Diensten - 276176-2019

14/06/2019    S113    Agentschappen - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Ierland-Dublin: Verlening van externe ondersteuningsdiensten voor de tenuitvoerlegging van ICT-infrastructuurprojecten

2019/S 113-276176

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eurofound - Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden
Postadres: Wyattville Road
Plaats: Co Dublin
NUTS-code: IE061
Postcode: D18 KP65
Land: Ierland
Contactpersoon: Lidia Jankowska
E-mail: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Telefoon: +353 12043100
Fax: +353 12826456

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.eurofound.europa.eu/about/procurement

Adres van het kopersprofiel: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4999
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4999
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: sociaal beleid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verlening van externe ondersteuningsdiensten voor de tenuitvoerlegging van ICT-infrastructuurprojecten

Referentienummer: 171904/5113
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
51611000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Eurofound wil een dienstenovereenkomst sluiten voor bijstand aan de ICT-afdeling bij de uitvoering van een aantal projecten inzake ICT-infrastructuur, ontwikkeling, netwerken en applicaties/systemen, voor een periode van maximaal 4 jaar.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72260000
72250000
72240000
72220000
72100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE061
Voornaamste plaats van uitvoering:

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: de taken moeten worden uitgevoerd in de gebouwen van Eurofound in Dublin en/of indien nodig in de gebouwen van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het voorwerp van de raamovereenkomst is de verlening van externe ondersteuningsdiensten voor de tenuitvoerlegging van ICT-infrastructuurprojecten voor een periode van 4 jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: zoals aangegeven in deel B, punt 5.4 van de aanbestedingsstukken / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

N.v.t.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/08/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

de kantoren van de Europese Stichting in kamer LH 13.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

1 persoon mag de inschrijver vertegenwoordigen bij de opening; diens deelname blijft beperkt tot de rol van waarnemer. Gelieve mevrouw Lidia Jankowska van tevoren in te lichten indien u van plan bent de opening van de inschrijvingen bij te wonen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

4 jaar

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Gelieve op te merken dat de uiterste datum voor indiening van de inschrijvingen in dit geval betrekking heeft op de plaatselijke tijd te Brussel.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/06/2019