Lucrări - 276311-2019

14/06/2019    S113    Lucrări - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Reșița: Lucrări de construcţii

2019/S 113-276311

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Județul Caraș-Severin
Număr naţional de înregistrare: 3227890
Adresă: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1
Localitate: Reșița
Cod NUTS: RO422
Cod poștal: 320084
Țară: România
Persoană de contact: Flavius Fistea
E-mail: cjcs@cjcs.ro
Telefon: +4 0255216247
Fax: +4 0255216247

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.cjcs.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Proiectare tehnică şi execuţie, la obiectivul de investiții «Modernizare DJ 608 Plugova (DN 6) Globurău-Costiş-Borugi-Cornereva-Obiţa-Rusca (DN 6)»”

Număr de referinţă: 3227890/2019/P4
II.1.2)Cod CPV principal
45000000
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul prezentului contract se va realiza în 3 etape principale si anume:

Etapa I – Servicii de proiectare tehnica: serviciul de proiectare tehnică constă în realizarea următoarelor documente tehnice:

1) Documentaţia tehnică – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – D.T.A.C. – conținutul cadru al Documentatei tehnice de organizare a execuţiei lucrărilor este prevăzut in Anexa 1, secţiunea A din Legea nr. 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările si completările ulterioare. Pentru obţinerea autorizaţiei de construire sunt necesare: elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor, acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu prevederile legale în vigoare precum şi refacerea/reactualizarea avizelor impuse de CU, care au fost deja obţinute de Autoritatea Contractantă;

— elaborare studii de specialitate solicitate prin Certificatul de Urbanism, în c [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 93 311 079.01 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45213311
45233120
45233121
71322300
71322500
71356200
79930000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO422
Locul principal de executare:

Judetul Caras-Severin.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Valoarea estimata a contractului, conform bugetului aprobat al proiectului „Modernizare DJ 608 Plugova (DN 6) Globurău-Costiş-Borugi- Cornereva- Obiţa-Rusca (DN 6)” valoarea de 93 311 079,01 RON fara TVA este compusa din:

Descriere, valoarea fara TVA – RON:

— Cheltuieli pentru amenajarea terenului (1.2 + 1.4 din DG): 4 955 737,20 RON,

— Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului,si aducerea la starea initiala (1.3 din DG): 697 500,00 RON,

— Proiectare si inginerie (PT+DE) (3.5.4 + 3.5.6 din DG): 2 283 727,36 RON,

— Cheltuieli cu asistenţa tehnică (Asistenta tehnica din partea proiectantului) (3.8.1 din DG): 700 000,00 RON,

— Cheluieli pentru constructii si instalatii (4.1 din DG): 82 471 008,31 RON,

— Organizare de santier (5.1.1 din DG): 2 203 106,14 RON.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute nu se adauga la valoarea estimata a contractului ci reprezinta sume ce pot fi accesate, dacă va fi cazul, in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, dupa incheierea contractului, cu modificarea prin act adiţional a contractului de lucrări, şi cu încadrarea în procentul de diverse şi neprevăzute de 10 %, din valoarea ofertată, cuprinzand liniile de buget 1.2, 1.3, 3.1, calculat conform Ghidului Specific de accesare a fondurilor în cadrul POR 2018/6/6.1/4 vest si sud Muntenia, cod apel POR/367/6/1 – Eligibilitatea cheltuielilor.

Notă: preţul contractului de achiziţie publică se va actualiza în conformitate cu legislaţia în vigoare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică. / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 29
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POR 2018/6/6.1/4 VEST si SUD MUNTENIA, Axa Prioritara 6: Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională investiții

II.2.14)Informații suplimentare

Programul Operational Regional 2014-2020: Fondul European de Dezvoltare FEDR + buget national + buget local.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Nota: avand in vedere ca in cadrul SICAP aceasta sectiune are un numar limitat de caractere, in timp ce informatiile Autoritatii Contractante depasesc aceste caractere, va rugam sa consultati documentul anexat denumit – „Conditii de participare”, „Situatia personala a candidatului sau ofertantului” pentru vizualizarea textului integral.

Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor/cerintelor de calificare se vor prezenta:

I. Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164, 165,167 din Legea nr. 98/2016. In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE.

