Dostawy - 275877-2020

Submission deadline has been amended by:  329565-2020
15/06/2020    S114

Polska-Łódź: Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

2020/S 114-275877

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: EC1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Targowa 1/3
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-022
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Czarnecka-Szpak
E-mail: zamowienia@ec1lodz.pl
Tel.: +48 426006136
Faks: +48 426006102

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.ec1lodz.pl/Przetargi-aktualne,4

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/355448
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/355448
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytucja Kultury
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Instytucja Kultury

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wyposażenie serwerowni Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej

Numer referencyjny: 206/DIM/PN/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących urządzeń IT, stanowiących wyposażenie serwerowni oraz punktów dystrybucji okablowania w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej:

1) Zadanie 1 - Urządzenia klasy UTM wraz z wdrożeniem, konfiguracją i uruchomieniem - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 1a do SIWZ

2) Zadanie 2 - Serwery, macierz oraz oprogramowanie wraz z wdrożeniem, konfiguracją i uruchomieniem - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 1b do SIWZ

3) Zadanie 3 - Urządzenia sieciowe - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 1c do SIWZ

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (w podziale na trzy zadania/części). Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań/części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 1 - Urządzenia klasy UTM wraz z wdrożeniem, konfiguracją i uruchomieniem

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 1 - Urządzenia klasy UTM wraz z wdrożeniem, konfiguracją i uruchomieniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 1a do SIWZ.

Sprzęt i asortyment opisany w Zadaniu 1 ma być fabrycznie nowy (nie używany), sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy. Dostarczany przez Wykonawcę sprzęt powinien być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy licząc od dnia ich dostawy. Urządzenia dostarczane będą bez plombowanych obudów z oznakowanymi podzespołami głównymi z możliwością instalacji rozszerzeń bez utraty gwarancji.

Cały sprzęt musi mieć kompletne odpowiednie okablowanie niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń. Wszystkie elementy, określone w Opisie przedmiotu zamówienia, muszą stanowić integralną część urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza możliwości konfigurowania sprzętu przy pomocy elementów zewnętrznych, nie wchodzących w skład zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia wyraźnie na to wskazuje.

W przypadku wycofania z produkcji w trakcie realizacji umowy sprzętu wskazanego w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1a do SIWZ), Wykonawca powinien dostarczyć sprzęt o parametrach nie gorszych niż ten zaoferowany i za cenę określoną w ofercie i umowie.

Okres trwania gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, określonych w pkt. IX SIWZ.

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, zaś maksymalny wynosi 36 miesięcy.

Wykonawca wskaże okres trwania gwarancji dla każdej z części w Formularzu oferty (wg Załącznika nr 3 do SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Kryteria oceny ofert:

Cena - 60,00

Okres gwarancji - 20,00

Termin naprawy gwarancyjnej - 20,00

2. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 5 000,00 PLN (pięć tysięcy zł).

3. Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty zawierającej podatek.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 2 - Serwery, macierz oraz oprogramowanie wraz z wdrożeniem, konfiguracją i uruchomieniem

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000 Serwery
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48710000 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 2 - Serwery, macierz oraz oprogramowanie wraz z wdrożeniem, konfiguracją i uruchomieniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1b do SIWZ.

Sprzęt i asortyment opisany w Zadaniu 2 ma być fabrycznie nowy (nie używany), sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy. Dostarczany przez Wykonawcę sprzęt powinien być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy licząc od dnia ich dostawy. Urządzenia dostarczane będą bez plombowanych obudów z oznakowanymi podzespołami głównymi z możliwością instalacji rozszerzeń bez utraty gwarancji.

Cały sprzęt musi mieć kompletne odpowiednie okablowanie niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń. Wszystkie elementy, określone w Opisie przedmiotu zamówienia, muszą stanowić integralną część urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza możliwości konfigurowania sprzętu przy pomocy elementów zewnętrznych, nie wchodzących w skład zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia wyraźnie na to wskazuje.

W przypadku wycofania z produkcji w trakcie realizacji umowy sprzętu wskazanego w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1b do SIWZ), Wykonawca powinien dostarczyć sprzęt o parametrach nie gorszych niż ten zaoferowany i za cenę określoną w ofercie i umowie.

Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie, opisane w Zadaniu 2, dostarczone było w wersji najnowszej na dzień podpisania umowy. Dostawa oprogramowania obejmuje również przekazanie przez Wykonawcę wszelkich dokumentów wymaganych przepisami prawa (w tym dokumentów licencyjnych/kodów/kluczy do oprogramowania), potwierdzających nabycie przez Zamawiającego licencji. Na dostarczonych dokumentach musi być określony zakres wsparcia oraz termin ich obowiązywania.

Okres trwania gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, określonych w pkt IX SIWZ.

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, zaś maksymalny wynosi 36 miesięcy.

Wykonawca wskaże okres trwania gwarancji dla każdej z części w Formularzu oferty (wg Załącznika nr 3 do SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Kryteria oceny ofert:

Cena - 60,00

Okres gwarancji - 20,00

Termin naprawy gwarancyjnej - 20,00

2. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy zł).

3. Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty zawierającej podatek.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 3 - Urządzenia sieciowe

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 3 - Urządzenia sieciowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1c do SIWZ.

Sprzęt i asortyment opisany w Zadaniu 3 ma być fabrycznie nowy (nie używany), sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy. Dostarczany przez Wykonawcę sprzęt powinien być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy licząc od dnia ich dostawy. Urządzenia dostarczane będą bez plombowanych obudów z oznakowanymi podzespołami głównymi z możliwością instalacji rozszerzeń bez utraty gwarancji.

