Dienstleistungen - 275373-2019

13/06/2019    S112    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Umwelttechnische Beratung

2019/S 112-275373

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82
Warszawa
00-844
Polen
Kontaktstelle(n): Piotr Komisarczyk
Telefon: +48 223720273
E-Mail: piotr.komisarczyk@wody.gov.pl
NUTS-Code: PL91

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.wody.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie analizy presji antropogenicznych wraz z oceną ich wpływu na stan wód oraz ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Referenznummer der Bekanntmachung: KZGW/KZŚ/65//2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71313000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie metodyki, a następnie na jej podstawie przeprowadzenie, dla każdej jcwp, analizy presji antropogenicznych wraz ze wskazaniem presji znaczących i oceną ich wpływu/oddziaływania na stan wód, dokonanie oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jcwp

(z uwzględnieniem obszarów chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy Prawo wodne) oraz przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej na obszarach dorzeczy (dla jcwp i jcwpd) wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem pracy jest opracowanie metodyki, a następnie na jej podstawie przeprowadzenie, dla każdej jcwp, analizy presji antropogenicznych wraz ze wskazaniem presji znaczących i oceną ich wpływu/oddziaływania na stan wód, dokonanie oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jcwp

(z uwzględnieniem obszarów chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy Prawo wodne) oraz przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej na obszarach dorzeczy (dla jcwp i jcwpd) wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.

Przedmiotowa praca składać się będzie z następujących etapów:

Etap I: Opracowanie wstępnej metodyki analizy presji wraz z oceną ich wpływu na stan wód powierzchniowych oraz oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Etap II: Analiza znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną ich wpływu na stan wód oraz oceną ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Koncepcja opracowania / Gewichtung: 60 %
Preis - Gewichtung: 40 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt: Opracowanie II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0016/16.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 80 000 PLN (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy).

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach zgodnie z SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 068-159925
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie analizy presji antropogenicznych wraz z oceną ich wpływu na stan wód oraz ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zgodnie z art. 37 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że za poufne uważa się wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego. Takie informacje podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. W przypadku, w którym w postępowaniu Zamawiający będzie przekazywał informacje poufne, nie zostaną one zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Informacje poufne zostaną przekazane Wykonawcy w jeden z następujących sposobów:

2.1. Osobiście w siedzibie Zamawiającego po uprzednim wyznaczeniu przez Zamawiającego konkretnego miejsca, daty i godziny odbioru.

2.2. Przez posłańca na adres wskazany przez Wykonawcę.

3.Oferta oraz dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu:

3.1. Oferta na która składa się formularz oferty, w treści zgodny z załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz dokument, o którym mowa w ppkt 15.4.2 SIWZ w formie załącznika do formularza oferty;

3.2. dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis z właściwego rejestru lub z ewidencji lub dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy;

3.3.pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik wraz z dokumentem potwierdzającym należyte umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa;

3.4. dokument potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej;

3.5. JEDZ (zgodny w treści z Załącznikiem nr 4 do SIWZ), aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

3.6. JEDZ (zgodny w treści z Załącznikiem nr 4 do SIWZ), aktualny na dzień składania ofert, dotyczący innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca, celem wstępnego wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu;

3.7. dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawców z udziału w postępowaniu:

4.1. oświadczenia i dokumenty wskazane w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju – składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni,

4.2. oświadczenia o przynależności albo jej braku do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z ustawą z dn. 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 222), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – składa każdy Wykonawca, który złożył ofertę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji (zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy).

5. Wymagania w zakresie formy składanych dokumentów zostały określone w SIWZ.

6. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu.

7. Zastrzeżenie do minimalnego okresu, w którym oferent będzie związany ofertą, określonego w sekcji IV.2.6 Ogłoszenia – Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są: 1) odwołanie, 2) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198 a–198 g ustawy – Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019