Доставки - 275988-2016

Компактен изглед

09/08/2016    S152    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Различни видове строителни материали

2016/S 152-275988

Обявление за възложена поръчка

Доставки

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“
Национален регистрационен номер: 131516795
Пощенски адрес: ул. „Г. Й. В. Гурко“ № 6
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: гр. София, ул. „Г. Й. В. Гурко“ № 6
На вниманието на: Георги Грудев
Телефон: +359 29492324
Факс: +359 29492404

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : www.esmis.government.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9

I.2)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.3)Основна дейност
Друго: ИА ЕСМИС изгражда, поддържа, развива,експлоатира и управлява Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност, която е част от Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при обявяване на извънредно положение, военно положение и/или положение на война
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
„Доставка на материали и компоненти за нуждите на ИА ЕСМИС“, обособени в следните позиции:
Обособена позиция № 1 — „Доставки на съобщителни кабели със съоръжения и материали към тях за кабелната електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура“;
Обособена позиция № 2 — „Доставка на силови кабели, електроапаратура и електроматериали за напрежения до и над 1 000 V за поддръжка електрозахранването на ЕЕСМ и обектите със специално предназначение“;
Обособена позиция № 3 — „Доставка на строителни материали за поддръжка на сградния фонд и обектите със специално предназначение“.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Участникът избран за изпълнител се задължава да достави заявеното количество материали, до посочен от възложителя град на територията на Р. България, като мястото на съответната доставка ще бъде уточнено на етап изпълнение на договора. Забележка: Обектите от структурата на ИА ЕСМИС са разположени на територията на цялата страна.

код NUTS BG

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на материали и компоненти за нуждите на ИА ЕСМИС, обособени в следните позиции:
Обособена позиция № 1 — „Доставки на съобщителни кабели със съоръжения и материали към тях за кабелната електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура““;
Обособена позиция № 2 — „доставка на силови кабели, електроапаратура и електроматериали за напрежения до и над 1 000 V за поддръжка електрозахранването на ЕЕСМ и обектите със специално предназначение“.
2. Пълното описание на отделните артикули по обособени позиции се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

44190000, 43320000, 44320000, 31700000

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 0 BGN
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на
1. Цена за изпълнение. Тежест 80
2. Срок за доставка след заявка. Тежест 20
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 074-129122 от 15.4.2016

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 32 Обособена позиция №: 1 - Заглавие на обособената позиция: Доставки на съобщителни кабели със съоръжения и материали към тях за кабелната електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
13.6.2016
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 4
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: „Тилком“ ООД
Пощенски адрес: р-н Искър, ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 1
Град: София
Пощенски код: 1528
Държава: България
Адрес за електронна поща: office@tilcom-bg.com
Телефон: +359 29799760
Факс: +359 29799771

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 200 000 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 0 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 24
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не
Поръчка №: 33 Обособена позиция №: 2 - Заглавие на обособената позиция: Доставка на силови кабели, електроапаратура и електроматериали за напрежения до и над 1 000 V за поддръжка електрозахранването на ЕЕСМ и обектите със специално предназначение
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
13.6.2016
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 3
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: „Семо“ ООД
Пощенски адрес: бул. „Ботевградско шосе“ № 247, офис 2506
Град: София
Пощенски код: 1517
Държава: България
Адрес за електронна поща: engineering@semo.bg
Телефон: +359 29310177
Факс: +359 29424762

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 60 000 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 0 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 24
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.3.2)Подаване на жалби
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
8.8.2016