Tjenesteydelser - 276072-2018

27/06/2018    S121

Danmark-Højbjerg: Offentlig vejtransport

2018/S 121-276072

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Midttrafik
CVR-nummer: 29943176
Postadresse: Søren Nymarks Vej 3
By: Højbjerg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8270
Land: Danmark
Kontaktperson: Jette Schelderup Mathiassen
E-mail: jsn@midttrafik.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a5b408d0-3e2e-4700-8f82-55459e1c1441/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a5b408d0-3e2e-4700-8f82-55459e1c1441/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a5b408d0-3e2e-4700-8f82-55459e1c1441/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a5b408d0-3e2e-4700-8f82-55459e1c1441/homepage
I.6)Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

51. udbud - Herning Bybusser

Sagsnr.: 1-23-4-2-17
II.1.2)Hoved-CPV-kode
60112000 Offentlig vejtransport
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter driften af alle bybuslinjer i Herning. Dette omfatter ca. 41 000 køreplantimer om året fordelt på 12 kontraktbusser og 3 reservebusser.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Herning Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter driften af alle bybuslinjer i Herning. Dette omfatter ca. 41 000 køreplantimer om året fordelt på 12 kontraktbusser og 3 reservebusser.

Tilbudsgiver skal afgive følgende sideordnede tilbud på driften af bybuskørslen:

- A – brintbusser

- - 10 af de 12 kontraktbusser skal være brintbusser. De resterende 2 kontraktbusser samt reservebusser skal være diesel busser med euronorm 6;

- - Kommunen er ansvarlig for at etablere brinttankstation, og kommunen er ansvarlig for at levere brinten til busselskabets brug i hele kontraktperioden.

- B – dieselbusser

- - Alle kontraktbusser og reservebusser skal være dieselbusser med euronorm 6.

- - Busselskabet er ansvarlig for tankningsmuligheder for diesel.

Der skal afgives tilbud på begge sideordnede tilbud. Tilbuddene på de sideordnede tilbud evalueres hver for sig, jf. evalueringsmodellen anført i udbudsbetingelserne afsnit 9, hvorved der identificeres det økonomisk mest fordelagtige tilbud for hhv. A – brintbusser og B – dieselbusser. De budgetmæssige forhold i Herning Kommune vil have betydning for, hvorvidt ordregiver vælger sideordnet tilbud A – brintbusser eller sideordnet tilbud B – dieselbusser.

Herning Kommune deltager i et EU-finansiereret projekt (JIVE), der har til formål at fremme indførelsen af brintbusser. Projektet giver Herning Kommune mulighed til at opnå et bidrag fra EU på op til ca. 16 000 000 DKK, såfremt der indsættes 10 brintbusser i Herning. Derudover har Herning Kommune bevilget ca. 15 000 000 DKK som ekstra tilskud til by-buskørslen. Disse ca. 31 000 000 DKK skal gå til dækning af meromkostningerne ved at indføre brintbusser i stedet for dieselbusser. Tilskuddene vil blive brugt til at forhøje Herning Kommunes generelle budget til bybuskørslen med ca. 31 000 000 DKK i den del af kontraktperioden, hvor JIVE-projektet kører, dvs. i perioden 1.4.2020 – 31.12.2022.

Herning Kommune udbyder samtidigt med nærværende udbud en kontrakt om etablering af brinttankstation samt levering af brint til brintbusserne, hvor brinten vil blive stillet til rådighed for busselskabet uden beregning. Kontraktsummen over kontraktperioden på 10 år for denne kontrakt indgår i grundlaget for Herning Kommunes valg mellem sideordnet tilbud A og sideordnet tilbud B.

