Lieferungen - 275983-2019

13/06/2019    S112    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Trzebownisko: Dieselöl

2019/S 112-275983

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 102-248413)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.
Trzebownisko 976
Trzebownisko
36-001
Polen
Kontaktstelle(n): Mateusz Kunysz
Telefon: +48 178636219
E-Mail: sekretariat@pks.rzeszow.pl
Fax: +48 178636224
NUTS-Code: PL823

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pks.rzeszow.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw na potrzeby własne Zamawiającego, oraz publicznej stacji paliw w okresie 20 miesięcy od daty podpisania umowy w ilości: — olej napędowy ok. 7 000

Referenznummer der Bekanntmachung: 1/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09134100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw na potrzeby własne Zamawiającego, oraz publicznej stacji paliw w okresie 20 miesięcy od daty podpisania umowy w ilości:

— olej napędowy ok. 7 000 000 litrów

— benzyna Pb 95 ok. 1 000 000 litrów

Wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie o 25 %, w zależności od potrzeb Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia o ilości jak wyżej, strony rozliczą dostawy wg. rzeczywiście dostarczonej ilości paliw a Wykonawcy oprócz żądania zapłaty ceny nie przysługują żadne inne roszczenia wobec Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Oferowane paliwa muszą spełniać: wymagania z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23.10.2015 r., poz. 1680).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 102-248413

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.1
Anstatt:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw na potrzeby własne Zamawiającego, oraz publicznej stacji paliw w okresie 20 miesięcy od daty podpisania umowy w ilości: — olej napędowy ok. 7 000

Numer referencyjny: 1/2019

muss es heißen:

Przedmiot zamówienia: dostawa paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego w okresie 20 m-cy dla Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie Spółka Akcyjna z/s w Trzebownisku.

Numer referencyjny: 1/2019

Abschnitt Nummer: II.2.4
Anstatt:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw na potrzeby własne Zamawiającego, oraz publicznej stacji paliw w okresie 20 miesięcy od daty podpisania umowy w ilości:

– olej napędowy ok.7 000 000 litrów

– benzyna Pb 95 ok.1 000 000 litrów

Wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie o 25 %, w zależności od potrzeb Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia o ilości jak wyżej, strony rozliczą dostawy wg. rzeczywiście dostarczonej ilości paliw a Wykonawcy oprócz żądania zapłaty ceny nie przysługują żadne inne roszczenia wobec Zamawiającego .

Oferowane paliwa muszą spełniać: wymagania z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23.10.2015 r., poz. 1680), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25.3.2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 7.4.2010 r., poz. 332 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23.10.2015 r., poz. 1679) oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590:2013-12 i PN-EN 228: 2013-04– Paliwa do pojazdów samochodowych.

Zgodność oferowanych paliw z powyższymi wymaganiami będzie badana na podstawie załączonych norm zakładowych (warunków technicznych) lub świadectw jakości.

Dostawy paliw odbywać się będą sukcesywnie w okresie 20 miesięcy od dnia podpisania umowy własnym lub wynajętym środkiem transportu Zamawiającego o pojemności 30.000 litrów, z bazy wykonawcy do Stacji Paliw w Rzeszowie al. Wyzwolenia 6. Zamawiający każdorazowo wymagać będzie od Wykonawcy przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii atestu jakościowego lub odpisu świadectwa jakości paliwa wystawionego przez akredytowane laboratorium. Wykonawca zobowiązany będzie do zakładania plomb numerycznych do zabezpieczenia towaru po załadunku w miejscu zalania cysterny. Na każdą partię towaru wykonawca wystawi dowód wydania „WZ” który będzie zawierał: nr. zalanej komory, temperaturę nalewu, objętość wlanego paliwa, gęstość w 15 stopniach C, masę kg, objętość w 15 stopniach C. Na dowodzie wydania odnotowany będzie numer założonej plomby. Kupujący dokonywał będzie komisyjnego odbioru paliwa na Stacji Paliw.

muss es heißen:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw na potrzeby własne Zamawiającego, oraz publicznej stacji paliw w okresie 20 miesięcy od daty podpisania umowy w ilości:

— olej napędowy ok. 7 000 000 litrów

— benzyna Pb 95 ok. 1 000 000 litrów

Wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie o 25 %, w zależności od potrzeb Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia o ilości jak wyżej, strony rozliczą dostawy wg. rzeczywiście dostarczonej ilości paliw a Wykonawcy oprócz żądania zapłaty ceny nie przysługują żadne inne roszczenia wobec Zamawiającego.

Oferowane paliwa muszą spełniać: wymagania z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23.10.2015 r., poz. 1680), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25.3.2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 7.4.2010 r., poz. 332 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23.10.2015 r., poz. 1679) oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 228 dla benzyn i PN-EN 590 dla ON– Paliwa do pojazdów samochodowych.

Zgodność oferowanych paliw z powyższymi wymaganiami będzie badana na podstawie załączonych norm zakładowych (warunków technicznych) lub świadectw jakości.

Dostawy paliw odbywać się będą sukcesywnie w okresie 20 miesięcy od dnia podpisania umowy własnym lub wynajętym środkiem transportu Zamawiającego o pojemności 30 000 litrów, z bazy wykonawcy do Stacji Paliw w Rzeszowie, al. Wyzwolenia 6. Zamawiający każdorazowo wymagać będzie od Wykonawcy przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii atestu jakościowego lub odpisu świadectwa jakości paliwa wystawionego przez akredytowane laboratorium. Wykonawca zobowiązany będzie do zakładania plomb numerycznych do zabezpieczenia towaru po załadunku w miejscu zalania cysterny. Na każdą partię towaru wykonawca wystawi dowód wydania „WZ” który będzie zawierał: nr. zalanej komory, temperaturę nalewu, objętość wlanego paliwa, gęstość w 15 stopniach C, masę kg, objętość w 15 stopniach C. Na dowodzie wydania odnotowany będzie numer założonej plomby. Kupujący dokonywał będzie komisyjnego odbioru paliwa na Stacji Paliw.

Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:

Miejsce:

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego sala konferencyjna, 35-959 Rzeszów, al. Wyzwolenia 6 o godz: 1100 w dniu 28.6.2019 r.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

muss es heißen:

Miejsce:

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna, 35-959 Rzeszów, al. Wyzwolenia 6, POLSKA, o godz: 11:00 w dniu 1.7.2019 r.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 28/06/2019
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 01/07/2019
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 26/08/2019
muss es heißen:
Tag: 29/08/2019
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 28/06/2019
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 01/07/2019
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: