Dienstleistungen - 275361-2019

13/06/2019    S112    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Nicht offenes Verfahren 

Polen-Breslau: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2019/S 112-275361

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
DZP-2621-3/2019
ul. Szewska 37
Wrocław
50-139
Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Dworzyńska
E-Mail: magdalena.dworzynska@ossolineum.pl
NUTS-Code: PL514

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.ossolineum.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.ossolineum.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Fundacja
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: działalność muzealnicza

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowej, będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej pn. Dwuetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomi

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP-2621-3/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zam. jest opracowanie dokumentacji projektowej Muzeum Książąt Lubomirskich na podstawie koncepcji wyłonionej w ramach Konkursu.

Konkurs zorganizował i przeprowadził SARP. Zgodnie z Regulaminem Dwuetapowego Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego na opracowanie koncepcji Siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej, będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej.

Zgodnie z wynikiem Sądu Konkursowego z dnia 21-22.5.2018 r. I nagrodę otrzymała praca: WXCA Sp. z o.o., Bracka 18, lok. 62, 00-028 Warszawa, z którym Zamawiający przeprowadził negocjacje i zawarł umowę.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 200 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71220000
71221000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL9
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zam. jest opracowanie dokumentacji projektowej Muzeum Książąt Lubomirskich na podstawie koncepcji wyłonionej w ramach Konkursu. Wg Regul. - Dwuetapowego Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego na oprac. koncepcji Siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu – Rozdział VIII pkt 1.2 Organizator przyrzekł przyznanie I nagrody w formie: - zaproszenia do negocjacji w trybie zamów. z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej, będącej szczegół. oprac. pracy konkursowej; - zaproszenia do negocjacji w trybie zamów. z wolnej ręki na pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wyceny prac projekt. SARP regulowaną odrębną umową; - możliwość zaproszenia do negocjacji w trybie zamów. z wolnej ręki na opracowanie dodatkowego projektu dot. aranżacji wnętrz Muzeum.

Przedmiot zam. publ., którego dot. zaproszenie do negocjacji w trybie zam. z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. 1 pkt 2 Pzp określał zał. nr 9 do Regulaminu Konkursu – Istotne postanowienia umowy na wykonanie dokumentacji projekt. będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej.

Przedmiotem zawartej Umowy zgodnie z § 2 ust. 1.1. jest wykonanie przez Wykonawcę kompletnej dok. projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwol. na budowę. Przedmiot umowy zostanie zrealizowana w oparciu o koncepcję architektoniczną wybraną w wyniku Konkursu, z uwzgl. zaleceń pokonkursowych Sądu konkursowego i zaleceń Zamawiającego i w konsultacji z nim oraz wykonanie innych zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy zgodnie z następ. zakresem: a) wykon. szczegółowej, wielobranżowej koncepcji architekt. Muzeum; dokonanie wszelkich właściwych dla tej fazy uzgodnień i ustaleń z właściwymi organami i innymi instytucjami lub osobami, jak również innymi uczestnikami procesu planowania; oprac. wstępnych kosztorysów i oszacowań; b) wykon. kompletnego projektu budowlanego dla Muzeum wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego, w ramach zaoferowanej ceny, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszelkich innych decyzji, map do celów projektowych, dokumentów, dodatkowych opracowań projektowych (np. projekt organizacji ruchu), opracowań pomocniczych, opinii, uzgodnień, pozwoleń (np. warunków przyłączenia obiektów do mediów) i zgód wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami i niezbędnych Zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postęp. o udziel. zam. publ. na wykon. robót budowlanych Muzeum oraz do realizacji ww. robót budowlanych. Wykonawca nie ponosi odpowiedział. za nieuzyskanie decyzji, uzgodnień, opinii, pozwoleń lub zgód, jeżeli wynika to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca dołożył wszelkich starań by je bezzwłocznie uzyskać; c) wykonanie kompletnego wielobranżowego proj. wykonawczego oraz przedmiaru robót dla Muzeum, niezbędnych Zamawiającemu do przygotowania i przeprowadzenia postęp. o udziel. zam. publ. na wykon. robót budowlanych oraz do realizacji ww. robót budowlanych Muzeum; d) wykonanie STWiORB; e) wykonanie dok. kosztorysowej: Kosztorys nakładczy – przedmiar robót, szczegół. opis robót budowlanych w kolejności technicznego ich wykonania z podaniem ilości i jednostek przedstawionych robót wynikający z dokumentacji projektowej oraz podst. do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych, z podziałem na branże, Kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże; f) wykon. w ramach Umowy innych dokument. lub opracowań niewymienionych w punktach powyżej, a wynikających z obowiązujących przepisów lub wymaganych przez jednostki opiniujące lub uzgadniające, a zwłaszcza organy admin. państwowej lub samorządowej, z wyłączeniem opracowań wymienionych w załączniku 4; g) potwierdzanie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności realizacji z projektem (na podstawie odrębnej umowy o nadzór autorski).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/06/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
WXCA Sp. z o.o.
Bracka 18, lok. 62
Warszawa
00-028
Polen
NUTS-Code: PL9

Internet-Adresse: http://www.wxca.pl/

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 200 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 200 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019