Udgangspunktet er således, at Herning Kommune vil vælge sideordnet tilbud A – brint-busser, såfremt den samlede beregnede kontraktsum over en kontraktperiode på 10 år for det økonomisk mest fordelagtige tilbud på sideordnet tilbud A med tillæg af kontraktsummen over kontraktperioden på 10 år for etablering af brinttankstation samt levering af brint til brintbusserne ikke overstiger den beregnede kontraktsum over kontraktperioden på 10 år for det økonomisk mest fordelagtige tilbud på sideordnet tilbud B – diesel-busser med mere end ca. 31 000 000 DKK. Herning Kommune vil dog i beslutningsprocessen inddrage samtlige budgetmæssige overvejelser i relation til driften af bybuskørslen. Herning Kommune forbeholder sig således at vælge sideordnet tilbud A, selv om kontraktsummen for dette alternativ samt etablering af brinttankstation inkl. levering af brint overstiger kontraktsummen for sideordnet tilbud B med mere end ca. 31 000 000 DKK, såfremt priserne i tilbuddet generelt er lavere end forventet, ligesom Herning Kommune forbeholder sig at vælge sideordnet tilbud B, selv om priserne for dette alternativ er mindre end ca. 31 000 000 DKK billigere end kontraktsummen for sideordnet tilbud A med tillæg af etablering af brinttankstation inkl. levering af brint, såfremt priserne er højere end forventet.

Følgende gælder for sideordnet tilbud A - brintbusser: Projektet modtager finansiering fra EU projektet JIVE, der modtager støtte fra FCH JU under tilskudsaftale nr. 735582.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten er en tidsubegrænset kontrakt, hvor begge parter har mulighed for at opsige kontrakten til køreplanskifte med minimum 6 måneders varsel for Midttrafiks vedkommende og minimum 18 måneders varsel for busselskabets vedkommende. Kontrakten kan dog tidligst opsiges til ophør 10 år efter driftsstart. Kontrakten løber således indtil en af parterne opsiger den, jf. kontrakten pkt. 3.2.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Teknisk og faglig formåen

- Ansøger skal kunne dokumentere minimum én reference med udførelse af bybus-kørsel i Danmark inden for de seneste 3 år. Den udførte kørsel skal minimum have et omfang, der er sammenligneligt med den udbudte kørsel i Herning,

- Det vægtes positivt, såfremt ansøgeren kan dokumentere minimum én reference med udførelse af kollektiv trafik inden for de seneste 3 år, hvor ansøgeren har deltaget i projekter med indførelse af nye tiltag, ex indførelse af nyt alternativ drivmiddel eller indførelse af andre nyskabende tiltag indenfor kollektiv trafik.

Økonomisk og finansiel kapacitet

- Ansøgers omsætning skal i de hvert af seneste 3 disponible regnskabsår være minimum 100 000 000 DKK ekskl. moms,

- Ansøgers soliditetsgrad skal i det seneste disponible regnskabsår være minimum 10%,

- Ansøgers egenkapital skal i det seneste disponible regnskabsår være minimum 50 000 000 DKK.

Såfremt der er flere konditionsmæssige og egnede ansøgere, end ordregiver har angivet at ville prækvalificere, vil ordregiver på baggrund af en saglig og objektiv vurdering af de modtagne ansøgeres egnethed udvælge de ansøgere, der vil blive inviteret til at afgive tilbud.

Udvælgelsen sker på baggrund af de oplysninger, ansøgerne har afgivet i medfør af ovenstående mindstekrav, og udvælgelsen vil således ske på baggrund af følgende (oplistet i prioriteret rækkefølge):

- De anførte referencer for udførelse af bybuskørsel i Danmark. Der lægges vægt på, at kørselsomfanget som minimum har et omfang tilsvarende bybuskørslen i Herning,

- De eventuelle referencer vedrørende udførelse af kollektiv trafik, hvor ansøgeren har deltaget i projekter med indførelse af nye tiltag, ex indførelse af nyt alternativ drivmiddel eller indførelse af andre nyskabende teknologiske tiltag,

- Ansøgerens finansielle og økonomiske kapacitet

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet omfatter følgende optioner, som tilbudsgiver skal afgive tilbud på:

- Option på elektrisk rampe til kørestole i alle busser. Optionen skal prissættes som et fast tillæg til de faste busomkostninger,

- Option på automatisk stoppestedsannoncering i alle busser. Optionen skal prissættes som et fast tillæg til de faste busomkostninger.

Der skal afgives tilbud på optionerne i begge sideordnede tilbud. Optionerne indgår i den beregnede evalueringssum, der indgår i den samlede evaluering af tilbuddene.

