Lieferungen - 275922-2019

13/06/2019    S112    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Puchaczów: Drahterzeugnisse

2019/S 112-275922

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
PL 7130005784
Bogdanka
Puchaczów
21-013
Polen
Kontaktstelle(n): Paweł Fryt
Telefon: +48 814625125
E-Mail: pfryt@lw.com.pl
Fax: +48 814625007
NUTS-Code: PL814

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.lw.com.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.lw.com.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bogdanka.eb2b.com.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Aufsuchung und Gewinnung von Kohle und anderen festen Brennstoffen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa loco magazyn zamawiającego w Bogdance, Nadrybiu i Stefanowie, siatki okładzinowej zgrzewanej, zaczepowej typu ciężkiego do obudowy chodnikowej z kształtownika V32/V36

Referenznummer der Bekanntmachung: 3030/IZP/PFR/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44310000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa loco magazyn zamawiającego w Bogdance, Nadrybiu i Stefanowie, siatki okładzinowej zgrzewanej, zaczepowej typu ciężkiego do obudowy chodnikowej z kształtownika V32/V36 o maksymalnych wymiarach oczek 50x50 mm zgodnie z zapisami SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814
Hauptort der Ausführung:

Siedziba Zamawiającego, Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - Magazyn Pola Bogdanka, Nadrybie, Stefanów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa loco magazyn zamawiającego w Bogdance, Nadrybiu i Stefanowie, siatki okładzinowej zgrzewanej, zaczepowej typu ciężkiego do obudowy chodnikowej z kształtownika V32/V36 o maksymalnych wymiarach oczek 50x50 mm zgodnie z zapisami SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy:

— posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000,00 PLN,

— byli ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000,00 PLN.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wykazali, że:

— w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali należycie zamówienia na dostawy siatek okładzinowych zgrzewanych do stosowania w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego - porównywalnych lub analogicznych do będących przedmiotem niniejszego postępowania, o wartości min. 200 000,00 PLN netto lub więcej.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty określone w Rozdziale VI Części I SIWZ.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://bogdanka.eb2b.com.pl

Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć (wczytać na Platformę) oświadczenie według formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Wykonawca składający ofertę jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 25 000,00 PLN

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. W przypadku, o którym mowa powyżej, wszyscy Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania ich w postępowaniu ido zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Szczegółowe zasady dotyczące składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określone są w Rozdziale VII Części I SIWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z Częścią II SIWZ – Projekt umowy wraz z załącznikami

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu, Zamawiający po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty aukcję elektroniczną, stosownie do przepisów art. 91a – 91e Pzp. 2) Aukcja przeprowadzona będzie na platformie eB2B pod adresem https://bogdanka.eb2b.com.pl zgodnie z zapisami Rozdziału IX SIWZ.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/07/2019
Ortszeit: 08:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/09/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/07/2019
Ortszeit: 11:00
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Zgodnie z SIWZ

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587701
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w Części I SIWZ Rozdział XX - odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587701
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019