Lieferungen - 275932-2019

13/06/2019    S112    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Ungarn-Sopron: Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen

2019/S 112-275932

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_90866186
Mátyás király utca 19.
Sopron
9400
Ungarn
Kontaktstelle(n): Dr. Korényi Sarolta
Telefon: +36 99577523
E-Mail: skorenyi@gysev.hu
Fax: +36 99577681
NUTS-Code: HU221

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.gysev.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.gysev.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000667942019/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000667942019/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Villamos energia beszerzése 2020. évre

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000667942019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09000000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

A GYSEV Zrt. valamennyi csatlakozási pontjának (Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki tartalomban felsoroltak szerint) villamos energia ellátása teljes ellátás alapú szerződés keretében, szabadpiaci keretek között, menetrendadási kötelezettség nélkül, 2020. évre, 75 GWh+30 % (opció) mennyiségben, magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségben, 2020. január 1. - 2020. december 31. közötti teljesítéssel. Ajánlatkérő előírja, hogy a vontatás során felhasznált és keletkezett villamos energiát a nyertes ajánlattevő köteles szaldózottan elszámolni és számlázni a fogyasztó felé.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09310000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU22
Hauptort der Ausführung:

GYSEV Zrt. működési területén található becsatlakozási pontok (Közbeszerzési Dokumentum részét

Képező műszaki táblázatban/Energiaösszesítő elnevezésű táblázat/ felsorolt fogyasztási helyek).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A GYSEV Zrt. valamennyi csatlakozási pontjának (Közbeszerzési Dokumentum részét képező energiaösszesítőben felsorolt fogyasztási helyek) villamos energia ellátása teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében, szabadpiaci keretek között, menetrendadási kötelezettség nélkül, 2020. évre, 75 GWh mennyiségben, magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségben, 2020.01.01. 00:00 órától 2020.12.31. 24:00 óráig terjedő 12 hónapos időtartamú teljesítéssel. Az érintett felhasználási helyeken NEM működnek háztartási méretű kiserőművek és azok létesítése és üzembe helyezése sincs tervezve a szerződés időtartama alatt. Ajánlatkérő előírja, hogy a vontatás során felhasznált és keletkezett villamos energiát a nyertes ajánlattevő köteles szaldózottan elszámolni és számlázni a fogyasztó felé. A mérlegkör tagsági szerződés megkötése a nyertes által megjelölt mérlegköri felelőssel „0” Forint ellenértékben történik, a teljes ellátás alapú szerződésre való tekintettel. Ha az eljárás nyertese nem rendelkezik saját mérlegkörrel, az elszámolás a nyertes és a mérlegkör felelős között történik. Az ajánlati villamos energia ár fix ár a szerződés teljes futamideje alatt. - Az ajánlati ár tartalmazza: a villamos energia díját és kiegyenlítő energia költségét, határkeresztezési díjat, a mérlegkör tagsági díjat, Az ajánlati ár tartalmazza a közvetített szolgáltatás kiszámlázásának esetleges költségeit is. - Az ajánlati ár nem tartalmazza: a rendszerhasználati díjakat, a 2007. évi LXXXVI. tv. (VET) 147. §-ában meghatározott

Pénzeszközöket, az energia adót módosító 2016. évi LXVIII. törvény előírásaira tekintettel a jövedéki adót, az ÁFÁ-t, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket, továbbá a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. 9-13/A. §-aiban meghatározott KÁT és prémium pénzeszköz költségét. Részletesen: szerződéstervezet. II.2.5) ponthoz: Értékelési

Szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja - legalacsonyabb ár - szerinti értékeli az ajánlatokat, illetve választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot. A Kbt. 76. § (5) bekezdésére tekintettel, ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható. II.2.7) ponthoz:a közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő szerződés hatálya: 2020.01.01-jén 00:00 órától 2020.12.31-én 24:00 óráig

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2020
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

A Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződéstervezet szerint ajánlatkérő a szerződött 75GWh mennyiségtől pozitív irányba +30 %-kal eltérhet. Az opció lehívásának határideje a szerződés időtartama. Az opcionális rész lehívása automatikusan, a szerződésben foglaltaknak megfelelően történik, amennyiben Felhasználó (ajánlatkérő) túllépi a 75 GWh fogyasztást. Nyertes ajánlattevő a villamos energia szerződéses időszak alatt az ajánlatában szerepeltetett HUF/kWh egységáron köteles mind az alapmennyiséget mind az opciós mennyiséget szállítani.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.1.6) ponthoz: részajánlattétel kizárásának további indokai: Költséghatékonysági, méretgazdaságossági szempontból a GYSEV Zrt. egész üzemi területét egy kereskedő által történő villamos energia ellátása, valamint egy részben történő kiírása - több éves

Tapasztalat alapján - kedvezőbb egységárat (nettó HUF/kWh) eredményez. Részletesen:KD

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) vonatkozó rendelkezései szerint kell igazolni. Az igazolás módja tekintetében irányadók a Korm.rendelet 1. §, és 8-16. §-iban foglaltak. Igazolási mód 1. ELŐZETESEN az ajánlatban benyújtandó: Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. 1.§(1),4. §-a szerint, az egységes európai dokumentum formanyomtatványának (továbbiakban: EEKD) benyújtásával (elektronikus űrlap kitöltésével) kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésének elősegítése érdekében a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumokban (továbbiakban: KD) Útmutatót bocsát ajánlattevők rendelkezésére. Alkalmasság igazolásában részt vevő személy/szervezet esetében (Kbt. 65. § (7) bek) irányadó a Korm.r.15.§(1) /EEKD benyújtási kötelezettség/, valamint a Korm. r. 3. §(3) /benyújtás módja/.

Közös ajánlattétel esetében (Kbt. 65. § (6) bek.) irányadó a Korm. r. 3. §(5)-a; a közös ajánlattevők mindegyike külön EEKD-t nyújt be.

Azon alvállalkozók tekintetében, akik nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában ajánlattevő a Kbt.67.§(4) bek. szerinti nyilatkozatot - elektronikus űrlapként - köteles benyújtani /Korm. r.15.§ (2)/ A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

2. Igazolási mód (ajánlatkérő Kbt.69.§(4)-(6) szerinti felhívásra, eljárás későbbi szakaszában benyújtandó): Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt - adott esetben, ajánlatkérő döntésének megfelelően további ajánlattevőket - megfelelő határidő kitűzésével a Kbt. 69. §(4)-(6) bekezdései szerint fogja felhívni a felhívásban előírt kizáró okok hiányának a Korm. r. III. fejezete szerinti igazolására. Igazolás módja a Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: a Korm.r. III.fejezet 8. §-a; a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: a Korm. r. III.Fejezet 10. §-a szerint. A Korm.r. 1. § (7) szerint a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításáig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Folyamatban lévő vált.bejegyzési eljárás: Korm.r.13.§ szerint,elektronikus űrlappal teljesítendő.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) Előzetes igazolási mód (ajánlatban): Ajánlattevő az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeknek való megfelelését ajánlatában a a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) .1.§(1) és 5.§(1) bek.alapján az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum /EEKD/ benyújtásával igazolja előzetesen. Ajánlatkérő a Korm.r. 2.§(5)bek.alapján az

Alkalmasság igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész „α” (alfa) szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené). A Kbt. 65. § (6) bek. alapján a gazdasági, ill. pénzügyi alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján a gazdasági, ill. pénzügyi alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a

Kbt. 65. § (8) bek.-re, miszerint az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésében ért kár megtérítéséért. A Kbt. 65. § (6)-(7) bek. alkalmazása esetén felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Korm. r. 3. § (3),(5) bek. megfelelő alkalmazására. 2) Igazolási mód (ajánlatkérő Kbt. 69.§(4)-(6) szerinti felhívásra benyújtandó): Ajánlattevő a Korm.r.19.§(1) bekezdés c) pontja és (5)bek. alapján nyújtsa be az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (villamos energia szállítása) származó árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő a Korm.r. 19. § (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Korm.rend.19. § (3) bek.) A nem Forintban rendelkezésre álló adatokat eredeti devizanemben kell megadni. Devizáról forintra történő átváltás esetén ajánlattevőnek az adott év számviteli jogszabályok szerinti beszámoló fordulónapján érvényes hivatalos

(MNB) árfolyamot kell alapul vennie. A nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot

Közvetlenül kell a kérdéses dokumentum mögé csatolni. Részletesen: KD.

Benyújtható igazolások és tartalmuk tekintetében irányadó:Kbt.69.§(7),(11) is. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése szerint: Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

P.1.) Kbt. 65. § (1) a) pontja alapján Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző három

Mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem rendelkezik legalább nettó 1 000 000 000,- forint közbeszerzés tárgyából (villamos energia szállítása) származó árbevétellel. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen pontban meghatározott feltételek és

Igazolási módok szigorúbbak a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési

Szempontokhoz képest. Közös ajánlattétel, más szervezet/személy kapacitására támaszkodás, jogutódlás esetén irányadó: Kbt. 65. § (6-)-(8), (11)

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1.) Előzetes igazolási mód: (ajánlatban benyújtandó): Ajánlattevő az előírt műszaki, ill. szakmai alkalmasságát ajánlatában a Korm.r. 1.§ (1) és 5. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen. Ajánlatkérő a Korm.r. 2.§ (5) bek. alapján a műszaki, ill.szakmai alkalmasság igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész α (alfa) szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené). A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a

Kbt. 65. § (9) bek.-re. A Kbt. 65. § (6)-(7) bek. alkalmazása esetén felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Korm. r. 3. § (3),(5) bek. megfelelő alkalmazására. 2.) Ajánlatkérő Kbt. 69.§(4)-(6) szerinti felhívásra benyújtandó igazolás:: M.1. Ajánlattevő

A Korm.r. 21.§ (1) bek. a) pontja alapján nyújtsa be a felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb

Szállításainak ismertetését. A Korm.r.21/A. § szerint ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A referenciát a Korm. r. 22. § (1)-(2) bek. szerint kell igazolni. Az igazolás, vagy nyilatkozat minimális tartalma: teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely, kapcsolattartó neve, elérhetősége), a szállítás tárgya (az

Alkalmasság (villamos energia szállítása) megállapításához szükséges tartalommal), és a szállított villamos energia mennyisége, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Az alkalmassági követelménynek való megfelelést több referenciával is lehet igazolni.

A nem forintban rendelkezésre álló adatokat (referencia értéke) eredeti devizanemben kell megadni. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a teljesítés időpontjában irányadó - Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a referenciák tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Benyújtható igazolások és tartalmuk tek.ben iadó:Kbt.69.§(7),(11) is. Közös

Ajánlattétel, más szervezet/személy kapacitására támaszkodás, jogutódlás esetén irányadó: Kbt. 65. § (6-)-(7), (11). A Kbt. 69. § (11a) bekezdése szerint: Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M.1) Kbt. 65. § (1) b) pontja alapján Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább 54 GWh mennyiségű villamos energia szállítására vonatkozó referenciával/referenciákkal. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen pontban meghatározott feltételek és igazolási módok szigorúbbak a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben

Meghatározottak szerint. - Késedelmi kötbér: kereskedői késedelem esetén a szerződött villamos energia (mennyiségi eltérés nélküli

EMIN) mennyiség 0,3 %-ának megfelelő nettó összeg naponta, azonban max. EMIN nettó összegben meghatározott ellenértékének

20 %-a. Amennyiben a Kereskedőnek felróható késedelem második alkalommal előfordul, Felhasználó élhet a felmondás jogával. - hibás

Teljesítési kötbér: eltérő színvonalú szállításnál a kötbér összege nettó

135 000,- Ft /negyedóra (negyedórás fogyasztási csúcshoz viszonyítva), azonban legfeljebb EMIN nettó összegben meghatározott

Ellenértékének 20 %-a. - Ha a szerződés teljesítése a Kereskedőnek felróható okból egészben meghiúsul,akkor Kereskedő EMIN

Mennyiség alapján 20 % összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak. Ajánlatkérő a teljesítést követően havonta

