ajánlattevő által a felolvasólapon vállalt nettó millió HUF/km/év-re vetített koncessziós szolgáltatási díj (Rendelkezésre Állási Díj (RÁD) + Rendelkezésre Állás Alapú Szolgáltatási Díj (RÁASZD)) került feltüntetésre, amely: 96,201; A szerződés módosításának időpontja: 2023.04.13.

A II.2.4. pontban megadott módosítási tartalom, valamint indoklás folytatása:

Szintén a garanciális szabályok témakörben emelendő ki, hogy a Fejlesztési Közreműködői Vállalkozási Szerződésben rögzíteni kell, hogy mely Útszakasszal vagy Útszakaszokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében közreműködik a Fejlesztési Közreműködő, az ezzel kapcsolatos módosításhoz pedig a Műszaki Képviselő előzetes írásbeli jóváhagyása szükséges [1.5.2 pont].A fentiek alapján szükségesek a Részleges Meghiúsulás fogalmi apparátusának megteremtésére és a Szerződés szükségszerűen kapcsolódó eredeti fogalmainak megfelelő módosítására, valamint az eredeti, felmondással és megszűnéssel kapcsolatos eljárások Részleges Meghiúsulásra történő megfelelő kiegészítésére irányuló részletszabályok [„Részleges Felmondás Előtti Értesítés”, „Részleges Felmondási Értesítés”, „Részleges Meghiúsulás”, „Részleges Meghiúsulás Napja”, „Részleges Meghiúsulási Kötbér”, „Üzemeltetési Egység” új definíciója, valamint a „Megszűnés Napja” definíciójának módosítása - 1.1 pont, továbbá 34.13.3, 32.8.5 (e), 34.4.4, 34.5.1 (c) és (d), 34.6.2, 34.6.4 (d), 34.7.1, 34.10.1, 34.10.4, 35.2.2, 35.7, 36.3 (átszámozva 36.1. pontról), valamint 3/D. számú Melléklet 1. pontja].

cb)

A fentiek okán nem változik a szerződés általános jellege. A Részleges Meghiúsulás intézménye nem érinti a Koncesszor és Koncessziós Társaság Koncessziós Szerződés szerinti főkötelezettségeit, a Koncessziós Társaság a Koncesszióköteles Tevékenységet a Koncessziós Jogok alapján változatlanul köteles ellátni a teljes, eredeti műszaki tartalom vonatkozásában. A Szerződésmódosítás azt teszi lehetővé, hogy a Koncessziós Szerződés hosszútávú és zavartalan biztosítása érdekében biztosítsa indokolt esetben a Koncesszióköteles Tevékenység részenként való ellátását, amennyiben ez a közfeladat és közszolgáltatás ellátásának teljes meghiúsulását arányos ráfordítások mellett (l. csak a meghiúsult Útszakaszokhoz kapcsolódó Térítés) elkerülhetővé teszi. Erre tekintettel a Szerződés általános jellege nem változik, a Szerződés célja továbbra is a Koncesszióköteles Tevékenység ellátása szolgáltatási koncesszió keretében, a Kbt. 8. § (7) bekezdés szerinti működési kockázat Koncesszor/Koncessziós Társaság általi viselésével. A Szerződésben eredetileg is meglévő intézmények legfeljebb olyan mértékben változnak, amennyiben azt a Korm.rend szükségszerűen okozza (l. Elhúzódó Finanszírozási Mentesítő Esemény, Megszűnés Napja, Útszakaszokra arányosított Térítés). Az orvoslási és visszavételi eljárások, a Finanszírozási Mentesítő Események, a Közvetlen Helyreállítási Időszak intézményei nem változtak, csak ezek határideje rövidült szükségszerűen a Részleges Meghiúsulással. Az adóstárs fogalma kapcsán kijelenthető, hogy a Koncesszióba Adóval szerződéses kapcsolatban álló Koncesszor és Koncessziós Társaság nem mentesül kötelezettség alól, mivel a Koncesszióköteles Tevékenység köre nem változik, annak ellátására továbbra is köteles a Koncesszor, illetve a Koncessziós Társaság. A Koncesszióköteles Tevékenység finanszírozásának joga pedig továbbra is nevesített Koncessziós Jog marad, ahogy az a szabály is fennmarad, hogy a finanszírozásba bevonható Fejlesztési Közreműködő csak a Koncesszor, illetve a Koncessziós Társaság adóstársként történő bevonásával köthet Finanszírozási Megállapodást. A Fejlesztési Közreműködő kizárólagos tulajdonosa a Koncesszor, továbbá a Koncesszióba Adó felé a Koncesszor, illetve a Koncessziós Társaság felel a Koncessziós Szerződés teljesítéséért, ideértve a Projekt finanszírozását is. Az eredeti szerződéses mechanizmusok módosítása, valamint az új mechanizmusok nem csökkentik a Koncesszor szerződéses kötelezettségeit, nem változtatják meg a Szerződés általános jellegét (l. térítést; a garanciális szabályokat: részleges felmondás hatályának Koncesszióba Adó általi meghatározása, progresszív Részleges Meghiúsulási Kötbér, Útszakaszok Fejlesztési Közreműködőkhöz rendelése; a részleges meghiúsulással kapcsolatos fogalmi apparátust, és a következő pontokat: 34.13.3, 32.8.5 (e), 34.4.4, 34.5.1 (c) és (d), 34.6.2, 34.6.4 (d), 34.7.1, 34.10.1, 34.10.4, 35.2.2, 35.7, 36.3 (átszámozva 36.1. pontról), valamint 3/D. számú Melléklet 1. pontja ) A felmondási kifizetések alapjául szolgáló devizanemre vonatkozó szabály részletező pontosítás, miként a beszámítási jogra vonatkozó pontosítás is.