De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:

A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:

— certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

De asemenea, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa prezinte „Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin. (1) din Legea 98/2016”, va fi transmis in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Persoane cu functii de decizie din cadrul Autoritatii Contractante sunt:

— Hurduzeu Florin-Silviu – președinte,

— Popovici Ionuț-Mihai – vicepreședinte,

— Nedelcea Constantin-Flavius – vicepreședinte,

— Ciobanu Darian-Laurențiu – secretarul județului,

— Filip Lavinia Ariana – director general,

— Popa Virgil – director general,

— Motolan Martin – director general adjunct,

— Naidan Victor Borislav – Arhitect șef,

— Dan Dorina – director executiv,

— Bîtea Cristian-Florin – director executiv,

— Pascotă Corina – director executiv,

— Nicht Robert – șef serviciu,

— Afrăsiloaia-Benga Emilia-Aurelia – șef serviciu,

— Negrilă Dorina – șef serviciu.

Nota: avand in vedere ca in cadrul SICAP aceasta sectiune are un numar limitat de caractere, in timp ce informatiile Autoritatii Contractante depasesc aceste caractere, va rugam sa consultati documentul anexat denumit „Conditii de participare”.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca op [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani, respectiv 2016, 2017, 2018, trebuie să fie cel puţin egală cu 164 000 000 RON.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Cerinta 1 – In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2016, 2017 si 2018. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.

Nota 1: daca din motive obiective si justificate operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat.

Nota 2: daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Nota 3:

(a) pentru transformarea in RON se va utiliza cursul mediu pentru anul 2016 – 1 EUR = 4,4908 RON si 2017 – 1 EUR = 4,5681 RON, 2018 – 4,6528 RON. Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: modalitatea de indeplinire:

Nota 4: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.

Nota 5: in cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE. Nota 6: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

(a) angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii,

(b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele financiare pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii,

(c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare pentru anii 2016, 2017 si 2018 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara. Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit, în ultimii 3 ani raportați la data limită de depunere a ofertelor stabilită în anunțul de participare, servicii Proiecte Tehnice pentru lucrari de drumuri de interes local/judetean sau superioare, asa cum sunt definite in OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, în valoare totală cumulată de minim 2 000 000 RON, fără TVA, realizate la nivelul a maximum trei contracte. Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege:

— servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent,

— servicii receptionate la sfarsitul prestarii. Ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017. Dacă se vor prezenta ca experiență similară contracte care au ca obiect prestarea mai multor tipuri de servicii, atunci ofertantul are obligația să evidențieze și să dovedească în mod clar în documentele justificative prezentate, care sunt serviciile de natură a îndeplini solicitările din fișa de date a achizitiei. Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinței, pentru calculul echivalenței se va aplica cursul mediu anual RON/valută comunicat de BNR pentru fiecare an în parte.

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat. Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat, ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat in ultimii 5 ani lucrari de drumuri de interes local/judetean sau superioare, asa cum sunt definite in OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, in valoare cumulata de minim 82 000 000 RON fara TVA, la nivelul a cel mult 3 contracte. Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017. Se vor lua in considerare numai lucrarile realizate. Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege:

— lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile,

— lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor,

— lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala,

— ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu următoarele informații: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, beneficiarul acestuia și datele sale de contact, serviciile prestate în cadrul contractului, valoarea acestora în RON fără TVA, data și numărul documentului de recepție, precum și activitățile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, până la încheierea raportului procedurii de atribuire, conform prevederilor art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: certificate sau documente emise de beneficiar (o autoritate contractantă sau un beneficiar privat)/procese-verbale de recepție/părți relevante ale contractului de servicii, din care să reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței privind experiența similară. Pentru contractele a căror valoare este exprimată în altă valută decât în RON, pentru calculul echivalenței se va avea în vedere cursul mediu anual în RON/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an în parte.

Ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE. La nivelul DUAE trebuie precizate de catre ofertanti informatii cum ar fi: numarul si data contractului/contractelor invocat/invocate drept experienta similara, beneficiarul/beneficiarii acestora si datele lor de contact, data si numarul documentelor de receptie (procese verbale), ale documentelor constatatoare, ale certificarilor de buna executie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA. Ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile, va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, documentele justificative care atesta indeplinirea cerintei, si anume: copii ale partilor relevante ale contractelor/procese-verbale de receptie la terminarea lucrarilor/procese-verbale de receptie pe obiect/procese-verbale de receptie finala/certificari de buna executie/documente/certificate constatatoare emise de autoritatile contractate, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica etc. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.

Nota 1: daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, ofertantul asociat va completa DUAE. Acordul de asociere se va posta in SEAP odata cu DUAE. Nedepunerea acordului de asociere odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventuale inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale ofertantului asociat, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Nota 2: in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.

Nota 3: tertul sustinator va completa DUAE.

