Услуги - 275554-2020

Submission deadline has been amended by:  331453-2020
15/06/2020    S114

Люксембург-Люксембург: ЕИБ - ME — ERI — Подкрепа за отдела за изпълнение на проекти (PIU) за образователната програма на Черна гора

2020/S 114-275554

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска инвестиционна банка
Пощенски адрес: 98-100, Boulevard Konrad Adenauer
Град: Luxembourg
код NUTS: LU00 Luxembourg
Пощенски код: L-2950
Държава: Люксембург
Електронна поща: eib-cpcm-procurement@eib.org
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.eib.org/en/about/procurement
Адрес на профила на купувача: https://www.eib.org/en/about/procurement/calls-technical-assistance/aa-010294001
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6539
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

ME — ERI — Подкрепа за отдела за изпълнение на проекти (PIU) за образователната програма на Черна гора

Референтен номер: AA-010294-001
II.1.2)Основен CPV код
71356200 Услуги по оказване на техническа помощ
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на техническата помощ е да се подпомогне Министерството на образованието на Черна гора при успешното изпълнение на образователната програма на Черна гора. Проектът включва изграждане и/или обновяване на инфраструктурата на общественото образование (напр. детски граници, начални училища, гимназии (средни училища) и професионалнообразователни училища и предоставяне на ИКТ оборудване и обзавеждане и специфично оборудване за професионалните училища. Консултантът ще предостави следните услуги:

i) подкрепа за обществени поръчки;

ii) управление и администриране на договори;

iii) административна подкрепа;

iv) преглед и създаване на система за рамката на мониторинг и оценка на свързаните с образованието данни; и

v) редовно изпращане на доклади на ЕИБ за напредъка по цялостното изпълнение и завършване на проекта в съответствие с условията на договора за финансиране. Екипът ще включва два основни експерта (ръководител на екипа и експерти в областта на обществените поръчки) и специфични експерти според необходимостта.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 800 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71500000 Услуги, свързани със строителството
71310000 Консултантски инженерни и строителни услуги
71541000 Услуги по управление на проекти, свързани със строителството
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Същото като по-горе.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 800 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 54
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Вж. интернет адреса в раздел I.3).

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Техническата помощ се финансира по инициативата на Европейската инвестиционна банка за икономическа устойчивост (ERI).

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 03/09/2020
Местно време: 12:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 07/09/2020
Местно време: 14:00

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 43031
Факс: +352 43032100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/06/2020