Dostawy - 276000-2020

15/06/2020    S114

Polska-Szczecin: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

2020/S 114-276000

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Adres pocztowy: ul. Rybacka 1
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-204
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: p. Marzena Kopacka-Biculewicz, p. Wioletta Orzechowska
E-mail: przetargi@pum.edu.pl
Tel.: +48 914800778
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pum.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.pum.edu.pl/artykuly/214/dostawy
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa oraz wdrożenie oprogramowania Akademickiego Biura Karier i systemu badania losów absolwentów

Numer referencyjny: DZP-262-4/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie oprogramowania „Akademickiego Biura Karier” i oprogramowania „Ankietowanie i badanie losów absolwentów” oraz integracja dostarczonego oprogramowania z uczelnianym systemem dziekanatowym za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego API.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie oprogramowania „Akademickiego Biura Karier” i oprogramowania „Ankietowanie i badanie losów absolwentów” oraz integracja dostarczonego oprogramowania z uczelnianym systemem dziekanatowym za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego API. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wykonania:

1) dostarczenie i wdrożenie systemu Akademickie Biuro Karier;

2) dostarczenie i wdrożenie systemu Badanie losów absolwentów;

3) dostarczenie i wdrożenie interfejsu komunikacyjnego API celem zapewnienia integracji z systemem dziekanatowym oraz dostarczenie dokumentacji API;

4) integracja dostarczonych systemów z uczelnianym systemem dziekanatowym za pośrednictwem API, polegająca na automatycznym (bez udziału operatora) przekazie danych. Zakres przekazywanych danych przedstawia załącznik do umowy;

5) 36 godzinny okres wsparcia w tworzeniu wzorów ankiet, w wybranym przez operatora systemów czasie. Ustalenie terminu wsparcia z 7- dniowym kalendarzowym wyprzedzeniem;

6) usługę przeszkolenia około 5 osób kluczowych użytkowników i administratorów z administrowania oraz obsługi Systemów, w zakresie wdrożenia i obsługi aplikacji;

7) udzielenie licencji bezterminowej na nielimitowaną liczbę stanowisk (licencja może być niewyłączna);

8) dostawę podręcznika użytkownika i administratora do zamawianego produktu;

9) udzielenie usługi wsparcia i opieki serwisowej do Systemów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Progressio – Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie" nr POWR.03.05.00-00-Z090/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium oceny ofert:

Cena - 60 %;

Termin realizacji zamówienia - 30 %;

Okres wsparcia i opieki serwisowej - 10 %;

Wadium wynosi 3 000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące);

Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składana ofert.

2. oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp.

3. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, potwierdzający brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

5. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składana ofert.

6. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składana ofert.

7. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych.

8. oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej lub oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej z załączeniem dowodów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

9. Wykonawca zagraniczny zamiast dokumentów:

a) z pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub m.zamieszkania lub m.zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okr. w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

b) z pkt 4-6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub m. zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert i dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

10. Jeżeli w kraju, wykonawcy nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub m. zamieszkania wykonawcy lub m. zamieszkania tej osoby, z zachowaniem terminów z pkt 9.

11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej m. zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt 9a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym m.zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, z zachowaniem terminów o których mowa w pkt 9.

W przypadku ofert wspólnych oświadczenia i dokumenty składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

Dokumenty mogą być złożone w oryginale, w postaci dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii dokumentu/oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w postaci należytego wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej dwóch zamówień, odpowiadających przedmiotowi zamówienia, o wartości przynajmniej 80 000,00 PLN brutto każde. Za zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna dostawę i ukończone wdrożenie systemu akademickiego biura karier lub badania losów absolwentów lub innego systemu edukacyjnego do obsługi studentów.

Poprzez system edukacyjny rozumie się system do kompleksowej obsługi administracyjnej studenta, począwszy od rekrutacji, planów zajęć, poprzez proces nauki w poszczególnych semestrach, obsługę sesji egzaminacyjnej, przyznawanie i wypłacanie stypendiów, kontrolę płatności, ankietyzację, obieg pracy dyplomowej, aż po proces obrony pracy dyplomowej, wydawanie dyplomu i suplementu oraz archiwizację danych o absolwentach w archiwum uczelnianym.

W przypadku ofert wspólnych doświadczeniem musi wykazać się jeden z wykonawców składających ofertę wspólną. Zamawiający nie dopuszcza łączenia doświadczeń, w celu wspólnego wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie zamawiającego, złoży w wyznaczonym terminie aktualny na dzień złożenia wykaz dostaw, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku ofert wspólnych wykaz dostaw składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

W ramach realizacji umowy wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompleksowej dostawy oraz wdrożenia oprogramowania, objętego przynajmniej 24 miesięcznym okresem gwarancji producenta, na potrzeby Akademickiego Biura Karier, w maksymalnym terminie 8 miesięcy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/09/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/07/2020
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

Pokój 30 w budynku od ul. Podgórnej 22 w Szczecinie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza składania oferty dostępnego na www.platformazakupowa.pl.

2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s.platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

3. Wszystkie dokumenty i oświadczenia nie wymagające szyfrowania, czyli dokumenty i oświadczenia składane po otwarciu ofert mogą być składane przy użyciu formularzy dostępnych na platformie zakupowej www.patformazakupowa.pl albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres przetargi@pum.edu.pl, poprzez „wyślij wiadomość” lub z dodaniem załączników.

4. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia (JEDZ, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotów trzecich),składane wraz z ofertą, wymagają szyfrowania i mogą zostać złożone wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej na www.platformazakupowa.pl. Nie jest możliwe przesłanie oferty, a także oświadczeń JEDZ, zobowiązań podmiotów trzecich, pełnomocnictw i innych oświadczeń lub dokumentów dołączanych do oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdyż taki sposób użycia środka komunikacji elektronicznej nie zapewnia szyfrowania.

5. Adres e-mail do przesyłania faktur elektronicznych: kwestura@pum.edu.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 wnosi się terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach, stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

8. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

9. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2020