Bauleistung - 275902-2019

13/06/2019    S112    - - Bauleistung - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Kielce: Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen

2019/S 112-275902

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 092-223452)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
ul. Krakowska 64
Kielce
25-701
Polen
Kontaktstelle(n): Janusz Kruchlik
Telefon: +48 413653100
E-Mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
Fax: +48 413455220
NUTS-Code: PL721

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.wod-kiel.com.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kontrakt 4 „Przebudowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Miasta Kielce” (Etap 2 – Zadanie 5 – ul. Zagnańska – Część 2)

Referenznummer der Bekanntmachung: JRP-4/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45231300
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie i ukończenie robót budowlanych obejmujących przebudowę sieci wodociągowej w ul. Zagnańskiej w Kielcach, na odcinku

od ulicy Łódzkiej do ulicy Witosa oraz odcinek wodociągu w ulicy Jesionowej, w ramach Projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 092-223452

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.4
Anstatt:

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie i ukończenie robót budowlanych obejmujących przebudowę sieci wodociągowej w ul. Zagnańskiej w Kielcach, na odcinku

Od ulicy Łódzkiej do ulicy Witosa oraz odcinek wodociągu w ulicy Jesionowej, w ramach Projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

muss es heißen:

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie i ukończenie robót budowlanych obejmujących przebudowę sieci wodociągowej w ul. Zagnańskiej w Kielcach, na odcinku od ulicy Łódzkiej do ulicy Witosa, w ramach Projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Abschnitt Nummer: II.2.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: zmianie ulega treść pkt 1 i 2
Anstatt:

1. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje 2 etapy:

a) Etap 1 – w zakresie odcinków wodociągu:

W1 – W2 wodoc. ø 300 z żeliwa sferoidalnego o długości ok. 78,9 m,

W2 – W3 wodoc. ø 500 i ø 600 z żeliwa sferoidalnego o długości ok. 1,5 m,

W3 – W3.2 wodoc. ø 500 z żeliwa sferoidalnego o długości ok. 120,3 m,

W3 – W3.3 wodoc. ø 250 z żeliwa sferoidalnego o długości ok. 4,5 m,

W3.1 – W3A wodoc. ø 200 z żeliwa sferoidalnego o długości ok. 3,9 m

oraz ø 250 z PE o długości ok. 2,3 m

W4 – W24 wodoc. ø 250 z żeliwa sferoidalnego o d ługości ok. 906,2 m.

W34 – W35 wodoc. ø 250 z żeliwa sferoidalnego o długości ok. 23,8 m.

W35 – W38 wodoc. ø 200 z żeliwa sferoidalnego o długości ok. 52,5 m.

W38 – W39 wodoc. ø 150 z żeliwa sferoidalnego o długości ok. 19,6 m.

b) Etap 2 – w zakresie odcinków wodociągu:

W24 – W34 wodoc. ø 250 z żeliwa sferoidalnego o długości ok. 485,1 m.

W26 – W26.2 wodoc. ø 100 z żeliwa sferoidalnego o długości ok. 28,3 m,

W33 – W33.3 wodoc. ø 100 z żeliwa sferoidalnego o długości ok. 50,5 m,

2. Rozbiórka budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym m.in. ogrodzenie, przyłącza) i wycinka drzew iglastych na działkach 1233/1 i 1233/2, przeprowadzenie ekshumacji nagrobków (wg wiedzy Zamawiającego będzie przeprowadzona w maju 2019 r.) na działce nr 914/1, zlokalizowanych na trasie wodociągu w ramach Etapu 1, nie jest objęta zakresem niniejszego Kontraktu, zakres ten należy do wykonawcy robót drogowych realizujących je dla Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach. Wykonanie robót w zakresie Etapu 1 (obejmujących wymienione działki) jest uzależnione od wcześniejszej rozbiórki przedmiotowych budynków i wycinki drzew oraz przeprowadzonych ekshumacji.

muss es heißen:

1. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje 2 etapy:

a) Etap 1 – w zakresie odcinków wodociągu:

W4 – W24 wodoc. ø 250 z żeliwa sferoidalnego o długości ok. 906,2 m.

W34 – W35 wodoc. ø 250 z żeliwa sferoidalnego o długości ok. 23,8 m.

W35 – W38 wodoc. ø 200 z żeliwa sferoidalnego o długości ok. 52,5 m.

W38 – W39 wodoc. ø 150 z żeliwa sferoidalnego o długości ok. 19,6 m.

b) Etap 2 – w zakresie odcinków wodociągu:

W24 – W34 wodoc. ø 250 z żeliwa sferoidalnego o długości ok. 485,1 m.

W26 – W26.2 wodoc. ø 100 z żeliwa sferoidalnego o długości ok. 28,3 m,

W33 – W33.3 wodoc. ø 100 z żeliwa sferoidalnego o długości ok. 50,5 m,

2. Zamawiający wskazuje, że zakres robót uzależniających wykonanie sieci wodociągowej w ramach Etapu 1 tj. rozbiórka budynków i ekshumacja nagrobków, zostały już wykonane.

Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: zmianie ulega treść wymagań dla Eksperta nr 1
Anstatt:

— Ekspert nr 1 – Kierownik budowy – posiadający następujące kwalifikacje i doświadczenie:

Wykształcenie techniczne, co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego* na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie budowy i/lub przebudowy: sieci wodociągowej i/lub kanalizacji, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272) oraz art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz.1725).

muss es heißen:

— Ekspert nr 1 – Kierownik budowy – posiadający następujące kwalifikacje i doświadczenie:

Wykształcenie techniczne, co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego* na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie budowy i/lub przebudowy: sieci wodociągowej i/lub kanalizacji,

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) w zw. z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.4.2019 r. (Dz.U. z 2019 poz. 831) w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272) oraz art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz.1725).

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 18/06/2019
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 03/07/2019
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 16/08/2019
muss es heißen:
Tag: 31/08/2019
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 18/06/2019
Ortszeit: 11:30
muss es heißen:
Tag: 03/07/2019
Ortszeit: 11:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Pozostała treść pierwotnego ogłoszenia nie ulega zmianie i jest nadal aktualna.