cc) A I. pont szerinti módosítás az ellenérték növekedésével nem jár.

II. Pénzügyi Zárás időpontjának módosítása a Kbt.141.§ (4) bek c) alapján

A 6.1.1.a), 6.1.4., valamint a 34.2.23. pontok módosítása arra irányul, hogy a Kezdeti Finanszírozási Megállapodások tekintetében a Pénzügyi Zárás időpontja a Szerződés aláírásától számított 12 hónapról 36 hónapra módosuljon. Az M1-es autópálya M0 -14,5 km-től Concó pihenő 94 km-ig tartó része a hazai gyorsforgalmi úthálózat központi eleme. A Szerződés szerint a fenti autópálya rész 7 Útszakaszból áll. A sávbővítést az 1-2. Útszakaszon az állam, a 3-7 Útszakaszon a Koncesszor végzi. A fejlesztéseket ezeken az Útszakaszokon kell kezdeni a Szerződés szerint. A Koncesszor által végzendő fejlesztéseket meg kell előznie a Kezdeti Finanszírozási Megállapodások tekintetében a Pénzügyi Zárásnak. A Kezdeti Finanszírozási Megállapodások a Projekt első fejlesztési Fázisának finanszírozását biztosítják legalább egymilliárd euró összegben. Az első Fejlesztési Fázis műszaki tartalmát az M1-es autópálya 3-7. Útszakaszai, valamint néhány csomópont és pihenő alkotja. A Koncesszor erről a műszaki tartalomról tárgyalt a finanszírozókkal. A Kormány vonatkozó, 2023. évi határozatának (a továbbiakban: Korm.hat) rendelkezései szerint az M1-es autópálya 1-2 Útszakaszának kivitelezésére a Kormány forrást nem biztosít, valamint 2025. január 1-jét megelőzően a Szerződéssel kapcsolatos területszerzések sem történnek, ami nem teszi lehetővé első Fejlesztési Fázisnak az eredeti Szerződésben foglaltak szerinti megvalósítását, így a Kezdeti Finanszírozási Megállapodások megkötését. Tekintettel a Korm.hat tartalmára, az M1-es autópálya gyorsforgalmi úthálózati szerepére, a többi projektelem aktuális állapotára, az új Kezdeti Finanszírozási Megállapodások kitárgyalásának időszükségletére, indokolt a Pénzügyi Zárás időpontjának 24 hónappal való eltolása. (folyt. a VI.4.3. pontban)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §

A VI.3 pont módosítás, valamint indoklás folyt.:

