Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Leveringen - 276270-2022

24/05/2022    S100

Nederland-Amstelveen: Zonnepanelen

2022/S 100-276270

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Amstelveen
Nationaal identificatienummer: 30505231
Postadres: Laan Nieuwer-Amstel 1
Plaats: Amstelveen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1182 JR
Land: Nederland
Contactpersoon: Astrid Niewold
E-mail: j.rongen@amstelveen.nl
Telefoon: +31 205404911
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.amstelveen.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/1b9a08d3c957f4d981ee928aa3f9d8a1
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/1b9a08d3c957f4d981ee928aa3f9d8a1
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Realisatie van zonnedaken

Referentienummer: I&A_2022_0010
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09331000 Zonnepanelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De Aanbestedende Dienst is op zoek naar één Opdrachtnemer (aannemer) die conform de Offerteaanvraag met bijlagen en eventuele Nota(‘s) van Inlichtingen, de PV (Photo Voltaic) - en elektrotechnische installaties en bijkomende werkzaamheden voor het Gemeentelijk Vastgoed realiseert.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261215 Aanbrengen van dakbedekking met zonnepanelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL329 Groot-Amsterdam
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Amstelveen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opgave betreft hoofdzakelijk:

Het ontwerpen, leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van de PV- en elektrotechnische installaties, bijkomende werkzaamheden, monitoren en nazorg voor het Gemeentelijk Vastgoed (projecten) conform de offerte aanvraag en bijbehorende bijlagen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitscriterium / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 08/09/2022
Einde: 31/07/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid,

- VCA* (Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers) of gelijkwaardig

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/07/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/07/2022
Plaatselijke tijd: 12:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie offerteaanvraag paragraaf 2.4.4. Nota van Inlichtingen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Amsterdam
Postadres: Postbus 84500
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1080BN
Land: Nederland
E-mail: info@rechtbankamsterdam.nl
Telefoon: +31 883617000
Fax: +31 205412111
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-amsterdam/contact/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Gemeente Amstelveen
Postadres: Postbus 4
Plaats: Amstelveen
Postcode: 1180 BA
Land: Nederland
E-mail: inkoop.aanbesteding@amstelveen.nl
Internetadres: http://www.amstelveen.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie offerteaanvraag paragraaf 2.15.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/05/2022