Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 275966-2020

15/06/2020    S114

Poland-Warsaw: Military helmets

2020/S 114-275966

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Komenda Główna Policji
Postal address: ul. Puławska 148/150
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-642
Country: Poland
Contact person: Edyta Szegidewicz
E-mail: edyta.szegidewicz@policja.gov.pl
Telephone: +48 477211583
Internet address(es):
Main address: www.policja.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa hełmów odłamko- i kuloodpornych typu ACH lub MICH

Reference number: 92/Cut/20/ESz/PMP
II.1.2)Main CPV code
35813000 Military helmets
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa hełmów odłamko- i kuloodpornych typu ACH lub MICH w kolorze czarnym – w ilości 2 130 sztuk w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz maksymalnie 500 sztuk w prawie opcji.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna nr 11/U/BLP/KGP/2016.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa hełmów odłamko- i kuloodpornych typu ACH lub MICH w kolorze czarnym – w ilości 2 130 sztuk w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz maksymalnie 500 sztuk w prawie opcji.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna nr 11/U/BLP/KGP/2016.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na zachowanie odporności balistycznej deklarowanej przez producenta / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Rodzaj mocowania hełmu na głowie / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony do zakupu maksymalnie 500 sztuk w prawie opcji. Termin realizacji zamówienia w prawie opcji – do dnia 15 grudnia 2020 r. Zamawiający jest uprawniony do złożenia pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji nie później niż na 60 dni kalendarzowych przed terminem realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy z pisemnym oświadczeniem o skorzystaniu z prawa opcji po terminie, o którym mowa powyżej, jednak przed terminem realizacji zamówienia podstawowego. W takim przypadku Zamawiający musi uzyskać pisemną zgodę Wykonawcy na zrealizowanie zamówienia w ramach prawa opcji. Prawo opcji może być wykorzystane jednorazowo bądź wielokrotnie w okresie obowiązywania umowy, o ile poszczególne oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji będą dokonywane w terminach i na warunkach określonych w umowie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wymagany termin realizacji zamówienia:

— zamówienie podstawowe: do dnia 30 listopada 2020 r.,

— zamówienie w prawie opcji: do dnia 15 grudnia 2020 r.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, w tym koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, wydanej zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1214 i 1495) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1888).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej, w tym: wykonania w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie dostaw(-y) sprzętu ochrony balistycznej (tj. hełmów kuloodpornych, kamizelek kuloodpornych – wszystkie typy i rodzaje) w ramach maksymalnie trzech zamówień, o łącznej wartości minimum 1 500 000,00 PLN.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto zamówienia podstawowego (gwarantowanego).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Procedura skrócona podyktowana jest pilną koniecznością doposażenia funkcjonariuszy oddziałów zwartych policji w sprzęt ochrony balistycznej, który stanowi podstawowe wyposażenie wpływające na bezpieczeństwo policjantów realizujących działania blokadowe. Ponadto, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wywołane wirusem SARS-CoV-2 oraz związane z tym opóźnienia w zakresie dostaw poszczególnych komponentów lub gotowego sprzętu, zagrożony może być termin realizacji zamówienia wyznaczony na dzień 30 listopada 2020 r.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/06/2020
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/06/2020
Local time: 12:05
Place:

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, POLSKA, za pośrednictwem platformy.

Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja z otwarcia ofert" i zawierać będzie dane określone w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp. W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 SIWZ oraz braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. W celu wykazania, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego określone w SIWZ Zamawiający przeprowadzi testy. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dostarczy wzór oferowanego hełmu odłamko- i kuloodpornego typu ACH lub MICH w kolorze czarnym w rozmiarze XL w pełnym ukompletowaniu, zgodnie z zapisami pkt 8 Specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. Zasady przeprowadzenia testów oraz wzór protokołu z testów stanowią załącznik nr 5 do SIWZ.

Ponadto Wykonawca musi złożyć wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej załącznikiem nr 1 do SIWZ. Warunki udziału i wymagane dokumenty, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, określa rozdział VI i VII SIWZ. Zamawiający, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz informacji zawartych w jednolitym europejskim dokumencie, będzie żądał złożenia następujących aktualnych dokumentów: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; informacji z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczeń Wykonawcy: o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty określone w ust. 6 rozdziału VII SIWZ. Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem platformy, zostały przedstawione w rozdziale XI SIWZ oraz na stronie platformy

e-Zamawiający (https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl) w zakładce „regulacje i procedury procesu zakupowego” (instrukcja dla Wykonawców).

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/06/2020