A 6.1.4. pont rögzíti továbbá a Korm.hat által kiváltott tényhelyzetnek az elháríthatatlan következményeit, miszerint 2025. január 1-jét megelőzően a módosításban rögzített körben a Koncesszióba Adó szerződésszegése kizárt, valamint a Földterületek Koncesszor részére történő átadása nélkül a Koncesszor nem tudja a Pénzügyi Zárás feltételét jelentő Kezdeti Finanszírozási Megállapodásokat megkötni, így a Fejlesztési Munkákat megkezdeni. A 24.2.1. és a 24.2.2. pontok a Meghiúsulási Kötbér fizetési kötelezettség fennállásának időtartamát a Kezdeti Finanszírozási Megállapodások Pénzügyi Zárásának időpontjától határozzák meg, hogy a Pénzügyi Zárás elhalasztásával együtt ez is kitolódjon. A módosítás következtében nem változik a Szerződés fő tárgya, a szerződés típusa, alapjában a szerződéssel létrehozandó eredmény. A Szerződésben a Felek főbb kötelezettségei szintén nem változnak, a Koncessziós Szerződés továbbra is az országos gyorsforgalmi úthálózat meghatározott részének Koncesszor általi fejlesztésére és üzemeltetésére vonatkozik, mely tevékenységek elvégzéséért a Koncesszióba Adó RÁD-ot és RÁASZD-t fizet. A módosítás nem irányul az ellenszolgáltatás módosítására.

III. Egyéb módosítások a Kbt.141.§ (6) bek alapján

- Változik a „Kiviteli Tervek” fogalma, amennyiben a Szerződésmódosítás kiegészíti a Kiviteli Tervek definícióját azzal az értelemszerű kitétellel, hogy külön Engedély csak a jogszabályok előírása esetén szükséges egy Kiviteli Tervhez, azaz a módosítás a jogszabályok által különben is meghatározott helyzetet rögzít.

- Változik a Fejlesztési Munka fogalma, amennyiben a Preambulumban foglaltakkal összhangban a Fejlesztési Munka fogalmánál pontosításra kerül, hogy abba a Nagykarbantartási Munkák és a Koncessziós Szintrehozó Felújítási Munkák nem értendők bele. A módosítás nem mentesít a Nagykarbantartási Munkák és a Koncessziós Szintrehozó Felújítási Munkák elvégzése alól, csupán a Preambulumban foglaltakkal összhangban az kerül tisztázásra, hogy azok a „Felújítás, üzemeltetés, karbantartás” fogalomkörébe tartoznak, a szerződéses kötelezettségek köre változatlan

- Változik a Minősített Pénzügyi Intézmény fogalma, amennyiben az kiterjed a magyar biztosítókra is. A fogalom nem szerepelt a koncessziós beszerzési eljárás részvételi szakaszában, azaz az eljárásban résztvevők körét nem befolyásolhatta. A fogalom módosítás előtti tartalma mellett is valamennyi ajánlattevő tett végleges ajánlatot, azaz a módosításnak nincs a nyertes személyét befolyásoló hatása, hiszen a módosítás a fogalom bővítésére, a magyar biztosítók körére való kiterjesztésére irányul és már a módosítás előtti tartalom mellett is minden ajánlattevő megfelelő ajánlatot tudott tenni. A módosítás nem változtatja meg a szerződés gazdasági egyensúlyát tekintettel a szerződés volumenére és időtartamára is, továbbá a Minősített Pénzügyi Intézmény definíciójának biztosítókra vonatkozó minőségi követelményei nem változnak, vagyis azoknak a külföldi és a magyar biztosítónak is meg kell felelnie. A módosítás a szerződés biztosíték nyújtására vonatkozó rendelkezéseit nem érinti, így a nyertes kötelezettségei új elemre nem terjednek ki.

- Változik a 3.1.3. pont, amennyiben annak d) alpontjában rögzítésre kerül, hogy az „év” - a szavak általános jelentése okán - naptári évet jelöl, új e) pontként pedig technikai részletszabályként a 3.1.3. pont szerinti kötelezettség igazolásának időpontja kerül rögzítésre. A módosítás egy változatlan tartalommal tovább élő kötelezettség igazolásának időpontját szabályozza. (folyt.VII.1.4)