Kiállított számla ellenértékét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek és a Kbt.135. § (1), (5), (6)megfelelően fizeti meg A kifizetés, az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme: magyar forint (HUF). A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő előleget nem fizet és bankgaranciát nem vállal. Késedelmes fizetés:a Ptk. 6:155. § szerint.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 66. § (6) a) b) pontja szerint köteles megjelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek

Teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt, és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/07/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/07/2019
Ortszeit: 12:00
Ort:

EKR rendszer: www.ekr.gov.hu

Eljárás azonosító száma: EKR000667942019

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

A kbt. 68. § (1b)-(1c), (4), (6) bekezdései szerint.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

2020. II. negyedév

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Ajánlatkérő a Kbt.40.§(1)alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól

Szóló 424/2017.(XII.19.)Korm.r. szabályai szerint (e-Kr.).Az eljárásban a kommunikáció kizárólag az EKR-en keresztül történik. 2.Az eljárásban való ajánlattétel feltétele, h.ajánlattevő gazdasági szereplőként regisztráltassa magát az EKR-ben.

3.Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában (Kbt.41/A.§ (1)bek.). 4.Az értékelési szempont szerinti megajánlást az e-Kr. 11.§(1) bek.szerint az elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell az ajánlat részeként kitölteni. 5. Ajánlatkérő a Kbt.41/A. § (4)bek. szerint az elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében a gazdasági szereplő képviselőjének tekinti azt a személyt, aki az EKR-ben a gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot erre figyelemmel ajánlatkérő a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának tekinti (képviselet-vélelem).Közös ajánlattétel, valamint alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet,személy bevonása esetén irányadó Kbt.41/A. § (5) 6.Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bek.szerinti meghatalmazást. Alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezet esetén csatolandó a Kbt. 65. § (12) szerinti meghatalmazás. 7.Ajánlatkérő az ajánlattétel elősegítésére Kbt.39.§(1)alapján közbeszerzési dokumentumokat (KD) bocsát ajánlattevők rendelkezésére. A KD az EKR rendszerben a Közbeszerzési dokumentáció felső menüsor alatt a „További közbeszerzési dokumentumok" oldalsó menüsor, a dokumentumokban hivatkozott iratminták, a "Benyújtandó iratok jegyzéke" felületen érhetőek el. 8.Az ajánlatot KD-ban meghatározott tartami és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. 9.Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét,hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt.81.§(5)bekezdését. 10. Ajánlatkérő az

Eljárás során a hiánypótlást a Kbt.71.§ szerint korlátozás nélkül biztosítja. 11. Ajánlatkérő 321/2015.Korm.r. 2. § (3) bek. a) pontja alapján előírja, hogy AT az EEKD-n tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.12.Ajánlattevőnek

Nyilatkoznia kell arról, hogy ki a mérlegkör felelőse, és a MAVIR-ral mikor kötött hatályos mérlegköri szerződést, a szerződés

Másolatát csatolnia kell. Amennyiben más ilyen mérlegkörhöz, mint almérlegkör felelős csatlakozott, a hatályos szerződést csatolja,melynek alapján jogosult mérlegkör felelősként eljárni, vagy más ezzel egyenértékű okiratot (egyszerű másolatban). 13.Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kiegyenlítő energiát is figyelembe véve alkalmas teljes ellátás alapú szerződés kötésére. 14.Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e)pontját. 15.Valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó. 16.IV.2.6) pontban a 1 hónapos időtartam:30 napot jelent Kbt.81.§(11) 17.A 2007.évi LXXXVI.tv.74.§(1)e) alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatálya alatt rendelkeznie kell a szükséges engedéllyel.Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződéskötéskor nem rendelkezik érvényes engedéllyel, azt ajánlatkérő a szerződéstől való visszalépésnek tekinti. E tekintetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. 18.Értékelési szempont: Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint. 19. Ajánlattevő nyilatkozzon az alvállalkozókról a Kbt. 66. § (6) a), b) pontja szerint. 20. A KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei (különösen:321/2015.Korm.r.,307/2015.Korm.r., 424/2017.(XII.19.) e-Kr.)szerint kell eljárni. 21. FAKSZ:dr. Korényi Sarolta(00193),helyettes:Tóth Anita(927)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019