Bunuri - 276225-2020

15/06/2020    S114

România-Voluntari: Furgonete

2020/S 114-276225

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Autoritatea Națională Fitosanitară
Număr naţional de înregistrare: 34334188
Adresă: Bulevardul Voluntari nr. 11
Localitate: Voluntari
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 077190
Țară: România
Persoană de contact: Paul Dima
E-mail: paul.dima@anfdf.ro
Telefon: +40 212703254
Fax: +40 212703254
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.anfdf.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100097090
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou național sau federal
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Carantină fitosanitară

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Centre mobile de inspecție a echipamentelor de aplicare a produselor de protecție a plantelor – șase bucăți

Număr de referinţă: 34334188_2020_PAAPD1125537
II.1.2)Cod CPV principal
34136100 Furgonete
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Centre mobile de inspectie a echipamentelor de aplicare a produselor de protectie a plantelor – șase bucati.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 3 180 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Locul principal de executare:

La sediul Autoritatii Nationale Fitosanitare.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Centre mobile de inspectie a echipamentelor de aplicare a produselor de protectie a plantelor – șase bucati, conform specificatiilor tehnice prevazute in caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58-60 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude de la procedura de atribuire ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii care se regasesc in situatiile prevazute la art. 58-60 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa DUAE de catre totii operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Ofertele depuse de catre operatorii economici participanti vor fi insotite in mod obligatoriu de formularul DUAE, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art. 137 alin. (2) lit. b) din HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul întâi in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii.

Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv (dupa caz), documentele prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

— Ramona-Ionela Nichifor – director general;

— Filofteia Manole – director Laboratorul national fitosanitar;

— Paulina Gabor – director Directia fitosanitara;

— Serban Bogdan – șef Serviciul FCPAP;

— Poptean Gabriela – consilier superior CFPP;

— Costache Jana – consilier principal CFPP;

— Alexandrina Voicu – consilier juridic;

— Paul Dima – Serviciul FCPAP;

— Musuroi Valentin – Serv. CCUDPPP;

— Mihalache Constantin – Serv. CCUDPPP;

— Ionita Ana-Maria – Serv. CCUDPPP;

— Belega Nicoleta – Serviciul FCPAP;

— Ecaterina Andreescu – Serviciul FCPAP;

— Spataru Marin – Serv. CCUDPPP;

— Fabian Augustin – Serv. CCUDPPP.

La termenul-limita de depunere a ofertelor se completeaza si depune de catre toti ofertanti DUAE doar in format electronic, urmand ca documentele justificative care demonstreaza cele asumate in DUAE, sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului clasat pe locul întâi, in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in conditiile art. 196 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Operatorii economici romani/straini care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Ofertele depuse de catre operatorii economici au obligativitatea de a fi insotite de formularul DUAE, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art. 137 alin. (2) lit. b) din HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul întâi in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractare – capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta conf. art. 53, 54 si 55 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat – lista principalelor livrari de produse similare in ultimii trei ani. O lista a produselor similare, furnizate in ultimii trei ani in conformitate cu prevederile art. 179 lit. b) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Se solicita prezentarea de documente din care sa reiasa furnizarea de produse similare efectuate în ultimii trei ani. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta conf. art. 53, 54 si 55 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

În cazul în care ofertantul demonstreaza îndeplinirea cerintei invocând sustinerea acordata de catre un tert, se va depune, odata cu DUAE, urmatorul document: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestuia, odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, conform art. 193 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. În cazul în care ofertantul demonstreaza îndeplinirea cerintei invocând sustinerea acordata de catre un tert, se va depune, odata cu DUAE, urmatorul document: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestuia, odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul îîntâi in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorul economic clasat pe locul întâi la finalizarea evaluarii ofertelor trebuie sa prezinte certificari/documente care probeaza livrarea de produse similare efectuate in ultimii trei ani.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 13/07/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 13/09/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 13/07/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

In cazul in care exista oferte clasate pe primul loc care prezinta un pret egal, se va solicita reofertare printr-o clarificare inaintata ofertantului, iar ofertantii vor depune o noua oferta in SEAP, in urma solicitarii de clarificari formulate de catre autoritatea contractanta. Analiza documentelor prezentate de ofertantii de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Nu se accepta oferte alternative. Acolo unde, pentru a putea descrie suficient de precis si inteligibil produsele, specificatiile tehnice ale acestora indica o anumita origine, sursa, procedeu special, marca de fabrica sau de comert, brevet sau licenta de fabricatie, aceasta indicatie va fi citita si inteleasa insotita de mentiunea sau echivalent. Modalitatea prin care se poate accesa DUAE este urmatorul link (in vederea completarii de catre operatorii economici interesati): https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

11 zile, in conformitate cu art. 59 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11/06/2020