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/05/2023

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
63712200 Autópálya-üzemeltetési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71311220 Autópálya-mérnöki szolgáltatások
45233110 Autópálya építése
45233139 Autópálya-karbantartás
45233210 Autópálya burkolása
66120000 Beruházási banki és kapcsolódó szolgáltatások
66122000 Vállalatfinanszírozási és vállalkozói tőkebiztosítási szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország teljes területe a műszaki leírás szerint

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az adatokat l. a 2022/S 111-314006 sz hird. II.2.4. pontjában azzal, hogy a következő mondat a módosítással érintett: Elvárt beruházási időszak: 10 év; Indítás: Első beruházási ütem finanszírozásának rendelkezése állása (maximum a szerződéskötést követő 36 hó)

A mező tartalma egyebekben a hird. karakterkorlátozása okán a mód. ismertetésére és indoklására kerül felhasználásra.

A VI.4.3. folytatása

- A 8.8.7., 8.8.8., 15.3.2. pontjaiban pontosításra kerül, hogy az „év” - a szavak általános jelentése okán - naptári évet jelöl, valamint a 8.8.7. pontjában - szerződéses rendelkezések közötti összhang megteremtése okán - tisztázásra kerül a Nagykarbantartási Program véglegesítésének időpontja az első év vonatkozásában, a 8.8.7. pont b) és c) pont esetében pedig az, hogy az abban foglaltak a 9. sz. melléklet eltérő rendelkezései hiányában érvényesek. A nyertes szerződéses kötelezettségei változatlanok maradnak, továbbá új szerződéses elem sem kerül meghatározásra, ugyanis a Koncesszort eddig is minden évben terhelte a Nagykarbantartási Program benyújtásának kötelezettsége.

- A 25.2.5. pontban tisztázásra kerül, hogy a Koncessziós Díj fizetésére Fizetési Év alapon kerül sor, miként ezt a Szerződés a 25.2.2. pontban a 3/F mellékletre való hivatkozással, valamint a 3/F mellékletben eredetileg is tartalmazta. A Koncesszióba Adó a Koncessziós Díjra a Koncessziós Időszak első napjától kezdődően jogosult, ami pedig a Koncessziós Díj Fizetési Év alapon történő fizetését determinálja. A 25.2.5. pontban tehát olyan tartalom kerül rögzítésre, amit a Szerződés eredetileg is tartalmazott. A Koncessziós Díj meghatározása továbbra is a 3/F melléklet szerint történik.

- A 9. számú mellékletbe beépítésre kerül két értelmező rendelkezés, melyek tisztázzák, hogy a negyedéves és éves auditok, valamint az azok alapjául szolgáló negyedéves és éves jelentések - az első Fizetési Évet érintő tört időszak kivételével - naptári negyedév és naptári év alapúak.

- A 8.15.1. pont a Koncesszornak, mint közútkezelőnek-, üzemeltetőnek az együttműködési kötelezettségét a komplex közúti ellenőrzési pontok és a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer vonatkozásában is kiterjeszti. A Koncesszornak nem feladata ezek kiépítése, módosítása, üzemeltetése, együttműködése a közútkezelői-, üzemeltetői státuszával összefüggésben általános polgári jogi együttműködési kötelezettségre korlátozódik.

- A 16.3.2. pontban a Fejlesztési Ütemterv elfogadása kapcsán pontosításra kerül, hogy a Műszaki Képviselő javaslata alapján a Koncesszióba Adó dönt. A pontosítás a Fejlesztési Ütemterv definíciójának való megfelelést szolgálja, ami az elfogadás állami oldali rendjét eredetileg is így tartalmazta.

- A 23.1.1. pontban az Üzemeltetési és Karbantartási Kézikönyv jóváhagyása kapcsán pontosításra kerül, hogy a Koncesszióba Adó dönt. A pontosítás a 8.6.1. és a 8.7.1. pontoknak való megfelelést szolgálja, ami a jóváhagyás állami oldali rendjét eredetileg is így tartalmazta.

- A 29.1.1. pontban a Koncessziós Társaság féléves pénzügyi beszámolójának és féléves könyvvizsgálói jelentésének megküldési határideje változik 30-ról 90 napra. Ezzel feloldásra kerül az az ellentmondás, ami a 29.2.1. pont azon rendelkezésével állt fenn, miszerint a féléves beszámolóról szóló jelentés ellenőrzésére a Szerződésben definiált Szakértő Céget kell kijelölni, illetve a Szerződés volumenére, értékére tekintettel a módosítás nem minősíthető a gazdasági egyensúly nyertes ajánlattevő irányába történő eltolásának, új ajánlattevői kötelezettséget pedig nem keletkeztet. A módosítás rendezi továbbá, hogy a 29.1.1. pont szerinti kötelezettség értelemszerűen a Koncessziós Társaság vonatkozásában áll fenn.

