Werken - 275815-2020

15/06/2020    S114

Frankrijk-Melun: Bouwwerkzaamheden

2020/S 114-275815

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 105-252805)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune Melun
Postadres: Hôtel de Ville, 16 rue Paul Doumer
Plaats: Melun Cedex
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
Postcode: 77011
Land: Frankrijk
E-mail: Commande.publique@ville-melun.fr
Telefoon: +33 164527436

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ville-melun.fr/partager-eduquer/marches-publics

Adres van het kopersprofiel: http://www.ville-melun.fr/partager-eduquer/marches-publics

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Construction d'un groupe scolaire, d'un restaurant scolaire et d'une crèche au sein de l'éco-quartier

Referentienummer: M200033
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Le marché a pour objet la réalisation des trois bâtiments suivants:

— groupe scolaire: établissement recevant du public typer — 3e catégorie avec un effectif maximal total d'occupation égal à 513 personnes;

— crèche: établissement recevant du public type R — 5e catégorie avec un effectif maximal total d'occupation égal à 90 personnes;

— restaurant: établissement recevant du public type N — 5e catégorie avec un effectif maximal total d'occupation égal à 206 personnes maximum.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 105-252805

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d'ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:15
Te lezen:
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: