Varor - 276255-2018

28/06/2018    S122    Europeiska unionens råd - Varor - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bruxelles: Leverans av komponenter till infrastruktur för kryptering med öppen nyckel (PKI - Public Key Infrastructure) och tillhandahållande av tillhörande tjänster

2018/S 122-276255

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens råd, Secrétariat général
Postadress: Rue de la Loi 175
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE10
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-2818062
Fax: +32 2-2800262

Internetadress(er):

Allmän adress: https://tendering.consilium.europa.eu

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3541
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Leverans av komponenter till infrastruktur för kryptering med öppen nyckel (PKI - Public Key Infrastructure) och tillhandahållande av tillhörande tjänster

Referensnummer: UCA-PRQ 17/079
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
48732000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Generalsekretariatet för Europeiska unionens råd (GSC) lanserar ett förfarande för leverans och installation av komponenter till en infrastruktur för kryptering med öppen nyckel för GSC:s IT-nätverk samt för tillhandahållande av tillhörande underhåll, stöd, professionella tjänster och utbildning.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

"Standard" PKI-komponenter hos GSC baserade på teknik som redan har implementerats

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50312600
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Leverans av "standard" PKI-komponenter hos GSC baserade på redan implementerad teknik för att säkerställa kontinuitet i underhåll och utbyggnad av befintliga PKI-infrastrukturer, med tanke på deras kritiska karaktär.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 50
Kostnadskriterium - Namn: Kostnad / Viktning: 50
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Åtta möjliga förlängningar om 1 år vardera.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

"Nya" PKI-komponenter

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50312600
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Leverans av "nya" PKI-komponenter för att öppet leta efter teknik för andra marknadssegment än "standard" PKI-komponenter hos GSC.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 100
Kostnadskriterium - Namn: Kostnad / Viktning: 0
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Åtta möjliga förlängningar om 1 år vardera.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Se avsnitt IV.3.b) i) i förfrågningsunderlaget som bifogas detta meddelande om upphandling.

Eventuella minimistandardnivåer:

Se avsnitt IV.3.b) i) i förfrågningsunderlaget som bifogas detta meddelande om upphandling.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Se avsnitt IV.3.b) ii) i förfrågningsunderlaget som bifogas detta meddelande om upphandling.

Eventuella minimistandardnivåer:

Se avsnitt IV.3.b) ii) i förfrågningsunderlaget som bifogas detta meddelande om upphandling.

III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 25/07/2018
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 01/08/2018
Lokal tid: 14:30
Plats:

Europeiska unionens råd, General Secretariat, Rue de la Loi 175, 1048 Brussels, Belgien.

(Observera att ingen tillgång till rådets parkeringsplatser kan beviljas. Observera även att tidpunkten för anbudsöppningen kan komma att behöva ändras med kort varsel om oförutsedda händelser äger rum i rådets lokaler vid den planerade tidpunkten för anbudsöppningen.)

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 1 företrädare per anbud får närvara vid anbudsöppningen. Av organisatoriska skäl och säkerhetsskäl ska anbudsgivaren tillhandahålla företrädarnas fullständiga namn, nationalitet, födelsedatum och nummer på deras ID-kort eller pass senast på fredag den 27.7. 2018 Till tendering@consilium.europa.eu

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

En begäran om överklagande måste lämnas till tribunalen inom 2 månader från den dag, då käranden fick meddelande eller, i avsaknad av det, från den dag då denne fick kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att denna period avbryts eller till att en ny period för inlämning av ett överklagande inleds. Tidsfristerna förlängs på grund av avstånd med en fast period på 10 dagar, oavsett var den berörda personens har sin etableringsort eller stadigvarande hemvist.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens råd, Secrétariat général, DGA 4 - Unité de Coordination des acquisitions (UCA)
Postadress: Rue de la Loi 175
Ort: Bruxelles
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262

Internetadress: https://tendering.consilium.europa.eu/

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
21/06/2018