Dostawy - 276100-2020

15/06/2020    S114

Polska-Kraków: Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

2020/S 114-276100

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
Adres pocztowy: ul. św. Anny 12
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-008
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
E-mail: dzp@cm-uj.krakow.pl
Tel.: +48 124332730
Faks: +48 123983701

Adresy internetowe:

Główny adres: www.dzp.cm-uj.krakow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem i uruchomieniem systemu do debriefingu dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie.

Numer referencyjny: 141.2711.33.2020
II.1.2)Główny kod CPV
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie podzielone jest na 2 części:

Cz. 1

1) Stacjonarny system do debriefingu przy ul. Medycznej 7 – 7 szt., w tym:

a) stacjonarny system do debriefingu przy ul. Medycznej 7 (pomieszczenie kontrolne i sala środowiskowa z symulatorem karetki) – 1 szt.;

b) stacjonarny system do debriefingu przy ul. Medycznej 7 (pomieszczenia kontrolne i sale symulacyjne wysokiej wierności: szpitalny oddział ratunkowy, intensywna terapia, porodowa, operacyjna) – 6 szt.;

2) mobilny system do debriefingu przy ul. Medycznej 7 (sala środowiskowa z symulatorem karetki) – 1 szt.

Cz. 2

Stacjonarny system do debriefingu przy ul. Św. Łazarza 16 (pomieszczenia kontrolne i sale symulacyjne wysokiej wierności) – 2 szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy, oraz dodatkowo punktowane zawierają Załączniki A i B do formularza oferty stanowiące integralną część SIWZ oraz pkt 3 SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 230 927.93 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1: 1. Stacjonarny system do debriefingu przy ul. Medycznej 7 – 7 szt.; 2. Mobilny system do debriefingu przy ul. Medycznej 7 – 1 szt.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32321200 Urządzenia audiowizualne
32360000 Urządzenia komunikacji wewnętrznej
32340000 Mikrofony i głośniki
30200000 Urządzenia komputerowe
38651600 Kamery cyfrowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Cz.1

Obiekt Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum, ul. Medyczna 7, 30-688 Kraków, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem i uruchomieniem systemu do debriefingu dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie w ramach realizacji projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.

1.1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem i uruchomieniem systemu do debriefingu dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum do pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Medycznej 7 oraz św. Łazarza 16 w Krakowie.

1.2. Zamówienie podzielone jest na 2 części:

1.2.1. Część 1

1) stacjonarny system do debriefingu przy ul. Medycznej 7 – 7 szt., w tym:

a) stacjonarny system do debriefingu przy ul. Medycznej 7 (pomieszczenie kontrolne i sala środowiskowa z symulatorem karetki) – 1 szt.;

b) stacjonarny system do debriefingu przy ul. Medycznej 7 (pomieszczenia kontrolne i sale symulacyjne wysokiej wierności: szpitalny oddział ratunkowy, intensywna terapia, porodowa, operacyjna) – 6 szt.;

2) mobilny system do debriefingu przy ul. Medycznej 7 (sala środowiskowa z symulatorem karetki) – 1 szt.

1.2.2. Część 2

stacjonarny system do debriefingu przy ul. Św. Łazarza 16 (pomieszczenia kontrolne i sale symulacyjne wysokiej wierności) – 2 szt.

1.3. Przedmiot zamówienia w zakresie części 1 obejmuje dostawę wraz z montażem i uruchomieniem systemu do debriefingu dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum do pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Medycznej 7 w Krakowie, tj. do pomieszczeń kontrolnych i sal symulacyjnych wysokiej wierności.

1.4. Przedmiot zamówienia w zakresie części 1 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.

1.5. Przedmiot zamówienia w zakresie części 2 obejmuje dostawę wraz z montażem i uruchomieniem systemu do debriefingu dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum do pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. św. Łazarza 16 w Krakowie, tj. do pomieszczeń kontrolnych i sal symulacyjnych wysokiej wierności.

1.6. Przedmiot zamówienia w zakresie części 2 realizowany będzie ze środków Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

1.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy, oraz dodatkowo punktowane zawierają Załączniki A i B do Formularza oferty stanowiące integralną część SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę elementy systemu były ze sobą kompatybilne i zapewniały pełną funkcjonalność systemu bez konieczności dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego.

1.8. Pozostałe zapisy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia są zawarte w pkt 3 SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczno-użytkowe / Waga: 50
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 054 499.94 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot zamówienia w zakresie części 1 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin realizacji dla części 1 przedmiotu zamówienia:

1) dostawa i montaż systemu do debrefingu (bez urządzeń do symulatora karetki) do maks. 63 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy;

2) dostawa i montaż urządzeń do symulatora karetki do 30.9.2021.

