Supplies - 276228-2022

Submission deadline has been amended by:  298690-2022
24/05/2022    S100

Bulgaria-Sofia: Protective and safety clothing

2022/S 100-276228

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Glavna direktsiya "Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto" (GDPBZN) - MVR
National registration number: 129010164
Postal address: ul. Pirotska 171 A
Town: Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1309
Country: Bulgaria
Contact person: Miroslav Rosenov Markov
E-mail: mromarkov@mvr.bg
Telephone: +359 296010315
Internet address(es):
Main address: https://www.mvr.bg/gdpbzn
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/2526
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/207751
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/207751
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на лични предпазни средства

II.1.2)Main CPV code
35113400 Protective and safety clothing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Обществената поръчка включва доставка на лични предпазни средста, а именно:

- топлозащитно облекло за пожарникари;

- каски за пожарникари;

- ръкавици за пожарникари;

- обувки за пожарникари;

- пожарникарски колани;

- пожарникарски качулки.

Доставката на лични предпазни средства ще се извършва чрез поетапни доставки, като вида, размера и количеството на съответните артикули ще се конкретизира за всеки отделен случай, чрез подаване на заявка от Възложителя или определени със заповед от него лица, в рамките на предвидените финансови средства.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 000 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Main site or place of performance:

Доставките следва да бъдат изпълнени до Централна складова база на ГДПБЗН – МВР в с. Локорско, обл. София

II.2.4)Description of the procurement:

Обществената поръчка включва доставка на лични предпазни средста, а именно:

- топлозащитно облекло за пожарникари;

- каски за пожарникари;

- ръкавици за пожарникари;

- обувки за пожарникари;

- пожарникарски колани;

- пожарникарски качулки.

Доставката на лични предпазни средства ще се извършва чрез поетапни доставки, като вида, размера и количеството на съответните артикули ще се конкретизира за всеки отделен случай, чрез подаване на заявка от Възложителя или определени със заповед от него лица, в рамките на предвидените финансови средства.

Срок за изпълнение на обществената поръчка: 12 (дванадесет) месеца от подписване на договора или до достигане на крайната стойност на договора (при настъпване на първото от двете събития). Срокът за изпълнение на всяка конкретна заявка е до 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата на заявка за доставка от Възложителя или оправомощени от него лица.

Договора по настоящата обществена поръчка е под условие съгласно чл. 114 от ЗОП - при откриване на процедурата не е осигурено финансиране.

Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване и е с отложено изпълнение.

Изпълнението на договора започва след осигуряване на финансиране от страна на Възложителя и се удостоверява чрез изпращане на уведомително писмо от възложителя до изпълнителя за осигурено финансиране.

Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Кто - показател за качество на облеклото / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Ккс - показател за качество на каската / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Кр - показател за качество на ръкавиците / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Ко - показател за качество на обувките / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Кпк - показател за качество на пожарникарския колан / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Ккч - показател за качество на качулката / Weighting: 10
Price - Weighting: 20
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 000 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Не се изискват.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Участникът следва да прилага система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, включваща в обхвата си „Производство или търговия с лични предпазни средства“ или по-актуална версия.

При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира в част IV, раздел ,,Г“ от ЕЕДОП, като участникът посочва издаващата сертификата организация и срока му на валидност.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Участникът следва да прилага система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, включваща в обхвата си „Производство или търговия с лични предпазни средства“ или по-актуална версия.

Документ за доказване:

Копие на валиден сертификат за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, включваща в обхвата си „Производство или търговия с лични предпазни средства“ или по-актуална версия.

Сертификата трябва да е издаден в съответствие с чл. 64, ал. 5 от ЗОП. Възложителят допуска и възможностите по чл. 64, ал. 6 – 8 от ЗОП.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Гаранция за изпълнение не се изисква.

Начините на плащане са подробно описани в документацията.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/06/2022
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 7 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/06/2022
Local time: 10:00
Place:

Комисията започва работа след като декриптира подадените оферти. Всички оферти се декриптират от датата и часа, посочени в обявлението за настоящата обществена поръчка.

Information about authorised persons and opening procedure:

След декриптирането на офертите от председателя на комисията в публичната преписка на поръчката автоматично се визуализират наименованията, съответно имената, на участниците, включително участниците в обединението, когато е приложимо, както и информация за датата и часа на подаването на офертите.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато:

 са налице основанията съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП;

 са налице основанията съгласно чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 – 5 от ЗОП;

 са налице основанията съгласно чл. 107 от ЗОП;

 са налице основанията съгласно чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

 са налице основанията съгласно чл. 3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;

 офертата/документите представени от участника не са на български език;

 е променил образците по процедурата;

 е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства на техническата спецификация, изискванията на възложителя и без конкретно изписване на предложения, данни, информация, обстоятелства и прилагане на съответните документи;

 е предложил гаранционен срок за скрити дефекти на доставените стоки по-кратък от 6 месеца.

Допълнителна информация:

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, опазване на околната среда, които са в сила в Република България.

1.Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Tелефон: 0700 18 700;

Интернет адрес: www.nap.bg

2.Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Телефон: 02 8119 443;

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

3.Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

Телефон: 02 940 60 00;

Интернет адрес: https://www.moew.government.bg/

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Жалба може да бъде представена в 10 дневен срок, съгл. чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/05/2022