Nota 4: in cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta, odata cu DUAE Angajament ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica - experienta similara – Formularul 3B, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere. Documentele transmise de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori operatorului economic, din care rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propiului angajament de sustinere, se vor constitui anexe la respectivul angajament. Documentele emise de Beneficiarul lucrarilor/procese-verbale de receptie la terminarea lucrarilor/procese-verbale de receptie finala/procese-verbale de receptie pe obiect/documente constatatoare emise de autoritatile contractate, din care sa reies toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante.

Nota 5: pentru contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta decat in RON, cursul de referinta care va fi avut in vedere pentru calculul echivalentei este cursul mediu anual in RON/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/documente care atesta indeplinirea cerintei.

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 15/07/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 15/01/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 15/07/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare a ofertelor, membrii ANAP – daca este cazul.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

În cazul în care comisia de evaluare a ofertelor constată că au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu prețuri egale de către ofertanții clasați pe locul I, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea depunerii în plic închis de noi propuneri financiare îmbunătățite.

Termenul de depunere al noilor propuneri financiare se va comunica în solicitarea transmisă de către autoritatea contractantă. Fără a aduce atingere prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, operatorul economic va preciza în oferta depusă acele informații cuprinse în propunerea tehnică și în propunerea financiară considerate a fi confidențiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuală în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informații ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală.

Modalităţi de plată:

Etapa I – Servicii de proiectare.

Plata etapei I se va face în baza facturii emise de executant, după predarea documentatiei de proiectare, aferenta etapei I, receptionată administrativ de către Achizitor in baza procesului verbal de receptie aferent.

Etapa III – Asistenţă tehnică din partea proiectanului.

Serviciile prestate se vor plăti trimestrial, ultima tranşă se va plăti numai după predarea Referatului Proiectantului şi semnarea Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Plata se va face astfel:

— 80 % din valoarea totală a serviciilor de asistenţă tehnică din partea proiectantului, dupa cum urmeaza:

—— 80 % din linia 3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor, progresiv, pe măsura derulării lucrărilor (procent proporţional din valoarea acceptării la plată a situaţiilor de lucrări) calculata dupa formula:

Valoare decontată = Valoare situaţii lucrări acceptate x 80 % Valoare linia 3.8.1.1 Valoare C+M total investitie,

—— 80 % din linia 3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, calculată după formula:.

Valoare decontată = 80 % Valoare 3.8.1.2 * Nr. faze determinante din perioada decontata.

Nr. faze determinante conform program de control vizat de ISC - 20 % din valoarea totală a serviciilor de asistenţă tehnică din partea proiectantului se va plati la recepţia la terminarea lucrărilor de execuţie, după predarea în integralitate a urmatoarelor:

— Deviz general actualizat-final,

— Cartea tehnica a constructiei,

— Documentatiei „as built” si aprobarea acestei de către dirigintele de şantier,

— Planul de securitate si sanatate final,

— Instructiuni tehnice privind exploatarea si intretinerea lucrarilor.

Etapa II – Execuţia lucrărilor.

Achizitorul va putea deconta în condiţiile legii contravaloarea lucrarilor executate pe baza situaţiilor de lucrări avizate de dirigintele de şantier la solicitarea executantului. Având în vedere mecanismul de plată, aprobat prin contractul de finanţare, situaţiiile de lucrări se vor depune din trei în trei luni, corelat cu graficul cererilor de plată – Anexa 4 – la contractul de finanţare.

Situaţiile de lucrări prezentate în vederea decontării vor fi însoţite de următoarele documente justificative:

— balanţa cantităţilor decontate la zi, pentru fiecare articol de deviz. Balanţa cantităţilor trebuie semnată de constructor, dirigintele de şantier şi achizitor,

— copiile notelor de constatare emise de dirigintele de şantier/constructor si dispoziţiile de şantier emise de proiectant cu viza verificatorului de proiect (daca va fi cazul) şi semnate de achizitor şi dirigintele de şantier,

— copii dupa ataşamentele de lucrari completate de către executant şi predate achizitorului prin dirigintele de şantier,

— jurnal de şantier,

— copie dupa Programul de urmarire si control al calitatii lucrar

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenul de formulare a contestaţiei şi de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 și art. 49 alin. (8) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul Juridic – din cadrul Consiliului Județean Caraș-Severin
Adresă: Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1
Localitate: Reșița
Țară: România
E-mail: cjcs@cjcs.ro
Telefon: +4 0255211420
Fax: +4 0255211420

Adresă internet: www.cjcs.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11/06/2019