Midttrafik træffer beslutning om, om optionerne skal udnyttes eller ej samtidigt med tildelingen af kontrakten.

I sideordnet tilbud A – brintbusser er der desuden følgende option, som tilbudsgiver skal afgive tilbud på:

- Option på tilkøb af ekstra reservebusser. Optionen skal prissættes som en fast pris pr. måned pr. reservebus,

- Ekstra reservebusser skal opfylde kravene til de øvrige reservebusser, jf. Nøgleoplysningerne. Dog er det muligt at indsætte brugte busser, der maksimalt er 12 år gamle,

- Ekstra reservebusser skal kunne indsættes med et varsel på 3 måneder i hele kontraktperioden. Aftalen om indsættelse af ekstra reservebusser kan opsiges af Midttrafik med et varsel på minimum 6 måneder.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: Vedr. sideordnet tilbud A - brintbusser: Projektet modtager finansiering fra EU projektet JIVE, der modtager støtte fra FCH JU under tilskudsaftale nr. 735582.
II.2.14)Yderligere oplysninger

Midttrafik afholder informationsmøde vedrørende udbuddet, hvor de væsentligste detaljer omkring udbuddet og ansøgning om prækvalifikation vil blive gennemgået.

Informationsmødet afholdes hos Midttrafik den 5.7.2018 kl. 13:00. Tilmelding til informationsmødet skal ske til kontaktpersonen anført i udbudsbetingelserne pkt. 1.4.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal have autorisation for udøvelse af hvervet i form af enten en tilladelse efter buslovens § 1, stk. 1 (grundtilladelse), og tilladelse for det nødvendige antal busser.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Såfremt der er flere konditionsmæssige og egnede ansøgere, end ordregiver har angivet at ville prækvalificere, vil ordregiver på baggrund af en saglig og objektiv vurdering af de modtagne ansøgeres egnethed udvælge de ansøgere, der vil blive inviteret til at afgive tilbud.

Udvælgelsen sker på baggrund af de oplysninger, ansøgerne har afgivet i medfør af udvælgelseskriterierne anført i udbudsmaterialet, og udvælgelsen vil således ske på baggrund af følgende (oplistet i prioriteret rækkefølge):

- De anførte referencer for udførelse af bybuskørsel i Danmark. Der lægges vægt på, at kørselsomfanget som minimum har et omfang tilsvarende bybuskørslen i Herning,

- De eventuelle referencer vedrørende udførelse af kollektiv trafik, hvor ansøgeren har deltaget i projekter med indførelse af nye tiltag, ex indførelse af nyt alternativ drivmiddel eller indførelse af andre nyskabende teknologiske tiltag,

- Ansøgerens finansielle og økonomiske kapacitet

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

100 000 DKK pr. kontraktbus.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Ingen krav til retlig form, men hvis ansøgning om prækvalifikation afgives af et konsortium, skal ansøgningen vedlægges en erklæring om, at alle deltagere i konsortiet hæfter direkte, ubegrænset og solidarisk for kontraktens udførelse og med angivelse af en konsortiedeltager, med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på konsortiets vegne.

Ved brug af underleverandør skal omfang specificeres i tilbuddet. Hovedleverandøren vil have det fulde ansvar overfor ordregiveren. Dersom et konsortium får tildelt aftalen, skal hvert medlem af konsortiet afgive skriftlig erklæring om solidarisk hæftelse og ansvar for aftalen.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Tilbudsgiver skal have autorisation for udøvelse af hvervet i form af enten en tilladelse efter buslovens § 1, stk. 1 (grundtilladelse), og tilladelse for det nødvendige antal busser.

III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udkast til kontrakt i udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/08/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 17/08/2018
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/08/2019
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgivere gøres opmærksom på, at der kan blive foretaget potentielt væsentlige ændringer i udbudsmaterialet som led i forhandlingerne, idet Midttrafik forbeholder sig ret til at forhandle alle dele af udbudsmaterialet, med mindre det udtrykkeligt er angivet, at en del af udbudsmaterialet ikke vil blive gjort til genstand for forhandlinger.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Klage over.tildeling af kontrakt skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/06/2018