Dostawy - 275967-2020

15/06/2020    S114

Polska-Olsztyn: Komputery przenośne

2020/S 114-275967

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Adres pocztowy: ul. Oczapowskiego 2
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-719
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pok. 312, 10-719 Olsztyn
E-mail: anna.opalach@uwm.edu.pl
Tel.: +48 895245239

Adresy internetowe:

Główny adres: www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sukcesywna nowych laptopów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

II.1.2)Główny kod CPV
30213100 Komputery przenośne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sukcesywna nowych laptopów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie „Opis przedmiotu zamówienia”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ.

3. Kod zamówienia według wspólnego słownika zamówień: 30.21.31.00-6 komputery przenośne.

4. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 5 odrębnych części. Wykonawca może złożyć ofertę dla 1 lub więcej części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Laptopy_1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Laptopy_1 40 sztuk, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 1 do SIWZ. Dokumentacja do przedmiotowego postępowania będzie znajdowała się na platformie pod adresem: (www.platformazakupowa.pl/pn/umw/.edu).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy sukcesywnej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

1.1. dla części nr 1: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Laptopy_2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Laptopy_2 40 sztuk, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 1 do SIWZ. Dokumentacja do przedmiotowego postępowania będzie znajdowała się na platformie pod adresem: (www.platformazakupowa.pl/pn/umw/.edu).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy sukcesywnej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

2. dla części nr 2: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Laptopy_3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Laptopy_3 40 sztuk, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 1 do SIWZ. Dokumentacja do przedmiotowego postępowania będzie znajdowała się na platformie pod adresem: (www.platformazakupowa.pl/pn/umw/.edu).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy sukcesywnej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

2. dla części nr 3: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Laptopy_4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Laptopy_4 40 sztuk, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 1 do SIWZ. Dokumentacja do przedmiotowego postępowania będzie znajdowała się na platformie pod adresem: (www.platformazakupowa.pl/pn/umw/.edu).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy sukcesywnej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

2. dla części nr 4: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Laptopy_5

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Laptopy_5 30 sztuk, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 1 do SIWZ. Dokumentacja do przedmiotowego postępowania będzie znajdowała się na platformie pod adresem: (www.platformazakupowa.pl/pn/umw/.edu).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy sukcesywnej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

2. dla części nr 5: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Pzp.

2. Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

3. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (składane według załącznika nr 8 do SIWZ).

5. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (składane według załącznika nr 8 do SIWZ).

6. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz wykonanych usług powinien być sporządzony według załącznika nr 5 do SIWZ.

7. Fotografia produktów oraz opisów (folder) w zakresie części nr 1–5 w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp zamawiający wymaga, aby wykonawca spełnił minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości dotyczące:

1.1. doświadczenia;

1.1.1. w zakresie części nr 1–5, tj. wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej 2 zamówienia polegające na sukcesywnej dostawie sprzętu komputerowego (komputerów, laptopów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych) o wartości zamówienia co najmniej 30 000,00 PLN brutto każde zamówienie.

Uwaga: dostawy sukcesywne wykazane przez wykonawcę w ramach jednej części mogą się powtarzać w innych częściach w przypadku złożenia oferty do więcej niż jednej części.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

3. W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza zmiany postanowień niniejszej umowy, dotyczące:

a) terminu realizacji umowy w przypadku upływu terminu obowiązywania umowy, a nie wyczerpania kwoty określonej w umowie przedłużenie okresu trwania umowy do dwóch miesięcy, ale wartość świadczonych dostaw nie może przekroczyć wartości określonej w umowie;

b) w zakresie zmiany modelu oferowanego sprzętu spowodowana niedostępnością na rynku urządzenia wskazanego w ofercie, wynikającą z zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tego urządzenia;

c) wprowadzeniem przez producenta nowej wersji produktu charakteryzującego się co najmniej takimi samymi lub lepszymi parametrami technicznymi niż wskazane w ofercie w przypadku zaprzestania produkcji urządzenia wskazanego w ofercie. zamawiający udzieli sprzedawcy pisemnej zgody na zmianę.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Oczapowskiego 2, pok. 305, 10-719 Olsztyn, POLSKA.

Otwarcie ofert następuje w siedzibie zamawiającego poprzez kliknięcie przycisku „odszyfruj oferty”. Otwarcie ofert jest jawne.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Oferta winna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Składanie ofert odbywa się przez platformę: (www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcy,a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Szczegółowe informacje na temat odwołania oraz skargi znajdują się w ustawie Pzp, w dziale VI „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2020