1.1. Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2: Stacjonarny system do debriefingu przy ul. św. Łazarza 16 – 2 szt.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32321200 Urządzenia audiowizualne
32360000 Urządzenia komunikacji wewnętrznej
32340000 Mikrofony i głośniki
30200000 Urządzenia komputerowe
38651600 Kamery cyfrowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Część 2

Obiekt Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego UJ CM przy ul. św. Łazarza 16, 31-530 Kraków, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy

Wraz z montażem i uruchomieniem systemu do debriefingu dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie w ramach realizacji projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.

1.1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem i uruchomieniem systemu do debriefingu dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum do pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Medycznej 7 oraz Św. Łazarza 16 w Krakowie.

1.2. Zamówienie podzielone jest na 2 części:

1.2.1. Część 1

1) stacjonarny system do debriefingu przy ul. Medycznej 7 – 7 szt., w tym:

a) stacjonarny system do debriefingu przy ul. Medycznej 7 (pomieszczenie kontrolne i sala środowiskowa z symulatorem karetki) – 1 szt.;

b) stacjonarny system do debriefingu przy ul. Medycznej 7 (pomieszczenia kontrolne i sale symulacyjne wysokiej wierności: szpitalny oddział ratunkowy, intensywna terapia, porodowa, operacyjna) – 6 szt.;

2) mobilny system do debriefingu przy ul. Medycznej 7 (sala środowiskowa z symulatorem karetki) – 1 szt.

1.2.2. Część 2

stacjonarny system do debriefingu przy ul. Św. Łazarza 16 (pomieszczenia kontrolne i sale symulacyjne wysokiej wierności) – 2 szt.

1.3. Przedmiot zamówienia w zakresie części 1 obejmuje dostawę wraz z montażem i uruchomieniem systemu do debriefingu dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum do pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Medycznej 7 w Krakowie, tj. do pomieszczeń kontrolnych i sal symulacyjnych wysokiej wierności.

1.4. Przedmiot zamówienia w zakresie części 1 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.

1.5. Przedmiot zamówienia w zakresie części 2 obejmuje dostawę wraz z montażem i uruchomieniem systemu do debriefingu dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum do pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Św. Łazarza 16 w Krakowie, tj. do pomieszczeń kontrolnych i sal symulacyjnych wysokiej wierności.

1.6. Przedmiot zamówienia w zakresie części 2 realizowany będzie ze środków Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

1.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy, oraz dodatkowo punktowane zawierają Załączniki A i B do formularza oferty stanowiące integralną część SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę elementy systemu były ze sobą kompatybilne i zapewniały pełną funkcjonalność systemu bez konieczności dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego.

1.8. Pozostałe zapisy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawarte są w pkt 3 SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczno-użytkowe / Waga: 40
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 176 427.99 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 63
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin realizacji dla części 2 przedmiotu zamówienia w terminie: do maks. 63 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

2. Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie warunku udziału w postępowaniu.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Opisane zostały w pkt 16 SIWZ, tj., we wzorach umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części przedmiotu zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/07/2020
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/09/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/07/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 16.7.2020 o godz. 13.00 za pośrednictwem platformy w siedzibie Działu Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, POLSKA, pokój nr 246, II piętro.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę łączną dla części od 1 do części 2 przedmiotu zamówienia 35 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100);

a) przy czym dla części 1 zamówienia kwotę 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100);

b) przy czym dla części 2 zamówienia kwotę 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

2.1. pieniądzu;

2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

2.3. gwarancjach bankowych;

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 299, z późn. zm.).

3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym w złotych polskich na konto Zamawiającego: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, ul. św. Anny 12, Bank Pekao S.A. I O/ Kraków, ul. Pijarska 1, konto nr 09 1240 4722 1111 0000 4851 9595, z dopiskiem: Przetarg nieograniczony nr 141.2711.33.2020 w zakresie części ........

4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

8.1. odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

8.2. jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

10. Pozostałe zapisy dotyczące wadium zawarte są w pkt 8 SIWZ, odpowiednio w od jednej do dwóch części przedmiotu zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części przedmiotu zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17 a, 02-676 Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia faksem lub e-mailem.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych postanowieniami art. 182 ustawy Pzp:

7.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

7.2. w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

8.1. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

8.2. 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

9. Pozostałe informacje zawarte w pkt 17 SIWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2020