Supplies - 276086-2022

24/05/2022    S100

Poland-Warsaw: Antiseptics and disinfectants

2022/S 100-276086

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
National registration number: 5220002529
Postal address: ul. Banacha 1a
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-097
Country: Poland
Contact person: Beata Przybysz
E-mail: zp@uckwum.pl
Telephone: +48 22/ 599-17-47
Fax: +48 22/599-17-04
Internet address(es):
Main address: http://uckwum.pl
Address of the buyer profile: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Preparaty do mycia i dezynfekcji sprzętu na potrzeby Centralnej Sterylizatorni UCK WUM, DZPUCK.262.073.2022

Reference number: DZPUCK.262.073.2022
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup preparatów do mycia i dezynfekcji sprzętu na potrzeby Centralnej Sterylizatorni UCK WUM w podziale na części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 1 Mycie i dezynfekcja rąk, powierzchni i sprzętu

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

UCK WUM Apteka Szpitalna, ul. Nielubowicza 5, 02-097 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup preparatów do mycia i dezynfekcji sprzętu na potrzeby Centralnej Sterylizatorni UCK WUM w podziale na części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 2 Gazy

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

UCK WUM Apteka Szpitalna, ul. Nielubowicza 5, 02-097 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup preparatów do mycia i dezynfekcji sprzętu na potrzeby Centralnej Sterylizatorni UCK WUM w podziale na części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 3 Sterylizacja Plazmowa

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

UCK WUM Apteka Szpitalna, ul. Nielubowicza 5, 02-097 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup preparatów do mycia i dezynfekcji sprzętu na potrzeby Centralnej Sterylizatorni UCK WUM w podziale na części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 4 Narzędzia

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

UCK WUM Apteka Szpitalna, ul. Nielubowicza 5, 02-097 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup preparatów do mycia i dezynfekcji sprzętu na potrzeby Centralnej Sterylizatorni UCK WUM w podziale na części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 5 Manualne mycie i dezynfekcja narzędzi i sprzetu medycznego

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

UCK WUM Apteka Szpitalna, ul. Nielubowicza 5, 02-097 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup preparatów do mycia i dezynfekcji sprzętu na potrzeby Centralnej Sterylizatorni UCK WUM w podziale na części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/06/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/06/2022
Local time: 11:30
Place:

Otwarcie ofert następuje poprzez automatyczne odszyfrowanie złożonych za pośrednictwem Platformy ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie.

2. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania zostały określone w rozdziale VI SWZ.

4. Wykaz podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp określa rozdział VIII SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 22/458-78-00
Fax: +48 22/458-78-01
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp. Informacje dot. składania odwołań zawarte są w rozdziale

XXI SWZ.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 22/458-78-00
Fax: +48 22/458-78-01
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/05/2022