Υπηρεσίες - 275954-2017

18/07/2017    S135

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Αύξηση του ανώτατου ορίου PN/2017-01/A2: πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με την οργάνωση εκστρατειών πληροφόρησης και επικοινωνίας (PO/2015-16/A2)

2017/S 135-275954

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Communication, Unit A2 — Corporate Communication Contracts and Services
Ταχ. διεύθυνση: rue de la Loi 56, 04/076
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Mr Ioan-Petru Vascan
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Αύξηση του ανώτατου ορίου PN/2017-01/A2: πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με την οργάνωση εκστρατειών πληροφόρησης και επικοινωνίας (PO/2015-16/A2).

Αριθμός αναφοράς: PN/2017-01/A2.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79416100 Υπηρεσίες διαχείρισης θεμάτων που αφορούν τις δημόσιες σχέσεις
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Διαδικασία με διαπραγμάτευση PN/2017-01/A2 — αύξηση του ανώτατου ορίου και πρώτη τροποποίηση της σύμβασης-πλαίσιο PO/2015-16/A2 (πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με την οργάνωση εκστρατειών πληροφόρησης και επικοινωνίας).

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 20 000 000.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Ο τόπος εκτέλεσης των καθηκόντων θα είναι οι εγκαταστάσεις του αναδόχου ή οποιοσδήποτε άλλος τόπος αναφέρεται στην προσφορά.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Διαδικασία με διαπραγμάτευση PN/2017-01/A2 — αύξηση του ανώτατου ορίου και πρώτη τροποποίηση της σύμβασης-πλαίσιο PO/2015-16/A2 (πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με την οργάνωση εκστρατειών πληροφόρησης και επικοινωνίας). Νομική βάση:

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/1929 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28.10.2015 — άρθρο 104 παράγραφος 5,

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/2462 της Επιτροπής, της 30.10.2015, άρθρο 134 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και άρθρο 134 παράγραφος 4 σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/1929 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Συναίνεση και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής / Στάθμιση: 100
Τιμή - Στάθμιση: 100
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Όπως προβλέπεται στη συγγραφή υποχρεώσεων της σύμβασης PO/2015-16/A2 (σημείο 4 «Μέγεθος της σύμβασης»), ενεργοποίηση του άρθρου 134 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και του άρθρου 134 παράγραφος 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2462 της Επιτροπής.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανάθεση σύμβασης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις περιπτώσεις που αναφέρονται κατωτέρω
  • Συμπληρωματικές παραδόσεις από τον αρχικό προμηθευτή σύμφωνα με τους αυστηρούς όρους που προβλέπονται στην οδηγία
Αιτιολόγηση:

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/1929 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28.10.2015 — άρθρο 104 παράγραφος 5.

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/2462 της Επιτροπής, της 30.10.2015, άρθρο 134 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και άρθρο 134 παράγραφος 4 σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/1929 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2015/S 120-218764
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: PN/2017-01/A2-Amendment No 1
Τίτλος:

Kommitment Consortium Mostra SA and Air Creative Associates SA

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
27/06/2017
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 1
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Kommitment Consortium Mostra SA
Αριθμός ταυτοποίησης: O429 063 662
Ταχ. διεύθυνση: Globe Village, chaussée d'Alsemberg 1001
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1180
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Air Creative Associates, Société anonyme
Αριθμός ταυτοποίησης: RCB 524272
Ταχ. διεύθυνση: rue des Deux Gares 122
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1070
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 20 000 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 20 000 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: PN/2017-01/A2-Amendment No 1
Τίτλος:

Consortium Media Consulta International Holding AG and Vizeum Deutschland GmbH

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
27/06/2017
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 1
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Media Consulta International Holding AG
Αριθμός ταυτοποίησης: HRB 83891
Ταχ. διεύθυνση: Wassergasse 3
Πόλη: Berlin
Κωδικός NUTS: DE30 Berlin
Ταχ. κωδικός: 10179
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Vizeum Deutschland GmbH
Αριθμός ταυτοποίησης: HRB 20700
Ταχ. διεύθυνση: Kreuzberger Ring 19
Πόλη: Wiesbaden
Κωδικός NUTS: DE714 Wiesbaden
Ταχ. κωδικός: 65023
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 20 000 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 20 000 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: PN/2017-01/A2-Amendment No 1
Τίτλος:

Consortium Havas Paris and Havas Media France

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
27/06/2017
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 2
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Havas Paris SA
Αριθμός ταυτοποίησης: 349 208 447
Ταχ. διεύθυνση: 29–30 quai de Dion Bouton
Πόλη: Puteaux
Κωδικός NUTS: FR105 Hauts-de-Seine
Ταχ. κωδικός: 92800
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Havas Media France SA
Αριθμός ταυτοποίησης: 403201767
Ταχ. διεύθυνση: 2 Bis rue Godefroy
Πόλη: Puteaux
Κωδικός NUTS: FR105 Hauts-de-Seine
Ταχ. κωδικός: 92800
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 20 000 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: PN/2017-01/A2-Amendment No 1
Τίτλος:

WPP government practice consortium

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
27/06/2017
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 1
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Ogilvy Group S.A.
Αριθμός ταυτοποίησης: BE 0403525641
Ταχ. διεύθυνση: Cantersteen 47
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1000
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: J. Walter Thompson (JWT) S.A.
Αριθμός ταυτοποίησης: 0403542071
Ταχ. διεύθυνση: rue Jules Cockxstraat 8–10
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1160
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Scholz & Friends Group GmbH
Αριθμός ταυτοποίησης: 114275
Ταχ. διεύθυνση: Litfaß-Platz 1
Πόλη: Berlin
Κωδικός NUTS: DE300 Berlin
Ταχ. κωδικός: 10178
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Cohn & Wolfe S.A.
Αριθμός ταυτοποίησης: 326 865 821 00036
Ταχ. διεύθυνση: 37 rue de Bellefond
Πόλη: Paris
Κωδικός NUTS: FR101 Paris
Ταχ. κωδικός: 75009
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Hill & Knowlton International Belgium S.A.
Αριθμός ταυτοποίησης: BE 0405 731 006
Ταχ. διεύθυνση: rue Montoyer 51
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1000
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Mindshare Belgium S.A.
Αριθμός ταυτοποίησης: 0427 832 356
Ταχ. διεύθυνση: rue Jules Cockxstraat 8–10
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1160
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Kantar Belgium S.A.
Αριθμός ταυτοποίησης: 0428.913.808
Ταχ. διεύθυνση: rue du Marais 49–53
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1000
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 20 000 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 20 000 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση. Οι καταγγελίες στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχουν ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας υποβολής προσφυγών.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
06/07/2017