Lieferungen - 275982-2019

13/06/2019    S112    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Poznań: Verteilerkästen

2019/S 112-275982

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 095-230715)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Enea Operator Sp. z o.o.
PL
ul. Strzeszyńska 58
Poznań
60-479
Polen
Kontaktstelle(n): Departament Logistyki i Zakupów - Biuro Zamówień i Zakupów
Telefon: +48 618846475
E-Mail: andzelika.witczak@enea.pl
NUTS-Code: PL4

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.operator.enea.pl/

Adresse des Beschafferprofils: http://zamowienia.enea.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wnętrzowych rozdzielnic nn dla Enea Operator Sp. z o.o. w 2019 r i 2020 r. - 2 zadania

Referenznummer der Bekanntmachung: RPUZ/P/0500/2019/DL/LZ
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31213100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa wnętrzowych rozdzielnic nn dla Enea Operator Sp. z o.o. w 2019 r i 2020 r. - 2 zadania

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 095-230715

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

1.2. zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował dostawę nie mniej:

a) 90 wnętrzowych rozdzielnic nn - dla Zadania nr 1,

b) 150 wnętrzowych rozdzielnic nn - dla Zadania nr 2,

W przypadku składania ofert na więcej niż na jedno zadanie, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował dostawę co najmniej 240 wnętrzowych rozdzielnic nn

2. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6 niniejszej SIWZ.

3. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

4. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja - Ogłoszenia.

muss es heißen:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

1.2. zdolności technicznej lub zawodowej: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował dostawę nie mniej:

a) 50 wnętrzowych rozdzielnic nn - dla Zadania nr 1,

b) 100 wnętrzowych rozdzielnic nn - dla Zadania nr 2,

W przypadku składania ofert na więcej niż na jedno zadanie, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował dostawę co najmniej 150 wnętrzowych rozdzielnic nn

2. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6 niniejszej SIWZ.

3. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

4. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja - Ogłoszenia.

Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Anstatt:
Tag: 25/06/2019
muss es heißen:
Tag: 27/06/2019
Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Anstatt:
Tag: 25/06/2019
muss es heißen:
Tag: 27/06/2019
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Los-Nr.: 1 i 2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 25/06/2019
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 27/06/2019
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Los-Nr.: 1 i 2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 25/06/2019
Ortszeit: 13:30
muss es heißen:
Tag: 27/06/2019
Ortszeit: 13:30
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Los-Nr.: 1 i 2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 23/08/2019
muss es heißen:
Tag: 25/08/2019
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: