Radovi - 275487-2021

02/06/2021    S105

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta

2021/S 105-275487

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 55545787885
Poštanska adresa: Vončinina 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marica Cikoja-Ratkovski
E-pošta: marica.cikojaratkovski@hrvatske-ceste.hr
Telefon: +385 14722461
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hrvatske-ceste.hr
Adresa profila kupca: www.hrvatske-ceste.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izgradnja dionice BC, Okučani – granica BiH, II. faza, duljine 4,07 km

Referentni broj: 1.76-400 20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45233000 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Izgradnja dionice BC, Okučani – granica BiH, II. faza, duljine 4,07 km, sukladno Tehničkom opisu i dokumentaciji u privitku ove dokumentacije o nabavi.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 286 059 213.66 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45233000 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Okolica Okučana, na trasi brze ceste Okučani-granica Bosne i Hercegovine, te po potrebi i izdvojeni proizvodni pogoni Izvođača.

II.2.4)Opis nabave:

Izgradnja dionice BC, Okučani – granica BiH, II. faza, duljine 4,07 km, sukladno Troškovniku i tehničkoj dokumentaciji koja je dana u privitku dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstvo / Ponder: 20 bodova
Cijena - Ponder: 80 bodova
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 130-318270
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Izgradnja dionice BC, Okučani – granica BiH, II. faza, duljine 4,07 km

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
25/05/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 5
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 2
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 5
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Integral Inzenjering a.d. Laktasi
Nacionalni registracijski broj: 4401145050005
Poštanska adresa: Omladinska 44
Mjesto: Laktasi
NUTS kod: BA Bosnia And Herzegovina
Poštanski broj: 78250
Država: Bosna i Hercegovina
E-pošta: jovica.grozdanic@integralgrupa.com
Telefon: +387 1337400
Telefaks: +387 1337491
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 351 000 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 286 059 213.66 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se vjerojatno daje u podugovor
Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:

ZIDAR I SINOVI d.o.o. Zagreb u iznosu od 722.629,22 kn; ŽELJEZNIČKO PROJEKTNO DRUŠTVO d.d. Zagreb u iznosu od 948.000,00 kn

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Sukladno zakonu o javnoj nabavi ZJN-a 2016.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupakaa javne nabave
Poštanska adresa: KOturaška 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dcom@dcom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
28/05/2021