Supplies - 276208-2022

Submission deadline has been amended by:  346896-2022
24/05/2022    S100

Slovakia-Bratislava: Work gloves

2022/S 100-276208

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
National registration number: 00151866
Postal address: Pribinova 2
Town: Bratislava - Staré Mesto
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 81272
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Miroslav Škvarka
E-mail: miroslav.skvarka@minv.sk
Telephone: +421 250944527
Internet address(es):
Main address: http://minv.sk/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/438395
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/19872/summary
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Osobné ochranné pracovné rukavice

II.1.2)Main CPV code
18141000 Work gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom tejto zákazky je dodávka osobných ochranných pracovných rukavíc na doplnenie skladových zásob a výdaj útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 918 517.50 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ochranné pracovné rukavice

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424000 Gloves
18424300 Disposable gloves
18424500 Gauntlets
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK03 Stredné Slovensko
Main site or place of performance:

Ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča.

II.2.4)Description of the procurement:

Bližšie info uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 012 067.50 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Špeciálne rukavice

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424000 Gloves
18424300 Disposable gloves
18424500 Gauntlets
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK03 Stredné Slovensko
Main site or place of performance:

Ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča.

II.2.4)Description of the procurement:

Bližšie info uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 906 450.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zoznam a krátky opis podmienok: Úplne znenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len "zákon") je uvedené v prílohe č. 5 súťažných podkladov - Podmienky účasti.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Neaplikuje sa

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

§ 34 ods. 1 písm. a) zákona verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam dodávok tovarov za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Splnenie vyššie uvedeného uchádzač preukáže:

1.Pre časť 1 predložením zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania, potvrdzujúce dodanie tovarov rovnakého alebo obdobného charakteru ako je požadovaný predmet zákazky (Ochranné pracovné rukavice) v celkovej súhrnnej hodnote min. 100 000 eur bez DPH, z toho min. jedna dodávka vo výške min. 30 000 eur bez DPH,

2.Pre časť 2 predložením zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania, potvrdzujúce dodanie tovarov rovnakého alebo obdobného charakteru ako je požadovaný predmet zákazky (Špeciálne rukavice) v celkovej súhrnnej hodnote min. 50 000 eur bez DPH, z toho min. jedna dodávka vo výške min. 20 000 eur bez DPH.

Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, súčasťou zoznamu poskytnutých služieb musia byť referencia/referencie alebo ekvivalentný/ekvivalentné doklad/doklady v súlade so zákonom.

Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické alebo odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky. V takom prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými alebo odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 zákona.

V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

Uchádzačom predkladané doklady musia byť v rovnakej, alebo ekvivalentnej forme podľa uvedenej požiadavky verejného obstarávateľa, pričom z týchto dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 zákona musí byť zrejmé splnenie minimálnych úrovní požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/06/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 12 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/06/2022
Local time: 09:00
Place:

Informácie týkajúce sa otvárania ponúk sú uvedené v Súťažných podkladoch, Časť V., bod 21.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods.7 druhej vety zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), teda ak verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, môže rozhodnúť, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a

vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

2. Vzhľadom na obmedzenú funkčnosť Informačného systému zberu údajov, prostredníctvom ktorého verejný

obstarávateľ zverejňuje toto oznámenie (obmedzený objem textu), nie je možné v oznámení o vyhlásení verejného

obstarávania zverejniť doplňujúce informácie v úplnom rozsahu, preto ich verejný obstarávateľ zverejňuje v súťažných

podkladoch, ktoré sú voľne a neobmedzene prístupné v profile verejného obstarávateľa.

3. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických

prostriedkov k súťažným podkladom a všetkým dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a to prostredníctvom ich zverejnenia v profile verejného obstarávateľa, ktorého webová adresa je uvedená v bode I.1) tohto oznámenia pod názvom: "Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):"

4. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, postupovať v zmysle § 20 zákona

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície, za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE sa preto považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

5. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude uskutočňovaná písomne v elektronickej podobe prostredníctvom systému JOSEPHINE. Záujemca/uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom systému JOSEPHINE, Ponuka sa vyhotovuje elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese uvedenej v bode I.3) tohto oznámenia. Všetky vysvetlenia SP, rovnako ako vybavenia žiadostí o nápravu, bude obstarávateľ uverejňovať v profile verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ bude doručovať žiadosti a prípadné otázky pre záujemcov/uchádzačov rovnako prostredníctvom systému JOSEPHINE.

6. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.

7. Podľa ust, § 20 ods. 4 zákona: "Informačný systém zabezpečuje riadenie prístupu prostredníctvom identifikácie a

autentifikácie pristupujúcej osoby," Podrobnosti o registrácii, identifikácii a autentifikácii uchádzačov sú uvedené v

manuáloch systému JOSEPHINE zverejnených v Knižnici manuálov a odkazov na webovej adrese

https://josephine.proebiz.com/sk/.

8. Úspešný uchádzač pred podpisom Rámcovej dohody bude v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti podľa § 56 ods. 8 zákona povinný splniť okrem iných skutočností uvedených v bode 25.2 súťažných podkladov aj povinnosť predložiť

podľa bodu 25.2 písm. c) súťažných podkladov vzorky:

- (1 pár) z uvedených položiek z časti 1 predmetu zákazky,

- (1 pár) z uvedených položiek z časti 2 predmetu zákazky.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/05/2022