Lieferungen - 275981-2019

13/06/2019    S112    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Löffelbagger

2019/S 112-275981

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 102-248410)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
pl. Starynkiewicza 5
Warszawa
02-015
Polen
Kontaktstelle(n): Piotr Kołodziejczyk Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań
Telefon: +48 224455326
E-Mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Fax: +48 224455315
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mpwik.com.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa pojazdu z zabudowanym urządzeniem specjalistycznym, koparką ssącą

Referenznummer der Bekanntmachung: 00847/WS/PW/PZP-DRZ-WRO/D/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
43261000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa pojazdu z zabudowanym urządzeniem specjalistycznym, koparką ssącą

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 102-248410

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Anstatt:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.1. zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie), tj.:

Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną dostawę co najmniej jednego, fabrycznie nowego pojazdu z zabudowanym urządzeniem specjalistycznym, tj. koparką ssącą (pojazd na podwoziu ciężarowym, co najmniej trzyosiowym, z napędem na co najmniej dwie osie, wyposażony w wentylatory o łącznej mocy minimum 36 000 m3/h oraz zbiornik o pojemności minimum 7 m3, z cyklonowym systemem filtracji) o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (bez podatku VAT) - każda z tych dostaw.

1.2. zdolności technicznej lub zawodowej (osoby), tj.:

Zamawiający nie precyzuje w ww. zakresie żadnych wymagań.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.1. Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.2. Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia:

Nie dotyczy

4. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), aktualny na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ogłaszany w sposób przewidziany uchwale Zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23.9.2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walutowych (Dz. Urz. NBP nr 14, poz. 39 z późn. zm.).

muss es heißen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.1. zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie), tj.:

Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną dostawę co najmniej jednego, fabrycznie nowego pojazdu z zabudowanym urządzeniem specjalistycznym, tj. koparką ssącą (pojazd na podwoziu ciężarowym, co najmniej trzyosiowym, z napędem na co najmniej jedną oś, wyposażony w wentylatory o łącznej mocy minimum 36 000 m3/h oraz zbiornik o pojemności minimum 7 m3, z cyklonowym systemem filtracji) o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (bez podatku VAT) - każda z tych dostaw.

1.2. zdolności technicznej lub zawodowej (osoby), tj.:

Zamawiający nie precyzuje w ww. zakresie żadnych wymagań.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.1. Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.2. Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia:

Nie dotyczy

4. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), aktualny na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ogłaszany w sposób przewidziany uchwale Zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23.9.2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walutowych (Dz.Urz. NBP nr 14, poz. 39 z późn. zm.).

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: