Služby - 276551-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

06/08/2015    S150

Belgicko-Brusel: Štúdia o systéme kategorizácie výrobkov pre informácie, ktoré sa predkladajú toxikologickým strediskám podľa článku 45 ods. 4 nariadenia ES č. 1272/2008 (nariadenie CLP)

2015/S 150-276551

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, Riaditeľstvo D: Spotrebiteľské, environmentálne a zdravotnícke technológie, oddelenie D.2 „Chemické látky“
Poštová adresa: BREY 12/088
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://ec.europa.eu/growth/

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=957

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Úradný názov: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, Riaditeľstvo D, oddelenie D.2 „Chemické látky“
Poštová adresa: Pozri výzvu na súťaž
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Pozri výzvu na súťaž

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Štúdia o systéme kategorizácie výrobkov pre informácie, ktoré sa predkladajú toxikologickým strediskám podľa článku 45 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (nariadenie CLP).
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 11: Poradenské služby v oblasti riadenia [6] a s nimi súvisiace služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Miestom vykonávania úloh budú priestory dodávateľa alebo akékoľvek iné miesta označené v ponuke s výnimkou priestorov Komisie.
Kód NUTS
II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Cieľom obstarávania služieb je poskytnúť Európskej komisii nástroje na podporu pri zriadení európskeho systému kategorizácie výrobkov (ďalej len PCS), ktorý sa použije pri predkladaní informácií týkajúcich sa chemického zloženia nebezpečných zmesí.
Očakávané produkty práce sú trojaké:
i) analýza existujúcich systémov kategorizácie výrobkov v členských štátoch EÚ a ich vhodnosti na predkladanie informácií podľa článku 45 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (ďalej len CLP);
ii) návrh a vývoj európskeho PCS na základe existujúcich systémov vrátane konverzných tabuliek pre existujúce systémy;
iii) určenie pracovných postupov pre údržbu a pravidelnú aktualizáciu európskeho PCS v rámci predkladania informácií menovaným orgánom.
Okrem toho sa v štúdii poskytne návod a výučbový materiál k používaniu PCS s osobitným dôrazom na MSP.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

79410000 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Zmluva o službách na vykonanie štúdie: 120 000 EUR (bez DPH).
Predpokladaná hodnota bez DPH: 120 000 EUR
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 11 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
Pozri súťažné podklady.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Pozri súťažné podklady.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Pozri súťažné podklady.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozri súťažné podklady.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozri súťažné podklady.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Pozri súťažné podklady.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: áno

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií stanovených v súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť na rokovaní alebo v informatívnom dokumente
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
447/PP/GRO/IMA/15/1171.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 25.9.2015
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
25.9.2015
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 2.10.2015 - 16:00

Miesto:

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, miestnosť 12/ST01, avenue d'Auderghem 45, 1049 Brusel, BELGICKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania obálok s ponukami sa môže zúčastniť 1 oprávnený zástupca za každého uchádzača. Žiadame spoločnosti, ktoré majú záujem o účasť, aby svoj záujem oznámili aspoň 48 hodín vopred zaslaním e-mailu na adresu uvedenú v oddiele 3.1. súťažných podkladov. Toto oznámenie musí byť podpísané oprávneným zástupcom alebo uchádzačom a musí uvádzať meno osoby, ktorá sa v mene uchádzača zúčastní otvárania obálok s ponukami.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie
Predpokladaná hodnota uvedená v bode II.2 je maximálna predpokladaná hodnota.
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: do 2 mesiacov od oznámenia žalobcu alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď sa stalo známym. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
27.7.2015