Dienstleistungen - 276052-2019

13/06/2019    S112    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Tarnów: Planungsleistungen im Bauwesen

2019/S 112-276052

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100
Tarnów
Polen
Kontaktstelle(n): Patrycja Plaza
Telefon: +48 583258164
E-Mail: patrycja.plaza@psgaz.pl
Fax: +48 583263504
NUTS-Code: PL63

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.psgaz.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy gazociągu wraz z przyłączami w msc. Lębork ul. Łowicka

Referenznummer der Bekanntmachung: 2019/WG00/WP-001585
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71320000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy gazociągu wraz z przyłączami w msc. Lębork ul. Łowicka

2. Szczegółowy zakres prac:

— opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej wykonanie robót budowlanych.

3. Mające zastosowanie zasady realizacji Przedmiotu Umowy, obowiązujące u Zamawiającego:

— wymagania zawarte w regulacjach wewnętrznych Zamawiającego umieszczone na stronie: www.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne,

— standardy i wytyczne obowiązujące u Zamawiającego, określone na stronie: www.psgaz.pl/standardy-i-normy,

— wzory druków dla odbiorów prac umieszczone na stronie: www.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne-inwestycje w pliku: ”Załączniki do Procedury Realizacja inwestycji i remontów w PSG”.

4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy stanowiącym Załączniku nr 2 do SIWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63
Hauptort der Ausführung:

Lębork ul. Łowicka

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy gazociągu wraz z przyłączami w msc. Lębork ul. Łowicka SG/00072055:

• Gazociąg n/c dn160 PE, L = ok. 225,0 [m]

• Przyłącza n/c dn63 PE, L = ok. 313,8 [m], szt. 16

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 086-208030
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy gazociągu wraz z przyłączami w msc. Lębork ul. Łowicka

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzi się w języku polskim.

2. Wykonawca będzie związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania Ofertą rozpoczyna się wraz z

upływem terminu składania ofert.

3. Oferta wraz z załącznikami oraz jednolity dokument pod rygorem nieważności powinny być sporządzone w

postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, według wymogów określonych w

SIWZ.

4. Oferta wraz z załącznikami oraz jednolity dokument muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do

reprezentowania Wykonawcy z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. O ile nie wynika to

z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty

winno być dołączone do oferty i sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

5. Oprócz formularza oferty Zamawiający wymaga złożenia Formularza Cenowego. Formularz Cenowy nie

będzie stanowił oferty i ma charakter pomocniczy, nie zawiera kalkulacji wszystkich cen jednostkowych, które

składają się na cenę zawartą w Formularzu Ofertowym. Formularz Cenowy będzie stanowił załącznik do umowy

i ceny w nim wskazane będą dla Wykonawcy wiążące w trakcie realizacji Umowy.

6. Jeżeli Wykonawca planuje powierzyć część zamówienia Podwykonawcom, powinien także wskazać

w Formularzu Ofertowym, którą część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy

podwykonawców.

7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.UE.L,z 2016 nr 119,

str. 1), dalej RODO informuję, iż dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi

przepisami prawa. Szczegółowy opis w zakresie ochrony danych osobowych zawiera Wzór umowy, SIWZ.

8.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,

do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, określonych w pkt. 8.19

SIWZ.

9.Dokumenty lub oświadczenia składane na wezwanie, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu z

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 9.1. SIWZ.

Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego przez

ich wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii

dokumentu lub oświadczenia, podpisanie jej przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym

jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia

za zgodność z oryginałem. W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego lub

oświadczenia w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane

dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń zawartych w tym pliku,

Z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o

udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez

podwykonawcę.

10. Pełna informacja dotycząca niniejszego postępowania zawarta jest w SIWZ dostępnym na stronie

Zamawiającego https://zamówienia.psgaz.pl

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224567801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/06/2019