El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos a partir de hoy, 2.11.2002. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas

Servicios - 275729-2019

13/06/2019    S112

Polonia-Wroclaw: Servicios de supervisión de obras

2019/S 112-275729

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 105-256039)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dirección postal: ul. Powstańców Śląskich 186
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL5 MAKROREGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI
Código postal: 53-139
País: Polonia
Persona de contacto: Magdalena Dec, Agnieszka Pelc
Correo electrónico: apelc@gddkia.gov.pl
Teléfono: +48 713347378
Fax: +48 713347363
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.gddkia.gov.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Regionalny Projekt Wdrożeniowy – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na Sieci TEN-T Etap 1 w Oddziałach GDDKiA we Wrocławiu i w Opolu

Número de referencia: O.WR.D-3.2410.123.2019
II.1.2)Código CPV principal
71520000 Servicios de supervisión de obras
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Ze względu na ograniczona liczbę znaków w sek. II.1.1) pełna nazwa zamówienia brzmi: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Regionalny Projekt Wdrożeniowy – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na Sieci TEN-T Etap 1 w Oddziałach GDDKiA we Wrocławiu i w Opolu – drogi A4 i A8 oraz CZR Wrocław / Widawa”

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 144 000 EUR.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 105-256039

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność techniczna i kwalifikacja zawodowe - Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
En lugar de:

1. Wykonawcy: Wykonawcy

1) Jednej usługi polegającej na pełnieniu funkcji nadzoru nad realizacją wdrożenia przy zadaniu obejmującym:

— zaprojektowanie, budowę i wdrożenie

Lub

— budowę i wdrożenie

Systemu zarządzania lub sterowania ruchem drogowym lub systemu poboru opłat (lub ich elementów) lub innego systemu ITS o wartości systemu nie mniejszej niż 10 000 000 PLN brutto.

2) Jednej usługi polegającej na pełnieniu nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym obejmującym zaprojektowanie i budowę lub budowę budynku (za budynek Zamawiający uzna budynek w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) posiadającego zaplecze umożliwiające zainstalowanie i eksploatację sprzętu telekomunikacyjnego i informatycznego, w tym serwerów, wyposażone co najmniej w dedykowane systemy: zasilania awaryjnego, klimatyzacji, przeciwpożarowe i kontroli dostępu oraz rozwiązania ICT, o wartości zadania inwestycyjnego nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto.

2. Osób

1) Inżynier Kontraktu (Kierownik zespołu nadzoru inwestorskiego) – 1 osoba

Wymagane doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji:

— kierownika zespołu inżyniera kontraktu lub

— kierownika zespołu nadzoru inwestorskiego lub

— inżyniera kontraktu lub

— dyrektora kontraktu lub

— zastępcy dyrektora kontraktu lub

— kierownika budowy (w rozumieniu Prawa budowlanego),

Potwierdzone udziałem w projektach, w tym udział w ww. funkcji w co najmniej jednym zadaniu (zamówieniu, umowie) przez okres minimum 12 miesięcy (bez przerw) aż do jego zakończenia, obejmującym:

— budowę, wdrożenie i uruchomienie lub

— modernizację

Systemu zarządzania lub sterowania ruchem drogowym o wartości systemu co najmniej 10 mln PLN brutto.

2) Ekspert ds. IT w zakresie integracji oprogramowania – 1 osoba

Wymagane doświadczenie zawodowe: W projektowaniu lub wdrażaniu rozwiązań w zakresie integracji oprogramowania z elementami systemu zarządzania i sterowania ruchem drogowym, potwierdzone udziałem w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert w co najmniej jednym zakończonym zadaniu (zamówieniu, umowie) polegającym na wdrożeniu systemu zarządzania ruchem drogowym obejmującego integrację co najmniej trzech różnych modułów systemu zarządzania ruchem drogowym o wartości zadania co najmniej 1 000 000 PLN brutto.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego.

Léase:

1. Wykonawcy

1) Jednej usługi polegającej na pełnieniu funkcji nadzoru nad realizacją wdrożenia przy zadaniu obejmującym:

— zaprojektowanie, budowę i wdrożenie

Lub

— budowę i wdrożenie

Systemu zarządzania lub sterowania ruchem drogowym lub systemu poboru opłat (lub ich elementów) lub innego systemu ITS o wartości systemu nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN brutto.

2) Jednej usługi polegającej na pełnieniu nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym obejmującym zaprojektowanie i budowę lub budowę budynku (za budynek Zamawiający uzna budynek w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) posiadającego zaplecze umożliwiające zainstalowanie i eksploatację sprzętu telekomunikacyjnego i informatycznego, w tym serwerów, wyposażone co najmniej w dedykowane systemy: zasilania awaryjnego, klimatyzacji, przeciwpożarowe i kontroli dostępu oraz rozwiązania ICT, o wartości zadania inwestycyjnego nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto.

2. Osób

1. Inżynier Kontraktu (Kierownik zespołu nadzoru inwestorskiego) – 1 osoba

Wymagane doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji:

— kierownika zespołu inżyniera kontraktu lub

— kierownika zespołu nadzoru inwestorskiego lub

— inżyniera kontraktu lub

— dyrektora kontraktu lub

— zastępcy dyrektora kontraktu lub

— kierownika budowy (w rozumieniu Prawa budowlanego),

Potwierdzone udziałem w projektach, w tym udział w ww. funkcji w co najmniej jednym zadaniu (zamówieniu, umowie) przez okres minimum 12 miesięcy (bez przerw) aż do jego zakończenia, obejmującym:

— budowę, wdrożenie i uruchomienie lub

— modernizację

Systemu zarządzania lub sterowania ruchem drogowym o wartości systemu co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto.

2. Ekspert ds. IT w zakresie integracji oprogramowania – 1 osoba

Wymagane doświadczenie zawodowe:

W projektowaniu lub wdrażaniu rozwiązań w zakresie integracji oprogramowania z elementami systemu zarządzania ruchem drogowym, potwierdzone udziałem w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert lub 7 lat od daty złożenia wniosku o zmianę tej osoby, w co najmniej jednym zakończonym zadaniu (zamówieniu, umowie) polegającym na wdrożeniu systemu zarządzania ruchem drogowym obejmującego integrację co najmniej trzech różnych modułów systemu zarządzania ruchem drogowym o wartości zadania co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego.

Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

8. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzą którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 oraz 8 ustawy Pzp.

Léase:

8. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzą którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1-4 oraz 8 ustawy Pzp.

Pozostałe punkty, o których mowa w pierwotnym ogłoszeniu pozostają bez zmian.

Número de apartado: II.2.4
En lugar de:

3. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 1 023 dni od podpisania umowy.

Léase:

3. Umowa zawarta zostanie na czas określony począwszy od dnia podpisania Umowy do czasu zakończenia i rozliczenia wykonywania wszystkich obowiązków Wykonawcy Regionalnego Projektu Wdrożeniowego wynikających z Umowy Regionalnego Projektu Wdrożeniowego lub do czasu zakończenia wykonywania przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z przepisów Prawa Budowlanego i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących wykonywania nadzoru inwestorskiego, którykolwiek termin nastąpi później.

Termin realizacji Usługi będzie wynosił do 1 023 dni od podpisania Umowy pomiędzy Wykonawcą Regionalnego Projektu Wdrożeniowego a Zamawiającym, z zastrzeżeniem postanowień Umowy dot. okresu wstrzymania opisanych w Tomie II SIWZ.

VII.2)Otras informaciones adicionales: