S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Ured za publikacije EU-a ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Usluge - 276176-2019

14/06/2019    S113    Agencije - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Irska-Dublin: Pružanje vanjskih usluga podrške za provedbu infrastrukturnih projekata u području IKT-a

2019/S 113-276176

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Eurofound – Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta
Poštanska adresa: Wyattville Road
Mjesto: Co Dublin
NUTS kod: IE061
Poštanski broj: D18 KP65
Država: Irska
Osoba za kontakt: Lidia Jankowska
E-pošta: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Telefon: +353 12043100
Telefaks: +353 12826456

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.eurofound.europa.eu/about/procurement

Adresa profila kupca: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4999
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4999
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Socijalna politika

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje vanjskih usluga podrške za provedbu infrastrukturnih projekata u području IKT-a

Referentni broj: 171904/5113
II.1.2)Glavna CPV oznaka
51611000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Eurofound zahtjeva ugovor o uslugama za pomoć IKT odsjeku u provedbi brojnih IKT infrastruktura, razvoju, umrežavanju i projektima aplikacije/sustava, u razdoblju do 4 godine.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 400 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72260000
72250000
72240000
72220000
72100000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: IE061
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zadaci se izvršavaju u prostorima Eurofounda u Dublinu i/ili u prostorima ugovaratelja, gdje je to primjereno.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet ugovora okvirnog ugovora je pružanje vanjskih usluga podrške za provedbu infrastrukturnih projekata u području IKT-a tijekom razdoblja od 4 godine.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kako je navedeno u uputama za nadmetanje (dio B, točka 5.4) / Ponder: 60
Cijena - Ponder: 40
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 400 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Nije primjenjivo

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 02/08/2019
Lokalno vrijeme: 23:59
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 5 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 09/08/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

European Foundation premises in Room LH 13.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranju ponuda može prisustvovati 1 osoba koja predstavlja ponuditelja; sudjelovanje će biti ograničeno na promatranje. Ako namjeravate prisustvovati otvaranju ponuda, o tome prethodno obavijestite gđu Lidiju Jankowsku.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:

4 godine

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:

Imajte na umu da je rok za zaprimanje podnesenih ponuda ovaj puta u pogledu lokalnog vremena vrijeme u Bruxellesu.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
07/06/2019