- A mód. tisztázza, hogy a 29.2 és a 29.3 pontokban a Koncesszor helyett a Koncessziós Társaság értendő. A Szerz. 3.3.1 pontja alapján a 29.2 és a 29.3 pontokban Koncesszor helyett eredetileg is Koncessziós Társaság volt értendő, mely értelmezés így a szövegszerűen is megjelenik. (folyt VII.2.1)

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 420
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 96.20 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KONZUM PE Magántőkealap
Nemzeti azonosító szám: 18755561141
Postai cím: Váci Utca 38
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
E-mail: info@opusglobalalapkezelo.hu
Telefon: +36 204170504
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: OPUS BRIDGE Magántőkealap
Nemzeti azonosító szám: 19306720241
Postai cím: Váci Utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
E-mail: info@opusglobalalapkezelo.hu
Telefon: +36 204170504
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: OPUS NEW WAY Magántőkealap
Nemzeti azonosító szám: 19306713241
Postai cím: Váci Utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
E-mail: info@opusglobalalapkezelo.hu
Telefon: +36 204170504
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: VIA Magántőkealap
Nemzeti azonosító szám: 19306665143
Postai cím: Nagy Jenő Utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: Koncesszio@MinervaZrt.hu
Telefon: +36 19980672
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: CRONUS Magántőkealap
Nemzeti azonosító szám: 19306641143
Postai cím: Nagy Jenő Utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: Koncesszio@MinervaZrt.hu
Telefon: +36 19980672
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: THEMIS Magántőkealap
Nemzeti azonosító szám: 18906846143
Postai cím: Nagy Jenő Utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: Koncesszio@MinervaZrt.hu
Telefon: +36 19980672
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: VESTA Magántőkealap
Nemzeti azonosító szám: 19306706143
Postai cím: Nagy Jenő Utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: Koncesszio@MinervaZrt.hu
Telefon: +36 19980672
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

VII.1.4 folytatása

- A Szerződés kiegészítésre került: (1) a Felmondási Jogról Szóló Értesítés definíciójával. Ennek megfelelő értesítési kötelezettség eredetileg is szerepelt a 34.7.1. pontban „értesítésként” hivatkozva.; (2) a Térítés definíciójával, mely a 10. mellékletre való könnyebb hivatkozást segíti; A Felmondás Előtti Értesítés definíciója kiegészült azzal, hogy az Koncesszióba Adó Mulasztása esetén is alkalmazandó. Felmondás Előtti Értesítés fogalmának megfelelő értesítésre vonatkozó kötelezettség eredetileg is alkalmazandó volt Koncesszióba Adó Mulasztása esetén is [34.10.1 pont], most az erre vonatkozó hivatkozás jelent meg a definícióban. A Felmondási Jogról Szóló Értesítés megjelenik a 34.4. pont címében is.

- A Koncesszori Helyreállítási Javaslat, Megszűnés Napjának Végső Határideje, Megtérítési Követelés, Visszavételi Terv definíciója, 6.3.3., 34.7.5., 34.7.7., 34.9.3., 34.12.2. pontokban a módosítás miatti kereszthivatkozások kerültek javításra.

- A 34.5.3., 34.6.5. pontokban terminológiai pontosításként a Felmondási Értesítő kifejezés Felmondási Értesítésre módosult.

- A 34.7.8. pont áthelyezésre került a 36.1. pontba tartalmi módosítás nélkül.

