Доставки - 275560-2020

15/06/2020    S114

Итaлия-Ispra (VA): Доставка и монтаж на слънчев симулатор в стабилно състояние за калибриране на фотоволтаични устройства.

2020/S 114-275560

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 092-218591)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, JRC — Joint Research Centre, JRC.C — Energy, Transport and Climate (Petten), JRC.C.2 — Energy Efficiency and Renewables
Пощенски адрес: Via Enrico Fermi 2749
Град: Ispra (VA)
код NUTS: ITC41 Varese
Пощенски код: I-21027
Държава: Италия
Електронна поща: jrc-ispra-dir-c-procurement@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка и монтаж на слънчев симулатор в стабилно състояние за калибриране на фотоволтаични устройства.

Референтен номер: JRC/IPR/2020/OP/0946
II.1.2)Основен CPV код
38600000 Оптически инструменти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

ESTI лабораторията на С.2. е акредитирана лаборатория по ISO 17025 и една от четирите лаборатории в света, признати като част от Световната фотоволтаична скала (WPVS). Този нов слънчев симулатор в стабилно състояние е нужен за справяне с ново увеличение на размера на слънчевите клетки.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/06/2020
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 092-218591

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 24/06/2020
Местно време: 00:00
Да се чете:
Дата: 30/06/2020
Местно време: 00:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 25/06/2020
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 01/07/2020
Местно време: 12:00
VII.2)Друга допълнителна информация: