Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 275708-2019

13/06/2019    S112

Nederland-'s-Gravenhage: Softwareprogrammering en -advies

2019/S 112-275708

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 091-219174)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nederlandse Emissieautoriteit
Nationaal identificatienummer: 211946370
Postadres: Koningskade 4
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2596 AA
Land: Nederland
Contactpersoon: Mellanie van den Berg
E-mail: mellanie.vanden.berg@minienw.nl
Telefoon: +31 611478715
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mendix DevOps Services

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72200000 Softwareprogrammering en -advies
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van deze aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met 1 leverancier die:

strategisch advies over het huidige applicatielandschap van de NEa in relatie tot het effectief en efficiënt toepassen en inzetten van Mendix-technologie, en Mendix DevOps dienstverlening c.q., Mendix applicatieontwikkeling services en applicatiebeheer services, inclusief applicatiedoorontwikkeling

kan leveren, zoals omschreven in deze selectieleidraad en zoals verder uitgewerkt in de gunningsleidraad (volgende fase) en indien toepasselijk nader toegelicht in de respectievelijke Nota’s van Inlichtingen (met inachtneming van de rangorde van deze documenten).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 091-219174

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 12/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 14/06/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De uiterlijke datum voor het aanmelden is gewijzigd naar 14.6.2019 17:00 uur. Dit is nu ook te zien bij de 'aftelklok' in TenderNed.