- A 36.4.1. pont szövegében a „belépési jog” fordulatból törlésre került a „belépési” szó arra való tekintettel, hogy a szövegben előtte a Szerződés 36.2. pontjára történik hivatkozás, ami a Koncesszióba Adó Belépési Jogát tárgyalja, így a módosítás egy fölösleges szóismétlést szüntetett meg. A szöveg kiegészítésre került továbbá a „vagy véglegesen” fordulattal azzal összefüggésben, hogy a Koncesszióba Adó Belépési Jogának gyakorlása esetén az eszközök átruházása a Koncesszióba Adó belépési joga gyakorlásának időtartamára ideiglenesen vagy véglegesen történik. A pontosítás nem módosítja a Koncesszióba Adó belépési joga gyakorolhatóságának időtartamát. A pontosítás egyértelművé teszi, hogy a Belépési Jog a Megszűnés Napjáig is gyakorolható, ami az eredeti szerződéses rendelkezések alapján is biztosított volt.

- A 10. sz. melléklet kiegészítésre került az új 4.2.1. ponttal, mely rögzíti, hogy abban az esetben, ha az MNV Zrt. és a Koncessziós Társaság könyvelésében eltérés van, a Koncessziós Társaság könyvelését kell az Eszközök Értékének meghatározásához figyelembe venni. Az új rendelkezés megerősítő jellegű, mert a 10. sz. melléklet 1.2.1. pontja Térítés összegét eredetileg is a Koncessziós Társaság és/vagy a Fejlesztési Közreműködők könyvei alapján határozta meg. A 4. pont címe a fenti kiegészítés okán módosul.

- Az 1.1. pont tartalmazza a Felmondás Előtti Értesítés, valamint a Felmondási Értesítés fogalmát. A 34.10.1. pontban a módosítás során megjelennek a hivatkozott fogalmak az „értesítés” szó helyett. A pont tartalma nem változik, a Szerződésben eredetileg is szereplő fogalompár kerül beépítésre a Felmondás Előtti Értesítésnek, valamint a Felmondási Értesítésnek eredetileg is megfelelő szövegkörnyezetbe.

- A 34.10.4. pont a Szerződés felmondásáról szóló értesítést tárgyalja. A szövegben az ezzel kapcsolatban eredetileg szereplő „értesítés” szót felváltja a Felmondási Értesítés terminus.

- A 3/D melléklet 1. pontjában az addig használt „szakasz” szó helyett alkalmazásra kerül az „Útszakasz” szerződéses terminus, valamint az 1.1. pontban rögzítésre kerül, hogy az abban foglalt Rendelkezésre Nem Állási esemény (legalább 60 km/h sebességgel haladás lehetősége nem biztosított) az „autópálya” és az „autóút” kategóriába sorolt Útszakaszokra vonatkozik. A „szakasz” helyett használt „Útszakasz” a Szerződés 1.1. pontjában használt terminológia alkalmazása. A 3/D melléklet 1.1. pontjának kiegészítése („autópálya” vagy „autóút” közút kategóriába sorolt Útszakasz) azt a közlekedésbiztonsági okokból fennálló helyzetet rögzíti, hogy a főpályán és a pihenőhelyeken eltérő sebességgel lehet haladni. (folytatás VII.2.2 pont)

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

VII.2.1 folytatása

- A következő pontok számozása megváltozott: Közvetlen Helyreállítási Időszak definícióban az alpontozás javításra került d-ből b, b-ből c, c-ből d; az 1.5 pont 1.5.1. és 1.5.2 alpontokra tagozódott; a 31.9.1. pont a) és b) alpontra tagolása megszűnt; 34.4.1 pont a), b) és c) alpontokra tagolódott; 34.4.2.-ből, 34.4.3; 34.4.3 és 34.4.4. önálló számozása megszűnt; 34.7.3-ból 34.7.4; 34.7.4-ből 34.7.5; 34.7.5-ből 34.7.6; 34.7.6-ból 34.7.7; 34.7.7-ből 34.7.8;34.10.2-ből 34.10.3; 34.10.3-ból 34.10.4; 34.10.4-ből 34.10.5; 34.11-ből 34.12 változik az alpontok számozása is; 34.12-ből 34.13 változik az alpontok számozása is; 35.5.1-en belül megszűnnek az alpontok; 35.5.2-ből 35.5.3; 36.1 alábontása változik; 36.3-ból 36.4 változik az alpontok számozása is; 36.4-ből 36.5;38.1-ből 38.2 változik az alpontok számozása is; 38.2-ből 38.3 változik az alpontok számozása is

- A módosítás egészére részletes indoklás a módosító szerződésben (l. EKR)

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 96.20 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 96.20 HUF