Dostawy - 275895-2020

Submission deadline has been amended by:  354388-2020
15/06/2020    S114

Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Pakiety oprogramowania medycznego

2020/S 114-275895

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Szymanowskiego 11
Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 27-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zamówienia Publiczne
E-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl
Tel.: +41 2478000
Faks: +41 2478050

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zoz.ostrowiec.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zoz.ostrowiec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniprtal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Informatyzacja ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu: Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego

Numer referencyjny: Sprawa ZP/17/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej Ostrowcu Świętokrzyskim w, służąca poprawie jakości i efektywności obsługi pacjentów w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ), w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 (RPOWŚ 2007-2014), oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne, działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia). W skład przedmiotu zamówienia wchodzi:

1) część I zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu/systemów informatycznych służących do realizacji Elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM);

2) część II zamówienia: Dostawa i instalacja urządzeń sieciowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I – Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. K. Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, POLSKA,

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa i wdrożenie systemu/systemów informatycznych służących do realizacji Elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), zgodnie z załącznikiem nr 1a.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 160
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert dotyczących I części zamówienia

a) cena oferty (C) – 60 %;

b) gwarancja dla etapu II (Dostawa i instalacja infrastruktury serwerowej) (GS) – 10 %;

c) usługi gwarancyjne, opieki autorskiej i serwisowej dla wdrożonego oprogramowania (Etap III) (GO) – 10 %;

d) dodatkowe funkcjonalności systemu (F) – 20 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II – Dostawa i instalacja urządzeń sieciowych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. K. Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa i instalacja urządzeń sieciowych, zgodnie z załącznikiem nr 1b.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert dotyczących II części zamówienia

a) cena oferty (C) – 60 %;

b) gwarancja (G) – 40 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dla części I – Suma ubezpieczenia w wysokości co najmniej: 1 000 000, 00 PLN brutto.

Dla części II – Suma ubezpieczenia w wysokości co najmniej: 400 000, 00 PLN brutto.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dla części I:

a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

co najmniej jedno zamówienie rozumiane jako jedna umowa o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych), w ramach którego Wykonawca dostarczył i wdrożył system informatyczny służący do obsługi procesów leczenia pacjentów, w zakres którego wchodziła również:

— dostawa, wdrożenie i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sprzętowej,

— dostawa i wdrożenie systemu informatycznego w zakresie Elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) i e-Usług.

b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, to jest minimum 5-osobowym zespołem przewidzianym do realizacji przedmiotowego zamówienia, posiadającym kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, w tym:

Dla części II:

a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, w tym:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dla części I:

a) co najmniej dwa zamówienia rozumiane jako osobne umowy o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych), których przedmiotem było dostarczenie i wdrożenie systemu informatycznego w zakresie Elektronicznej dokumentacji medycznej i e-Usług;

b) minimum 1 kierownikiem zespołu posiadającym: wykształcenie wyższe, certyfikat w zakresie zarządzania projektami na poziomie co najmniej PRINCE2 Practitioner lub certyfikat nadawany przez International Project Management Association (IPMA) co najmniej na poziomie C lub certyfikat CPM, PMI, PMP, oraz doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w minimum 2 wdrożeniach systemu informatycznego w zakresie części medycznej dla podmiotu medycznego na stanowisku kierownika wdrożenia.

Minimum 3 specjalistów posiadających wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w minimum 2 wdrożeniach na stanowisku wdrożeniowca systemów informatycznych w zakresie dotyczącym części medycznej dla podmiotu medycznego.

Minimum 1 specjalistą ds. baz danych posiadającym: wykształcenie wyższe, co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie tworzenia, administrowania i strojenia baz danych, znajomość oferowanych baz danych.

Wszystkie osoby, o których mowa powyżej, powinny biegle posługiwać się językiem polskim (w mowie i piśmie), w przeciwnym wypadku Wykonawca musi zapewnić tłumacza zapewniającego stałe tłumaczenie dla potrzeb realizacji zamówienia.

Dla części II:

a) co najmniej dwa zamówienia rozumiane jako dwie osobne umowy o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN brutto (czterysta tysięcy złotych), w ramach którego Wykonawca dostarczył, zainstalował i skonfigurował urządzenia sieciowe takie jak: przełączniki oraz UTM (Unified Threat Management);

b) minimum 1 specjalistą certyfikowanym przez producenta oferowanych przełączników, który będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności będzie odpowiedzialny za świadczenie usług instalacyjno-konfiguracyjnych oferowanego sprzętu posiadającym minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów z zakresu IT, tzn. dostawa sprzętu aktywnego z konfiguracją.

Minimum 1 specjalistą certyfikowanym przez producenta oferowanego UTM, który będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności będzie odpowiedzialny za świadczenie usług instalacyjno-konfiguracyjnych oferowanego sprzętu.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z projektem umowy będącym dodatkiem nr 8a, 8b i 9.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/07/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11, POLSKA, Zamówienia publiczne, I piętro, blok A.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

A. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”.

2. Próbka oferowanego systemu zgodnie z wymaganiami opisanymi w dodatku nr 10 do SIWZ (dotyczy jedynie I części zamówienia).

3. Uzupełniony przez Wykonawcę dodatek nr 1a, 1b (w zależności od części zamówienia), stanowiący treść oferty Wykonawcy w zakresie zaoferowanego sprzętu.

4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w wysokości:

— część I 12 000,00 PLN,

— część II – 4 700,00 PLN.

Całość zamówienia; jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniężna, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium;

B. Dokumenty składane w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, w tym wykazu Wykonawców:

1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wg wzoru określonego w dodatku nr 3 do SIWZ – (składane po otwarciu ofert).

Informacja dodatkowa: Zamawiający informuje, że dla potrzeb obliczenia terminu związania ofertą przyjmuje się, że miesiąc to 30 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu nr 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia (art. 182 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2020