Werken - 276264-2019

14/06/2019    S113

Frankrijk-Parijs: Zonne-energie

2019/S 113-276264

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Postadres: Hôtel de Roquelaure — 246 boulevard Saint-Germain
Plaats: Paris
NUTS-code: FR101 Paris
Postcode: 75007
Land: Frankrijk
E-mail: Sd3.De.Dgec@developpement-durable.gouv.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.developpement-durable.gouv.fr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.cre.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Commission de régulation de l'énergie
Postadres: 15 rue Pasquier
Plaats: Paris Cedex 08
NUTS-code: FR101 Paris
Postcode: 75379
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Commission de régulation de l'énergie
E-mail: appels-offres@cre.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.cre.fr/documents/appels-d-offres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire et situées dans les zones non interconnectées

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09330000 Zonne-energie
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Le projet d'appel d’offres porta sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire et situées dans les zones non interconnectées. Les installations sont réparties en familles ainsi définies:

Famille 1: installations couplant production et stockage:

— 1a: installations sur bâtiments et ombrières de parking de puissance comprise entre 100 et 500 kWc,

— 1b: installations sur bâtiments et ombrières de parking de puissance strictement supérieure à 500 kWc et inférieure ou égale à 1,5 MWc,

— 1c: installations au sol de puissance strictement supérieure à 500 kWc et inférieure ou égale à 5 MWc.

Famille 2: installations non équipées de dispositif de stockage:

— 2a: installations sur bâtiments et ombrières de parking de puissance comprise entre 100 et 500 kWc,

— 2b: installations sur bâtiments et ombrières de parking de puissance strictement supérieure à 500 kWc et inférieure ou égale à 1,5 MWc,

— 2c: installations au sol de puissance ST.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pour la 1re période de candidature, la puissance cumulée appelée pour la famille 1 est répartie par territoire et par sous-famille de candidature suivant la répartition suivante:

— Corse (F1a = 1 MW), (F1b = 1 MW) et (F1c = 1 MW),

— Guadeloupe (F1a = 3 MW), (F1b = 5 MW) et (F1c = 7 MW),

— Guyane (F1a = 1 MW), (F1b = 1 MW) et (F1c = 1 MW),

— La Réunion (F1a = 2 MW), (F1b = 5 MW) et (F1c = 5 MW),

— Martinique (F1a = 3 MW), (F1b = 4 MW) et (F1c = 1 MW),

— Mayotte (F1a = 2 MW), (F1b = 3 MW) et (F1c = 5 MW).

Pour la 3e période de candidature, la puissance cumulée appelée pour la famille 1 est répartie par territoire et par sous-famille de candidature suivant la répartition suivante:

— Corse (F1a = 1 MW), (F1b = 2 MW) et (F1c = 2 MW),

— Guadeloupe (F1a = 5 MW), (F1b = 10 MW) et (F1c = 10 MW),

— Guyane (F1a = 2 MW), (F1b = 2 MW) et (F1c = 1 MW),

— La Réunion (F1a = 5 MW), (F1b = 5 MW) et (F1c = 10 MW),

— Martinique (F1a = 5 MW), (F1b = 5 MW) et (F1c = 2 MW),

— Mayotte (F1a = 5 MW), (F1b = 7 MW) et (F1c = 10 MW).

Volumes appelés par période pour la famille 2:

Pour la 2e période de candidature, la puissance cumulée appelée pour la famille 2 est répartie par territoire et par sous-famille de candidature suivant la répartition suivante:

— Corse (F2a = 1 MW) et (F2b = 2 MW),

— Guadeloupe (F2a = 1 MW), (F2b = 2 MW) et (F2c = 1 MW),

— Guyane (F2a = 2 MW), (F2b = 2 MW) et (F2c = 6 MW),

— La Réunion (F2a = 4 MW), (F2b = 6 MW) et (F2c = 10 MW),

— Martinique (F2a = 4 MW), (F2b = 6 MW) et (F2c = 10 MW),

— Mayotte (F2a = 1 MW) et (F2b = 1 MW).

Pour la 4e période de candidature, la puissance cumulée appelée pour la famille 2 est répartie par territoire et par sous-famille de candidature suivant la répartition suivante:

— Corse (F2a = 1 MW) et (F2b = 2 MW),

— Guadeloupe (F2a = 2 MW), (F2b = 3 MW) et (F2c = 3 MW),

— Guyane (F2a = 3 MW), (F2b = 4 MW) et (F2c = 7 MW),

— La Réunion (F2a = 5 MW), (F2b = 10 MW) et (F2c = 17 MW),

— Martinique (F2a = 5 MW), (F2b = 7 MW) et (F2c = 12 MW),

— Mayotte (F2a = 1 MW) et (F2b = 1 MW).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 02/12/2019
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

En vertu de l’article L. 311-10 du code de l’énergie, toute personne physique ou morale peut participer à cet appel d’offres sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/12/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/12/2019
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Paris
Plaats: Paris
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2019