Cały sprzęt musi mieć kompletne odpowiednie okablowanie niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń. Wszystkie elementy, określone w Opisie przedmiotu zamówienia, muszą stanowić integralną część urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza możliwości konfigurowania sprzętu przy pomocy elementów zewnętrznych, nie wchodzących w skład zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia wyraźnie na to wskazuje.

W przypadku wycofania z produkcji w trakcie realizacji umowy sprzętu wskazanego w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1c do SIWZ), Wykonawca powinien dostarczyć sprzęt o parametrach nie gorszych niż ten zaoferowany i za cenę określoną w ofercie i umowie.

Okres trwania gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, określonych w pkt. IX SIWZ.

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, zaś maksymalny wynosi 36 miesięcy.

Wykonawca wskaże okres trwania gwarancji dla każdej z części w Formularzu oferty (wg Załącznika nr 3 do SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Kryteria oceny ofert:

Cena - 60,00

Okres gwarancji - 20,00

Termin naprawy gwarancyjnej - 20,00

2. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 5 000,00 PLN (pięć tysięcy zł).

3. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie) - dla Zadania 1 i Zadania 2 - Zamawiający stawia następujące warunki:

1. Zadanie 1 - Urządzenia klasy UTM wraz z wdrożeniem, konfiguracją i uruchomieniem

Opis warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę wraz z wdrożeniem, konfiguracją i uruchomieniem urządzeń klasy UTM o wartości brutto minimum 100 000,00 PLN (sto tysięcy). Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie wartości dostaw, przedmiot, daty ich wykonania i podmioty, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączyć dowody, czy zostały wykonane należycie.

2. Zadanie 2 - Serwery, macierz oraz oprogramowanie wraz z wdrożeniem, konfiguracją i uruchomieniem

Opis warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę wraz z wdrożeniem, konfiguracją i uruchomieniem serwerów, macierzy oraz oprogramowania do wirtualizacji o wartości brutto minimum 250 000,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) w ramach jednego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie wartości dostaw, przedmiot, daty ich wykonania i podmioty, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączyć dowody, czy zostały wykonane należycie.

3. Dla Zadania 3 - Urządzenia sieciowe - Zamawiający nie stawia warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia).

W odniesieniu do Zadania 1 i 2: warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej (doświadczenia), w zakresie opisanym przez Zamawiającego w danej części:

1) w przypadku zamówienia, o które ubiegają się Wykonawcy wspólnie, powinien spełniać samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w całości dla tej części.

2) gdy Wykonawca, w ramach warunku dotyczącego doświadczenia, wykazuje realizację zamówień, które były wykonywane przy udziale podwykonawców, powinien wykazać, że samodzielnie wykonał taką część zamówienia, która zakresem i wartością odpowiada warunkowi opisanemu dla danej części.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają istotne postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 2a (dla Zadania 1 i Zadania 2) oraz Załącznik nr 2b (dla Zadania 3) do SIWZ.

Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, określają odpowiednio § 11 (dla Zadania 1 i 2) / § 9 (dla Zadania 3) istotnych postanowień umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 12:10
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego przy ul. Tuwima 46 w Łodzi, w Dział Zamówień Publicznych / Sala konferencyjna

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się W-cy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp i

2) spełniają warunki określone w pkt III.1) ogłoszenia.

II. Treść oferty stanowią:

1. Formularz oferty – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wyk-cy, zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wyk-cy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem (wg Zał. 3 do SIWZ).

Uwaga: W pkt II.8) Formularza oferty, Wykonawca zobowiązany jest podać, obok oferowanych cen netto, brutto (cyfrą i słownie) oraz kwoty podatku VAT następujące informacje:

a) dla Zadania 1 (pkt II.8.1) – model urządzenia klasy UTM;

b) dla Zadania 2 (pkt II.8.2) – model serwera, model macierzy, model przełącznika do budowy sieci core, model przełącznika dystrybucyjnego, nazwę oraz wersję oprogramowania do wirtualizacji, nazwę oraz wersję oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych;

c) dla Zadania 3 – w pkt II.8.3a, dla poszczególnych produktów, oprócz cen jednostkowych i wartości również nazwę producenta oraz model i symbol oferowanego produktu.

III. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału oraz braku przesłanek wykluczenia W-cy przesyłają za pośrednictwem platformy zakupowej w terminie składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodnie z pkt VII.3.SIWZ) - dot. odpowiednio W-cy/podmiotu, na którego zasoby powołuje się W-ca/W-ów wspólnie ubiegających się o zamówienie/Podw-ów.

Ponadto wraz z ofertą W-ca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia/dokumenty:

1) pełnomocnictwo lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny W-cy,

2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania W-cy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy, wg Zał. 5 do SIWZ),

3) dokument potwierdzający wniesienie wadium w innej formie niż pieniężna – zgodnie z zapisami pkt XII SIWZ.

IV. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, W-cy, zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazują (bez wezwania) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg Zał. 6 do SIWZ).

V. W-ca na wezwanie Z-go, w celu potwierdzenia spełniania przez W-cę warunków udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany będzie złożyć:

1. Wykaz dostaw dla Zadania 1 i Zadania 2 (wg zał. nr 7a, 7b do SIWZ), wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie.

2. Informację z krajowego rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp,

3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, (o ile nie można go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych).

VI. W-ca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: nie dotyczy
Miejscowość: nie dotyczy
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2020