Services - 27611-2023

16/01/2023    S11

België-Brussel: Medische praktijk en aanverwante diensten

2023/S 011-027611

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 228-652243)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Nationaal identificatienummer: 0884.579.424_17050
Postadres: Galileelaan 5, Bus 3
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1210
Land: België
E-mail: david.dekuyssche@afmps.be
Telefoon: +32 25248279
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.fagg.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465200

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

OPENBARE PROCEDURE VOOR een wetenschappelijke samenwerkingsovereenkomst in het domein van vaccins voor tropische ziektes VOOR REKENING VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN

Referentienummer: FAGG-2023TroVac-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85120000 Medische praktijk en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Wetenschappelijke evaluaties van gegevens met betrekking tot de klinische ontwikkeling van vaccins voor tropische ziekten, welke aan het FAGG voorgelegd worden ter ondersteuning van een aanvraag tot klinische studie, wetenschappelijk advies, marktvergunning of variatie aan marktvergunning.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2023
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 228-652243

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 10/01/2023
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 19/01/2023
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 10/01/2023
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 19/01/2023
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Aanvang
In plaats van:

2023-01-01

Te lezen:
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Einde
In plaats van:

2026-12-31

Te lezen:
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd in maanden Looptijd in dagen
In plaats van:
Te lezen:

48

VII.2)Overige nadere inlichtingen: